Přejít k obsahu


Komplexní přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy

Citace:
BRABCOVÁ, D., KOHOUT, J., BEŇOVÁ, B. Komplexní přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy. Vernířovice, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , MUDr. Barbora Beňová
Abstrakt CZ: Východiska: Epilepsie má zásadní vliv na školní život dětí s tímto onemocněním. Společným rysem většiny dosavadních výzkumů zaměřujících na dítě s epilepsií v prostředí školy je to, že se týkaly jednoho konkrétního faktoru (např. znalostí učitelů, rizika šikany…) a nedokázaly tak poskytnout širší náhled. V této souvislosti vznikl výzkumný projekt Dítě s epilepsií v prostředí školy, který má ambici tuto “jednokolejnost“ většiny výzkumů překlenout a nabídnout komplexní náhled. Metoda: Smyslem projektu je monitorovat na základě kombinace kvalitativní a kvantitativní výzkumné metodologie významné faktory týkající se samotného dítěte s epilepsií, jeho rodičů učitele i spolužáků. Pro kvantitativní část je počítáno s účastí cca 100 dětí s epilepsií, což odpovídá zapojení zhruba 2500 respondentů. V rámci projektu již byly validovány nástroje umožňující měření jednotlivých proměnných. Výsledky: Sběr dat by měl být dokončen v tomto roce a poté se počítá s realizací datových analýz. Výstupem projektu by měl být návrh strukturního modelu kvantifikujícího významnost jednotlivých faktorů a vazeb mezi nimi. Závěry: Komplexní přístup k problematice dítěte s epilepsií v prostředí školy je potřebný, ačkoliv metodologicky i technicky náročný. V další fázi se počítá se zavedením specializovaného školního poradenství pro děti s epilepsií, kterému dosud není věnována navzdory poptávce rodičů odpovídající pozornost.
Klíčová slova

Zpět

Patička