Přejít k obsahu


Porovnání pohybových předpokladů dětí s odlišným sociálním statusem

Citace:
BENEŠOVÁ, D., SALCMAN, V., VALACH, P. Porovnání pohybových předpokladů dětí s odlišným sociálním statusem. Studia Kinanthropologica, 2016, roč. 17, č. 3, s. 195-201. ISSN: 1213-2101
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of physical conditions in children with different social statuses
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Daniela Benešová Ph.D. , Mgr. Václav Salcman Ph.D. , Mgr. Petr Valach Ph.D.
Abstrakt CZ: Na jedince, jako bio-psycho-sociální jednotku, působí celá řada exogenních faktorů, které ovlivňují jeho vývoj. V našem šetření porovnáváme pohybové předpoklady šesti až osmiletých dětí z vybraných plzeňských základních škol. Podle regionálního umístění školy v rámci okresu Plzeň – město, jsme stanovili dvě kategorie sociálního statusu, a to silnější a slabší. Skupinu sociálně silnější tvořilo celkem 197dětí (n=197), skupinu sociálně slabší 66 dětí (n=66). K testování pohybových předpokladů byla použita německá testová baterie DMT6-18 (Bös,). Ke komparaci dat byl použit Mann-Whitneyův test. Statisticky významné rozdíly (α≤0,01) byly zjištěny, jak v oblasti úrovně somatických předpokladů (tělesná výška, tělesná hmotnost), tak ve výsledcích všech testů s vyjímkou testů Chůze vzad po kladince o průměru 3 cm a Hluboký ohnutý předklon. V těchto testech byly výkony dětí podobné.
Abstrakt EN: The individual, the same as a bio-psycho-social unit, is influenced by a number of exogenous factors influencing his/her development. In ouri nvestigation,we compared the physical condition of 6 to 8 year old children from selected primary schools in Pilsen. According to the regional location of a school with in the Pilsen-City district, we determined only two categories of socialstatus, namely the socially powerful and socially underprivileged groups. The socially powerful group consisted of 197 children (n = 197), and the underprivileged group consisted of 66 children (n = 66). Their physical condition was tested using the German test battery DMT6-18 (Bös). The Mann-Whitney test was used to compare data. Statistically significant differences (α≤0.01) were found both in the level of somatic prerequisites (body height and weight), and in the results of all tests, with the exception of the deep forward bendbenttestandWalkingbackwardsonabeamwithadiameterof3cm.The performances of children were similar in this particular tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička