Přejít k obsahu


Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years?

Citace:
PELCLOVÁ, J., FRÖMEL, K., ŘEPKA, E., BLÁHA, L., SUCHOMEL, A., FOJTÍK, I., FELTLOVÁ, D., VALACH, P., HORÁK, S., NYKODÝM, J. Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years?. Acta Gymnica, 2016, roč. 46, č. 1, s. 21-29. ISSN: 2336-4912
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years?
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Mgr. Jana Pelclová Ph.D. , Prof. PhDr. Karel Frömel DrSc. , doc. PaedDr. Emil Řepka CSc. , doc. PaedDr. Ladislav Bláha Ph.D. , doc. PaedDr. Aleš Suchomel Ph.D. , Mgr. Igor Fojtík Ph.D. , Mgr. Dana Feltlová Ph.D. , Mgr. Petr Valach Ph.D. , RNDr. Svatopluk Horák , doc. Mgr. Jiří Nykodým Ph.D.
Abstrakt CZ: Úvod: Variabilita dnů v týdnu zřejmě není náhodná a může se měnit podle typu dne (pracovní dny/víkendové dny). Nejasné zůstává, jak se mění variabilita dnů v týdnu v životní etapě mezi 50. - 70. rokem. Kromě toho není jasné, zda variabilita souvisí s věkem a BMI. Cíl: Cílem studie bylo identifikovat pohybové chování (kroky/den) v rámci pracovních a víkendových dnů a v rámci variability dnů v týdnu u různých věkových skupin a skupin s různým BMI. Metody: Během let 2009 - 2012 se sedmidenního monitorování pohybové aktivity pomocí krokoměru Yamax Digiwalker SW-700 zúčastnilo 1170 osob (532 mužů a 638 žen) ve věku 50 - 70 let. Výsledky: Pomocí ANOVY opakovaných měření bylo zjištěno, že počet kroků/den se významně mění v jednotlivých dnech v týdnu u mladších skupin (LESS-THAN OR EQUAL TO 64 let) (pLESS-THAN OR EQUAL TO0,04), zatímco u starší věkové skupiny (65 - 70 let) významná variabilita zjištěna nebyla. Existence variability v rámci dní v týdnu s významným poklesem v počtu kroků o víkendových dnech byla potvrzena u českých mužů a žen s normálním BMI, nadváhou a obezitou. Závěry: Studie přináší poznatky o existenci variability počtu kroků v rámci dnů v týdnu u osob 50 - 64 let a naopak absenci významné variability u seniorů (GREATER-THAN OR EQUAL TO65 let). Neděle byla nejméně aktivním dnem u různých věkových skupin a skupin s rozdílným BMI u českých osob ve věku 50 - 70 let. Výzkumníci a lidé z praxe by měli brát výsledky této studie v úvahu zvláště při přípravě sběru dat o pohybovém chování u seniorské populace a při tvorbě chodeckých intervencí a programů na redukci hmotnosti pro tuto věkovou kategorii.
Abstrakt EN: Background: Day-to-day walking variability appears not to be random and may fluctuate by day of week or type of day (workdays/non-workdays). The day-of-the-week variability is less clear in period of life transition between the ages of 50-70 years. Moreover, it is unclear whether the variability is related to age or BMI. Objective: The aim of this study was to identify the weekdays-weekends patterns and the day-to-day variability in step patterns in men and women of different age and BMI groups. Methods: During the years 2009-2012, 1,170 individuals (532 men and 638 women) aged 50-70 years participated in a seven-day monitoring using a Yamax Digiwalker SW-700 pedometer. Results: Using ANOVA of repeated measures, it was found that steps/day varied across the day of the week in both men and women in younger age groups (LESS-THAN OR EQUAL TO 64 years) (p LESS-THAN OR EQUAL TO .04), whereas in older age group (65-70 years), no significant systematic variability by day of the week was found. Existence of variability by day of the week with significant drop in steps/day on weekend days, especially on Sunday, was confirmed in normal weight, overweight and obese Czech men and women. Conclusion: In conclusion, this study contributes to the evidence with the findings about the existing the day-of-the-week variability of step counts per day in the population aged 50 to 64 years and about the absence of significant variability in seniors (GREATER-THAN OR EQUAL TO 65 years). Sunday was the least active day in different age and BMI groups aged 50 to 70 years of Czech population. Researchers and practitioners should take the results of this study into consideration when preparing for data collection of habitual physical activity in senior population and in the development of walking interventions and weight reduction programmes designed for this age group.
Klíčová slova

Zpět

Patička