Přejít k obsahu


Porovnání pohybových předpokladů dětí s odlišným sociálním statusem

Citace:
BENEŠOVÁ, D., SALCMAN, V., VALACH, P. Porovnání pohybových předpokladů dětí s odlišným sociálním statusem. Studia Kinanthropologica, 2016, roč. 17, č. 3, s. 195-201. ISSN: 1213-2101
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of physical conditions in children with different social statuses
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Daniela Benešová Ph.D. , Mgr. Václav Salcman Ph.D. , Mgr. Petr Valach Ph.D.
Abstrakt CZ: Na jedince, jako bio-psycho-sociální jednotku, působí celá řada exogenních faktorů, které ovlivňují jeho vývoj. V našem šetření porovnáváme pohybové předpoklady šesti až osmiletých dětí z vybraných plzeňských základních škol. Podle regionálního umístění školy v rámci okresu Plzeň ? město, jsme stanovili dvě kategorie sociálního statusu, a to silnější a slabší. Skupinu sociálně silnější tvořilo celkem 197dětí (n=197), skupinu sociálně slabší 66 dětí (n=66). K testování pohybových předpokladů byla použita německá testová baterie DMT6-18 (Bös,). Ke komparaci dat byl použit Mann-Whitneyův test. Statisticky významné rozdíly (??0,01) byly zjištěny, jak v oblasti úrovně somatických předpokladů (tělesná výška, tělesná hmotnost), tak ve výsledcích všech testů s vyjímkou testů Chůze vzad po kladince o průměru 3 cm a Hluboký ohnutý předklon. V těchto testech byly výkony dětí podobné.
Abstrakt EN: The individual, the same as a bio-psycho-social unit, is influenced by a number of exogenous factors influencing his/her development. In ouri nvestigation,we compared the physical condition of 6 to 8 year old children from selected primary schools in Pilsen. According to the regional location of a school with in the Pilsen-City district, we determined only two categories of socialstatus, namely the socially powerful and socially underprivileged groups. The socially powerful group consisted of 197 children (n = 197), and the underprivileged group consisted of 66 children (n = 66). Their physical condition was tested using the German test battery DMT6-18 (Bös). The Mann-Whitney test was used to compare data. Statistically significant differences (??0.01) were found both in the level of somatic prerequisites (body height and weight), and in the results of all tests, with the exception of the deep forward bendbenttestandWalkingbackwardsonabeamwithadiameterof3cm.The performances of children were similar in this particular tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička