Přejít k obsahu


Knowledge about epilepsy and attitudes towards affected people among teachers in training in the Czech Republic

Citace:
BRABCOVÁ, D., KOHOUT, J., KRŠEK, P. Knowledge about epilepsy and attitudes towards affected people among teachers in training in the Czech Republic. Epilepsy & Behavior, 2016, roč. 54, č. January 2016, s. 88-94. ISSN: 1525-5050
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Knowledge about epilepsy and attitudes towards affected people among teachers in training in the Czech Republic
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , prof. Pavel Kršek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této studie bylo srovnat úroveň znalostí o epilepsii, sebedůvěry související s touto nemocí a postojů k lidem s epilepsií mezi skupinami studentů prvního a posledního ročníku na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. 236 studentů prvního a 138 studentů posledního ročníku vyplnilo 21-ti položkovou Škálu postojů k lidem s epilepsií, 18-ti položkový znalostní test a 5-ti položkový dotazník zaměřený na sebedůvěru ve vztahu k epilepsii v prostředí školy. Bylo zjištěno, že navzdory vyšší úrovni znalostí mezi studenty posledního ročníku (průměrný výsledek v testu 9,6 bodu ve srovnání s 8,48 bodu u studentů prvního ročníku, p < 0,001), postoje k epilepsii a rovněž sebedůvěra se signifikantně neliší mezi oběma skupinami. Prezentované poznatky ukazují, že příprava budoucích učitelů v oblasti epilepsie byla měla být efektivnější především s ohledem na jejich schopnost pomoci dětem s touto nemocí v prostředí třídy.
Abstrakt EN: The aim of this study was to compare knowledge about, confidence with, and attitudes towards epilepsy and affected people between groups of freshmen and senior teachers in training (preservice teachers) at the Faculty of Education in Pilsen, Czech Republic. Two hundred thirty-six freshmen and 138 seniors completed the 21-item Scale of Attitudes Towards People with Epilepsy (ATPE), an 18-item multiple-choice test measuring their knowledge about epilepsy, and a 5-item questionnaire focused on confidence with epilepsy in a school environment. We found that despite a higher level of knowledge about epilepsy among seniors (mean score of 9.6 points compared with 8.48 points for freshmen, p < 0.001), attitudes towards epilepsy, and also confidence in how to manage children affected with this disease did not differ significantly. The presented findings suggest that epilepsy-related training of preservice teachers should be more effective especially with respect to their ability to resolve problems that may happen to children with epilepsy in a class.
Klíčová slova

Zpět

Patička