Přejít k obsahu

Publikace za rok 2011

  Počet Rok
Počet titulů 41
PŘIBÁŇ, T., HODINÁŘ, J., VRBÍK, V. A New Approach to Measuring of Computer Literacy at the UWB. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 2, s. 97-104. ISSN: 1803-1617
  Detail publikace
FRIDRICHOVÁ, R. A propos de l´abréviation graphique. Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny, 2011, č. 73, s. 28-30. ISSN: 1212-1657
  Detail publikace
FRIDRICHOVÁ, R. Apprendre le français avec des chansons - le plaisir d’apprendre. Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny, 2011, č. 73, s. 34-36. ISSN: 1212-1657
  Detail publikace
VALACH, P., VAŠÍČKOVÁ, J., VOTÍK, J., LUKAVSKÁ, M., KLOBOUK, T., DYGRÝN, J. Charakteristika pohybové aktivity obyvatel plzeňského regionu zjišťovaná v letech 2005-2009. Tělesná kultura, 2011, roč. 34, č. 1, s. 75-92. ISSN: 1211-6521
  Detail publikace
VIKTORA, V. Cizelér šperků Thálie. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno : Host, 2011, s. 52-61. ISBN: 978-80-7294-346-3
  Detail publikace
VIKTORA, V. Clamores Eliae - poznámky k reformám, deformám a vědám (2). In Minulostí západočeského kraje XLV. Plzeň: Archiv města Plzně, 2011. s. 305-317. ISBN: 978-80-86971-05-6 , ISSN: 0544-3830
  Detail publikace
STOČES, J. Die Prager Juristenuniversität (1372-1419) als Begegnungs- und Kommunikationsstätte der zukünftigen Kirchenelite. In Ecclesia als Kommunikationsraum im Mitteleuropa (13.-16. Jahrhundert). München : Oldenbourg Verlag, 2011, s. 237-259. ISBN: 978-3-486-70661-1
  Detail publikace
JANÍK, T., NAJVAR, P., PÍŠOVÁ, M., SLAVÍK, J. Hospitace v souvislostech kurikulární reformy. In Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 16-28. ISBN: 978-80-904966-6-8
  Detail publikace
HAJDUŠKOVÁ, L., JANÍK, T., LUKAVSKÝ, J., MINAŘÍKOVÁ, E., NAJVAR, P., PÍŠOVÁ, M., SLAVÍK, J. Hospitační videostudie: snímky výukových situací a jejích analýza. In Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 116-142. ISBN: 978-80-904966-6-8
  Detail publikace
MAINZ, D. Hra ve školním prostředí a mimo něj. In Sborník příspěvků interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 79-92. ISBN: 978-80-261-0032-4
  Detail publikace
JAKEŠ, T., FILIPI, Z. Informatika a informační a komunikační technologie v dokumentech reformy školství České a Slovenské republiky. In Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2011. Ružomberok: VERBUM - vydavateľtvo KU, 2011. s. 53-61. ISBN: 978-80-8084-791-3
  Detail publikace
BRABCOVÁ, D., BERAN, J., MIŇHOVÁ, J. Jak souvisí kvalita života epileptiků s jejich dispozicemi k neurotickým poruchám?. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 2, s. 73-77. ISSN: 1212-0383
  Detail publikace
LEDERBUCHOVÁ, L. Ještě čteme Jiráska?. Český jazyk a literatura, 2011, roč. 62, č. 1, s. 13-21. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
VRBÍK, V., VOLF, I. Kapitoly z dějin informatiky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Když se řekne Afrika. Korálki, 2011, roč. 5, č. 6, s. 46. ISSN: 1802-7512
  Detail publikace
FRIDRICHOVÁ, R. La problématique de la définition du mot abréviation – différents procédés de création de mots nouveaux par l’abréviation. Romanica Olomucensia, 2011, roč. 23, č. 2, s. 101-112. ISSN: 1803-4136
  Detail publikace
FRIDRICHOVÁ, R. Les sigles - procédé de formation de nouveaux mots en francais d´aujourd´hui. Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny, 2011, č. 72, s. 18-19. ISSN: 1212-1657
  Detail publikace
HALASOVÁ, J., KOZLOVÁ, M., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematika se Čtyřlístkem : pro 1. ročník základní školy : příručka učitele. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2011, 96 s. ISBN: 978-80-7238-980-3
  Detail publikace
BRČÁKOVÁ, V. Muchovi zatracenci ve smyčce času. In Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem, 2011. s. 17-23. ISBN: 978-80-7414-362-5
  Detail publikace
SIMBARTL, P. Netbook nebo učebnice. In Sborník příspěvků interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 74-78. ISBN: 978-80-261-0032-4
  Detail publikace
SLAVÍK, J. Obsah, Subjekt a intersubjektivita v didaktice napříč obory. In Sborník příspěvků Interdisciplinární studentská vědecké konference doktorandů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 19-31. ISBN: 978-80-261-0032-4
