Přejít k obsahu


Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013

Citace:
PELCLOVÁ, J., FRÖMEL, K., ŘEPKA, E., BLÁHA, L., SUCHOMEL, A., FOJTÍK, I., FELTLOVÁ, D., VALACH, P., HORÁK, S., NYKODÝM, J., VORLÍČEK, M. Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2016, roč. 13, č. 10, s. 1040-1049. ISSN: 1660-4601
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Mgr. Jana Pelclová Ph.D. , Prof. PhDr. Karel Frömel DrSc. , Doc.PaedDr. Emil Řepka CSc. , Doc.PaedDr. Ladislav Bláha Ph.D. , Doc.PaedDr. Aleš Suchomel Ph.D. , Mgr. Igor Fojtík Ph.D. , Mgr. Dana Feltlová Ph.D. , Mgr. Petr Valach Ph.D. , RNDr. Svatopluk Horák , Doc. Mgr. Jiří Nykodým Ph.D. , Mgr. Michal Vorlíček
Abstrakt CZ: Objektivně zjišťovaná trendová data jdou nezbytná pro praxi v oblasti veřejného zdraví. Taková data jdou ovšem velmi vzácná u dospělé populace. Proto bylo cílem studie popsat trendy v pohybové aktivitě měřené krokoměry u českých dospělých (25 – 65 let) v období let 2008 – 2013. Účastníky studie byli obyvatelé České republiky, jejichž týdenní pohybová aktivita byla měřena objektivně pomocí krokoměru Yamax Digiwalker SW-700 (Yamax Corporation, Tokyo, Japan). Konečný výzkumný soubor byl tvořen. 4647 českými dospělými [M věk 41,4 ± 10 let; M body mass index (BMI) 25,1 ± 3,7 kg/m2]. Z výsledků vyplynulo, že muži vykazují více kroků (M (průměr) = 10014; 95% CI (konfidenční interval) = 9864–10164) než ženy (M = 9448; 95% CI = 9322–9673) ve všech věkových i BMI skupinách. Průměrný počet kroků/den se snížil v období 2008 – 2013 o 852 kroků/den u mužů a o 1491 kroků/den u žen. V celém výzkumném souboru vzrostlo procento účastníků se sedavým životním stylem (<5000 kroků/den) o 5,8% a o 15,8% se snížilo procento těch, kteří dosáhli ≥10000 kroků/den. V roce 2013 měli muži 2,67krát a ženy 2,05krát větší šanci, že budou mít pohybově inaktivní životní styl než v roce 2008. A naopak v roce 2008 měli muži 1,68krát a ženy 2,46krát menší šanci, že budou mít velmi aktivní životní styl (>12500 kroků/den). Výsledky této studie naznačují, že v průběhu času docházelo k podstatnému snižování pohybové aktivity u českých dospělých.
Abstrakt EN: Objective measured trend data are important for public health practice. However, these data are rare for an adult population. Therefore, the aim of this study was to describe time trends in pedometer-determined physical activity of Czech adults (25–65 years) from 2008 to 2013. Participants were Czech national citizens whose physical activity was assessed objectively using a Yamax Digiwalker SW-700 pedometer (Yamax Corporation, Tokyo, Japan) for seven consecutive days in the period 2008 to 2013. The final sample was 4647 Czech adults [M age 41.4 ± 10 years; M body mass index (BMI) 25.1 ± 3.7 kg/m2]. The results showed that men took more steps/day (M (Mean) = 10,014; 95% CI (Confidence Interval) = 9864–10,164) than women (M = 9448; 95% CI = 9322–9673) in all age and BMI groups. Mean steps/day declined from 2008 to 2013 by 852 steps/day in men and 1491 steps/day in women. In the whole sample, the proportion of participants who had a sedentary lifestyle (<5000 steps/day) increased by 5.8%; the proportion taking ≥10,000 steps/day decreased by 15.8%. In 2013, men and women were 2.67 and 2.05 times, respectively, more likely to have a physically inactive lifestyle (<7500 steps/day) than in 2008. Conversely, in 2008, men and women were 1.68 and 2.46 times, respectively, less likely to have very active lifestyle (>12,500 steps/day). In conclusion, this study suggests that there has been a substantial reduction in physical activity in Czech adults over time.
Klíčová slova

Zpět

Patička