Přejít k obsahu


Die Prager Juristenuniversität (1372-1419) als Begegnungs- und Kommunikationsstätte der zukünftigen Kirchenelite

Citace:
STOČES, J. Die Prager Juristenuniversität (1372-1419) als Begegnungs- und Kommunikationsstätte der zukünftigen Kirchenelite. In Ecclesia als Kommunikationsraum im Mitteleuropa (13.-16. Jahrhundert). München : Oldenbourg Verlag, 2011, s. 237-259. ISBN: 978-3-486-70661-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Prague Law University as a Place of Meeting and Communication of Future Religious Elites
Rok vydání: 2011
Místo konání: München
Název zdroje: Oldenbourg Verlag
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor ukazuje na konkrétním notářském instrumentu, který stvrzoval ujednání několika scholárů pražské právnické univerzity z roku 1406 a dnes je uložen ve Švédsku, nakolik mezinárodní tato instituce byla. Setkávaly se v ní a intenzivně spolu komunikovaly osoby z Čech, Říše, Polska, ale i ze Skandinávie a Pobaltí. Rozborem kariér 26 scholárů imatrikulovaných v letech 1404 a 1405 do saského národa je následně doloženo, že většina z nich se stala významnými církevními hodnostáři, včetně hned dvou biskupů. Pražská právnická univerzita tak představovala jedno z hlavních učilišť budoucích církevních elit ve střední a severní Evropě. Zároveň byla místem, kde vznikaly důležité kontakty a vytvářely se sociální sítě. Vedle toho přináší uvedený notářský instrument také některé nové informace o vnitřní dispozicí budovy pražské juristické univerzity.
Abstrakt EN: Author shows on a specific notarial instrument, which confirmed the arrangement of several scholars of the Prague law university from 1406 and today it is located in Sweden, how international this institutions had been. People from Bohemia, Empire, Poland, but also from Scandinavia and Baltics met themselves and intensively communicated here. By the analysis of the careers of 26 scholar immatriculated between 1404 and 1405 in the Saxon nation is subsequently proved that most of them became prominent church officials, including two bishops. Prague law university had become to one of the major schools for future religious elites in Central and Northern Europe. It was also a place where important contacts had been formed and a social network was created. In addition, this notarial instrument brings some new information about the internal disposition of the building of the Prague law university.
Klíčová slova

Zpět

Patička