  Detail publikace
CHÝLOVÁ, H. Odmítané slovotvorné typy v brusech jazyka českého. In Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011. s. 342-346. ISBN: 978-80-7414-362-5
  Detail publikace
MAINZ, D. Olympiáda techniky Plzeň 2011. 2011.
  Detail publikace
JANÍK, T., SLAVÍK, J. Podpora reflektivního praktika: rozvíjející hospitace jako způsob akčního výzkumu. In Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 44-62. ISBN: 978-80-904966-6-8
  Detail publikace
MACH, P., BENAJTR, P. Porovnání virtuálních a reálných elektronických měření. In Edukacja-Technika-Informatyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2011. s. 82-89., ISSN: 2080-9069
  Detail publikace
HODINÁŘ, J. Practical Hints for Project-Based Learning in ICT Classes. In Sborník příspěvků interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 93-98. ISBN: 978-80-261-0032-4
  Detail publikace
TOMAN, J., MICHALÍK, P. Praktická výuka IT daná možnostmi využití PC v počítačových učebnách s centrální správou. Journal of Technology and Information Education, 2011, roč. 3, č. 1, s. 359-366. ISSN: 1803-537X
  Detail publikace
JANÍK, T., KOSTKOVÁ, K., PÍŠOVÁ, M., SLAVÍK, J. Případové studie tvorby kurikula: shrnutí, diskuse, závěry. In Kurikulární reforma na gymnáziích : Případové studie tvorby kurikula. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2011, s. 269-284. ISBN: 978-80-87000-78-6
  Detail publikace
SLAVÍK, J., LUKAVSKÝ, J. Případové studie: Výtvarná výchova a kurikulární reforma - změna, nebo pokračování tradice oboru?. In Kurikulární reforma na gymnáziích : případové studie tvorby kurikula. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011, s. 202-239. ISBN: 978-80-87000-78-6
  Detail publikace
LOVASOVÁ, V., BRABCOVÁ, D. Reflexe studentů kombinované formy doktorského studijního programu psychologie. In PhD existence I : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. s. 190-196. ISBN: 978-80-244-2858-1
  Detail publikace
NOHAVOVÁ, A., SLAVÍK, J. Rozvoj hlasu pro pedagogickou komunikaci - mezi reflexí a prožitkem. Pedagogický časopis , Journal of pedagogy, 2011, roč. 1, č. 2, s. 92-106. ISSN: 1338-1563
  Detail publikace
MAINZ, D. Rozvoj projektového vyučování v informatice na střední škole. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2011. s. 154-166. ISBN: 978-80-7368-980-3
  Detail publikace
JANÍK, T., SLAVÍK, J., LUKAVSKÝ, J. Shrnutí poznatků z hospitačních videostudií. In Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 144-162. ISBN: 978-80-904966-6-8
  Detail publikace
JANÍK, T., SLAVÍK, J. Učitel jako reflektivní praktik: podpora kvality realizace kurikula. In Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 30-41. ISBN: 978-80-904966-6-8
  Detail publikace
JANÍK, T., LUKAVSKÝ, J., MINAŘÍKOVÁ, E., NAJVAR, P., PÍŠOVÁ, M., SLAVÍK, J. Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. In Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 88-113. ISBN: 978-80-904966-6-8
  Detail publikace
HESOVÁ, A., JANÍK, T., SLAVÍK, J., ŠVECOVÁ, Z. Virtuální hospitace v projektu Kurikulum G. In Kurikulární reforma na gymnáziích : od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2011, s. 64-86. ISBN: 978-80-904966-6-8
  Detail publikace
CHÝLOVÁ, H. Za Lumírem Klimešem. Český jazyk a literatura, 2011, roč. 61, č. 3, s. 148-149. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
CHÝLOVÁ, H. Zemřel Lumír Klimeš. In Minulostí západočeského kraje XLV. Plzeň: Archiv města Plzně, 2011. s. 327-329. ISBN: 978-80-86971-05-6 , ISSN: 0544-3830
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Zlaté české ručičky aneb česká řemesla v Japonsku. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 323-328. ISBN: 978-80-557-0265-0
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Zájmová činnost jako jedna z možností technické výchovy. Journal of Technology and Information Education, 2011, roč. 3, č. 1, s. 26-33. ISSN: 1803-537X
  Detail publikace
FRIDRICHOVÁ, R. Česká škola bez hranic v Paříži. Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny, 2011, č. 72, s. 16-17. ISSN: 1212-1657
  Detail publikace

Patička