Přejít k obsahu


Metodika výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje

Citace:
MUŠKOVÁ, E., PLESKAČOVÁ, I., STOČES, J., ZVÁROVÁ, J. Metodika výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje. 2015.
Druh: METODIKA, PAMÁTKOVÝ POSTUP, LÉČEBNÝ POSTUP
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of teaching regional history on the example of the Pilsen Region
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Eva Mušková Ph.D. , Mgr. Iva Pleskačová , PhDr. Jiří Stočes Ph.D. , Mgr. Jarmila Zvárová
Abstrakt CZ: Metodika výuky regionálních dějin na příkladu Plzeňského kraje se snaží postihnout edukační význam regionálních dějin, zhodnotit, jakou roli hrají (měly by hrát a mohly by hrát) místní dějiny ve výuce na základních školách, a navrhnout efektivní způsob implementace regionální tematiky do vyučovacího procesu. Metodika se zabývá otázkou vymezení regionu a pojetí tohoto pojmu v historiografii. Přináší stručný nástin historie plzeňské historiografie doplněný zevrubným přehledem novější historické literatury k regionálním dějinám Plzně a Plzeňského kraje, který učitelům umožňuje zorientovat se v nabídce historické literatury regionální provenience. Dále nastiňuje edukační význam regionálních dějin a jejich roli v současném základním školství. Vedle teoretické části metodika obsahuje také návrhy projektů a manuál k realizaci vlastní výstavy.
Abstrakt EN: Methodology of teaching regional history on the example of the Pilsen Region is trying to capture the educational importance of regional history, assess what role regional history teaching plays (should play and could play) in primary schools, and develop an effective way to implement regional themes in the teaching process. The methodology deals with the definition of the region and the approach of this term in historiography. It provides a brief outline of the history of Pilsen historiography completed with a comprehensive account of recent historical literature of regional history of Pilsen and the Pilsen Region, which allows teachers to navigate through the menus historical literature of regional provenance. It further outlines the educational importance of regional history and their role in the current basic education. Besides the theoretical part the methodology also includes project suggestions and guide for realization of an exhibition.
Klíčová slova

Zpět

Patička