Přejít k obsahu


Tvořivost ve výtvarné výchově a její účinky na všeobecné vzdělávání

Citace:
VANČÁT, J., HONZÍKOVÁ, J., PLESNÍKOVÁ, K., PUDLÁK, Š., DYTRTOVÁ, K., SLAVÍK, J., LUKAVSKÝ, J., KOMZÁKOVÁ, M., UHL SKŘIVANOVÁ, V., FULKOVÁ, M., KITZBERGEROVÁ, L., ŠOBÁŇOVÁ, P., PODLIPSKÝ, R., KLIMEŠOVÁ, T., MARKOVÁ, M., RŮŽIČKOVÁ, R., ZIKMUNDOVÁ, V., SVOBODA, A., MAŠEK, J., SLAVÍKOVÁ, M. Tvořivost ve výtvarné výchově a její účinky na všeobecné vzdělávání. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 266 s. ISBN: 978-80-261-0728-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creativity in art education and its effects on general education
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PhDr. Jaroslav Vančát Ph.D. , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. et Mgr. Kateřina Plesníková , Mgr. et Mgr. Štěpán Pudlák , Doc. Kateřina Dytrtová Ph.D. , Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc. , Mgr. Jindřich Lukavský Ph.D. , PhDr. Martina Komzáková Ph.D. , PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D. , Doc. PhDr. Marie Fulková Ph.D. , PhDr. Leonora Kitzbergerová Ph.D. , Doc. Mgr. Petra Šobáňová Ph.D. , PaedDr. Rudolf Podlipský Ph.D. , Mgr. Tereza Klimešová , Mgr. Marcela Marková , Mgr. Radka Růžičková Ph.D. , PhDr. Vladimíra Zikmundová Ph.D. , Mgr. Aleš Svoboda , PhDr. Jan Mašek Ph.D. , Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Odborná kniha se jako první v dějinách české výtvarné výchovy zabývá tvořivostí, která patří k jejím klíčovým pojmům, avšak učiteli výtvarné výchovy je pojímána často pouze intuitivně, v přežívajících tradicích umění moderny pak chápána jako pojem převážně psychologický. V souladu s aktuálními poznatky z teorie a dějin výtvarného umění, z vývojové psychologie, filosofie, sémiotiky, kognitivní lingvistiky a mediálních studií přináší monografie návrh systémového konceptu, který analyzuje tvořivost a metody jejího podněcování ve vzájemně provázaných strukturních úrovních - smyslového vnímání, individuální obraznosti a sociability. Uplatňuje analytický přístup také k evaluaci kvality výtvarné tvorby (evaluační pole tvorby), analyzuje vztah inovace hodnot a jejich tvůrčího vyjádření, zkoumá pojetí tvorby v dynamice narušování stability myšlení ve prospěch jeho inovace. Velmi důležité pro pedagogickou praxi jsou kapitoly, které ukazují také interpretaci uměleckého díla jako tvořivý proces. Publikace uvádí také několik případových studií, v nichž je rozvíjení kreativity sledováno v jeho detailních, elementárních projevech. Významná je také komparace chápání pojmu tvořivosti v českém a německém kurikulu, její přínos je v upozornění na tvořivé potence, obsažené v dynamickém chápání žákovských kompetencích, které jsou základem jak německého, tak i českého vzdělávacího systému. Závěrečná část monografie je věnována vysoké míře tvůrčích potencí ve stále rozšířenějších digitálních médiích - od fotografie, přes animace až k videotvorbě. Jejich základní charakteristiky - konceptuálnost, modularita umožňující variabilitu řešení - jsou faktory, které usnadňují možnost navrhovat a ověřovat inovativní řešení jak v oblasti klasické stavby obrazu, tak také v oblastech, které získávají stále širší komunikační ohlas - v oblasti kinetického a interaktivního obrazu.
Abstrakt EN: As the first book on the history of Czech art education, this publication is dedicated to creativity, one of the key notions in the field, that teachers, however, approach rather intuitively. In the persisting tradition of modernity, creativity is understood as a largely psychological notion and is treated through a wide range of approaches. Keeping with current findings in various fields of study, including the theory and history of visual arts, developmental psychology, philosophy, semiotics, cognitive linguistics and media studies, the publication proposes a systemic concept aimed at analyzing creativity and methods of its instigation on mutually interconnected structural levels - sensory perceptions, individual imagination and sociability. At the same time, it employs an analytical approach towards the evaluation of the quality of artistic creation (evaluative field of creation), analyses innovations of values and their creative expression, explores the concept of creation within the dynamics of disturbance of thought stability to the benefit of its innovation. Of crucial importance for pedagogical practice are studies interpreting the artwork also as a creative process. The publication cites several case studies in which the instigation of creativity is followed in its detailed elementary manifestations. Also, of equal importance is the comparison of different notions of creativity in the Czech and German curricula, the main asset being the attention given to creative potential residing in the dynamic understanding of pupils´ competences, which forms the basis of both the German and Czech educational systems. The closing section of the publication focuses on the high degree of creative potential found in the expanding field of digital media: photography, animation and video art…
Klíčová slova

Zpět

Patička