Přejít k obsahu


Pohybová aktivita a sportovní preference západočeských adolescentů

Citace:
VALACH, P., FRÖMEL, K., JAKUBEC, L., BENEŠOVÁ, D., SALCMAN, V. Pohybová aktivita a sportovní preference západočeských adolescentů. Tělesná kultura, 2017, roč. 40, č. 1, s. 45-53. ISSN: 1211-6521
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Physical activity and sport preferences of West Bohemian adolescents
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Petr Valach Ph.D. , prof. PhDr. Karel Frömel DrSc. , Mgr. Lukáš Jakubec , Mgr. Daniela Benešová Ph.D. , Mgr. Václav Salcman Ph.D.
Abstrakt CZ: Pravidelná pohybová aktivita (PA) se jeví jako nejúčinnější faktor prevence proti civilizačním onemocněním. Období adolescence je považováno za jedno z klíčových při tvorbě a udržení správného návyku k pravidelné PA. Hlavním cílem studie bylo, na základě zjištění celkového objemu vykonané PA a struktury sportovních preferencí u západočeských adolescentů zjistit, zda existují vztahy mezi preferovanými sportovními odvětvími a skladbou a úrovní týdenní pohybové aktivity. Výzkum byl realizován na pěti vybraných středních školách Plzeňského kraje, přičemž se ho zúčastnilo 382 chlapců a 529 děvčat. Úroveň PA a sportovních preferencí byla zjišťována pomocí dotazníku IPAQ a Dotazníku sportovních preferencí s využitím internetového systému INDARES. Výsledky ukázaly, že preference kondičních aktivit jsou ve významném vztahu s vyšší úrovní PA ve volném čase u chlapců a s intenzivní PA u chlapců i děvčat oproti těm, kteří tyto aktivity nepreferují. U chlapců jsme zjistili statisticky významné závislosti mezi preferencí týmových sportů a PA ve škole. 51,8 % chlapců a 37,7 % děvčat preferujících kondiční aktivity plní doporučení 3 × 20 min intenzivní PA během jednoho týdne (z nepreferujících pouze 30,5 % chlapců a 18,1 % děvčat). Hlavní preferované pohybové aktivity dívek jsou individuální sporty (plavání, cyklistika, sjezdové lyžování), následují pak týmové sporty a rytmické a taneční aktivity. U chlapců se na předních místech objevují týmové sporty (fotbal, florbal, basketbal), individuální sporty a kondiční aktivity. Plnění cílů školní tělesné výchovy s co nejvíce možným využitím preferovaných sportovních aktivit považujeme za zásadní pro udržení či zlepšení vztahu adolescentů k tělesné výchově jako vyučovacímu předmětu a pro prevalenci pohybově aktivního životního stylu mládeže
Abstrakt EN: Regular physical activity is the crucial factor in treating lifestyle diseases. The age of adolescence is considered as the important period of person’s life for creation and further maintaining healthy lifestyle habits. The aim of the presented study was to estimate the total amount of performed physical activity and the structure of sport preferences in West Bohemian adolescents. Further to find out the existence of relationships between preferred sport branches and composition of weekly physical activities of girls and boys. The research was conducted at five selected secondary schools of the Pilsen region, under the total participation of 382 boys and 529 girls. The level of physical activity (PA) and sporting preferences was assessed by means of the IPAQ questionnaire and questionnaire of sports preferences, with the use of the internet system INDARES. The results showed that the preference of fitness activities is associated with a higher level of PA in spare time of boys and with intensive PA of boys and girls, compared to those, who do not prefer these activities. In addition, in case of boys, we have found statistically significant correlations between the preference of team sports and PA at school. 51.8% of boys and 37.7% of girls, who prefer fitness activities, comply with the recommendation of at least 3 × 20 minutes of intensive PA during one week (out of those, who do not prefer, only 30.5% of boys and 18.1% of girls). Individual sports (swimming, cycling, and downhill skiing) are the main physical activities preferred by girls. In case of boys, team sports, individual sports, and fitness activities appear at top positions. Achieving the objectives of school physical education, with the maximum use of the preferred sporting activities, we consider essential for maintaining or improving the adolescents relation to physical education as subjects of study, as well as for the prevalence of physically active lifestyle of young people.
Klíčová slova

Zpět

Patička