Přejít k obsahu


Děti v pohybu : výzkumná studie v rámci mezinárodního projektu Comenius

Citace:
VALACH, P., BENEŠOVÁ, D., SALCMAN, V., SCHULZ, H. Děti v pohybu : výzkumná studie v rámci mezinárodního projektu Comenius. 1. vyd. Köln : Netzwerk - Soziale Dienste und Ökologische Bildung, 2016, 89 s. ISBN: 978-3-936218-29-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Kids in Motion : Research Study within the International Project Comenius
Rok vydání: 2016
Místo konání: Köln
Název zdroje: Netzwerk - Soziale Dienste und Ökologische Bildung
Autoři: Mgr. Petr Valach Ph.D. , Mgr. Daniela Benešová Ph.D. , Mgr. Václav Salcman Ph.D. , Prof. Dr. med. Henry Schulz
Abstrakt CZ: Mezinárodní projekt Comenius prostřednictvím pohybového program Kids in motion (KIM) reaguje na aktuální světovou situaci týkající se nedostatku pohybové aktivity dětí. Úkolem projektu byla aplikace jednoletého pohybového programu na školách s cílem přispět k dlouhodobé aktivizaci pohybových aktivit dětí. Zároveň proběhla v zúčastněných zemích vstupní a výstupní diagnostika vybraných fyzických ukazatelů, analýza dat a jejich interpretace. Cílem pilotní studie bylo také navržení intervenčních opatření, která povedou k upevnění zdraví dětí. Pohybového programu KIM se zúčastnily školy z Německa, Španělska, Slovinska a 11. ZŠ v Plzni. Žáci pátých tříd si během školního roku 2014/2015 prošli výukou deseti vybraných sportů. Pro ověření dopadu pohybového programu jsme provedli vstupní a výstupní testování u skupiny testovací (KIM) (n=16) a kontrolní (neKIM) (n=15). K analýze motorické výkonnosti byly v ČR použity německé standardizované baterie motorických testů DMT 6-18 a MFT (SPORTAG). Při zpracování dat byly mezi skupinami zjištěny statisticky významné rozdíly při vstupním i výstupním testování. Děti z testovací skupiny (KIM) se signifikantně zlepšily v testech přeskoky stranou, kliky, výskok z místa a šestiminutový běh. V testu hluboký předklon se však signifikantně zhoršily. Děti z kontrolní skupiny se signifikantně zlepšily v testech přeskoky, kliky, driblování na obrácené lavičce, hod na cíl a výskok z místa. Psychosociální dopad byl rovněž vyhodnocen. Vyučující subjektivně hodnotil talentovanost, motivovanost, schopnost týmové spolupráce a motorickou docilitu. Žáci subjektivně hodnotili entusiasmus. Pilotní studie prokázala použitelnost tohoto pohybového programu jak ve školní tělesné výchově tak v řízených volnočasových pohybových aktivitách. Plnění cílů školní tělesné výchovy s co nejširší nabídkou pohybových aktivit je pro udržení či zlepšení vztahu dětí k tělesné výchově a pro zlepšení pohybově aktivního životního stylu mládeže zásadní.
Abstrakt EN: Via its Kids in Motion (KIM) movement programme the international Comenius project tries to respond to the current world situation regarding the lack of physical activities of children. The project task was to apply the one-year movement programme at schools, to contribute to a long-term activation of children in terms of an increased level of movement activity and relationship with physical activity. At the same time, input and output diagnostics of selected physical parameters, data analysis, and their interpretation, were performed in various countries, including the Czech Republic. Schools from Germany, Spain, Slovenia, and from the 11th Elementary School in Pilsen were involved in the KIM movement programme. During the 2014/2015 school year, two classes of fifth grade students (at age of 10-11 years) of the 11th Elementary School in Baar Street, Pilsen, were involved in the pilot survey. To verify the impact of the movement programme, we carried out the input and output testing on a test group (KIM) (n = 16) and a control group (not KIM) (n = 15). The analysis of motor performance in the Czech Republic was carried out using the German standardized batteries of DMT 6-18 and MFT (SPORTAG) tests. In data processing, statistically significant differences between groups were found at input and outlet testing. In order to assess the psychosocial impact of the movement programme on its participants, the children and teachers performed a subjective assessment of class units. The pilot study has demonstrated the applicability of this motion programme, both in physical education at schools, and in controlled leisure physical activities. Achieving objectives of school physical education, with the widest possible range of movement activities with positive assessment by students, we consider essential for maintaining or improving the children’s relationship with physical education, and for the improvement of physically active lifestyles of young people.
Klíčová slova

Zpět

Patička