Přejít k obsahu


The tablet in the education of pupils with severe disabilities and multiple handicaps

Citace:
FRIŠ, M., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., SLOWÍK, J. The tablet in the education of pupils with severe disabilities and multiple handicaps. In INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2017. s. 4775-4784. ISBN: 978-84-617-8491-2 , ISSN: 2340-1079
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The tablet in the education of pupils with severe disabilities and multiple handicaps
Rok vydání: 2017
Místo konání: Valencia
Název zdroje: IATED Academy
Autoři: Martin Friš , Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , PhDr. Josef Slowík Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek bude zaměřen na prezentaci části výzkumu, který byl realizován v České republice v centru specializovaném na práci s dětmi s těžkým kombinovaným postižením. V průběhu roku 2016 byl ve výuce těchto žáků systematicky využíván tablet iPad. Žáci opakovaně během individuální výuky realizovali s učitelem několik vybraných aktivit s tabletem a podrobně byly sledovány jejich reakce v průběhu těchto aktivit. Jednotlivé lekce byly zaznamenávány na video a následně analyzovány ve spolupráci učitele, asistenta učitele, speciálního pedagoga a specialisty na využití technologií ve vzdělávání. Reakce žáků byly vyhodnocovány také v kontextu zaznamenané interakce žáků před lekcí a po lekci včetně informací od rodičů o průběhu předešlé noci. V příspěvku bude představena případová studie, která podrobně představí výsledky výzkumu u jedné žákyně, která se výzkumu účastnila. Její lékařská diagnóza zahrnuje Cerebral visual impairment (CVI), Hypoplasia disci, Astigmatismus, těžkou psychomotorickou retardaci, sekundární epilepsii, vrozenou vývojovou vadu CNS a zrakové a neurologické onemocnění. Během aktivit s tabletem u ní byly sledovány individuální formy komunikace vycházející z konceptu bazální stimulace dle Dr. Andrease Fröhlicha, a to v oblasti dýchání, napnutí či uvolnění svalů, pohybu hlavy a končetin a sekrece. Analýza videozáznamů potvrdila výrazné změny interakce směrem k poloze libosti především v těchto parametrech - pohyby hlavou, pohyby očí, sevření dlaně, lehké pootevření úst, změna napětí končetin, změna hloubky dechu, často i zvýšená salivace.
Abstrakt EN: The contribution presents a part of research implemented in one of Czech centres specialized on services for pupils with severe disability and multiple handicap. The iPad tablet had been repeatedly used in education of these pupils in 2016 year. The pupils regularly practised some selected activities with iPad during the individual education with their teacher, while we were recording pupils' response simultaneously. Each lesson was recorded on digital video and then analyzed by teacher, teacher's assistant, special pedagogue and edTech specialist. The response of pupils was evaluated also in context of recorded interactions before and after the lesson, including the information about last night and morning obtained from each pupil's parents. In the contribution a case study will be introduced, which shows the research results on one observed pupil in details. Her diagnosis include the Cerebral visual impairment (CVI), Hypoplasia disci, Astigmatism, severe psychomotor retardation, secondary epilepsy, congenital defect of CNS, and also visual and neurological deseases. During the activites with iPad there could be observed some typical communication efforts in her behaviour based on the concept of basal stimulation by Dr. Andreas Fröhlich, especially in her respiration, muscle tension, head, eyes, hands and legs movements, and also in secretion. Videorecordings analyses demonstrated a significant changes toward position of pleasure in her response, especially in following parameters: head and eyes movements, palm grips, partial open of mouth, changes in muscle tension and depth of a breath, frequently also increase of salvation.
Klíčová slova

Zpět

Patička