Přejít k obsahu


Pilsna medii aevi docta. Vzdělanostní elity středověké Plzně. I. Od založení města do husitských válek

Citace:
STOČES, J. Pilsna medii aevi docta. Vzdělanostní elity středověké Plzně. I. Od založení města do husitských válek. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 152 s. ISBN: 978-80-261-0583-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pilsna medii aevi docta. The intellectual elites of medieval Pilsen. Vol. I. From the Foundation of the town until the Hussite Wars
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem monografie je představit vzdělanostní elity středověké Plzně jako specifickou sociální skupinu. Do ní byly zahrnuty osoby s univerzitním vzděláním (včetně těch, které své studium nezakončily ziskem gradu) pocházející z Plzně či v Plzni působící, a to v časovém rozmezí let 1295-1526. Prvním úkolem bylo tyto osoby vůbec v pramenech dohledat a následně je identifikovat. Poté byl u každé z nich vytvořen co možná nejpodrobnější životopis, který bude zároveň využit pro následný prosopografický výzkum takto vymezené skupiny. První svazek je věnován období do husitských válek, kdy ještě Plzeňané odcházeli za univerzitním studiem téměř výlučně do Prahy. V úvodních kapitolách jsou stručně nastíněny počátky plzeňské městské školy a také situace na předhusitském pražském studiu generale, které se od roku 1372 dělilo na dvě samostatné a z hlediska své samosprávy v podstatě protikladné univerzitní korporace – tzv. třífakultní a právnickou. Na pražské artistické fakultě lze doložit celkem osm Plzeňanů, kteří zde získali alespoň bakalářský titul. Víme-li, že tohoto nejnižšího univerzitního gradu dosahovala jen asi čtvrtina až třetina imatrikulovaných, lze odhadovat, že celkem mohlo ve sledovaném období na artistické fakultě studovat asi 25–30 plzeňských studentů. Tři z nich dosáhli i na mistrovský titul. Na právnickou univerzitu se zapsalo také osm studentů z Plzně, přičemž ovšem jeden či dva již předtím studovali fakultu artistickou. Může se zdát, že počty plzeňských studentů na pražském obecném učení jsou poměrně malé. Srovnání s frekvencí studentů z ostatních měst (mimo Prahu) však tento dojem nepotvrzuje.
Abstrakt EN: The goal of the research is to analyze the intellectual elites of medieval Pilsen as a particular social group. It consists of persons with a university education (including those who did not graduate) that had either come from Pilsen or operated there in the period 1295-1526. The first task was to locate those individuals in contemporary sources and subsequently to identify them. Afterwards, a biography of every one of them was compiled in a most detailed way possible, so that it could be exploited in the following prosopographical study of the above defined group. The first volume is dedicated to the period before the outburst of the Hussite Wars, when Pilseners had been leaving almost exclusively for Prague to get a university degree. In the initial chapters, the beginnings of the Pilsen municipal school are briefly outlined as well as the situation at the Prague pre-Hussite studium generale, which was from 1372 on divided into two autonomous and with respect to their management basically antagonistic university corporations – the so-called Three-Faculty and the Law University.At the Prague Faculty of Arts, it is possible to prove the occurrence of eight Pilseners who obtained at least a Bachelor’s degree there. Considering that only about one-quarter or at most one-third of all matriculated students reached the lowest university degree, we can be estimating that about 25-30 Pilseners could have been studying there during the period in focus. Three of them reached the Master’s degree. The same number of eight students from Pilsen got enrolled into the Law University, one or two of them having previously studied at the Faculty of Arts. The numbers of students from Pilsen at the Prague general studies may seem relatively small. However, the comparison with the attendance of students from other towns (having excluded Prague) does not confirm such an impression.
Klíčová slova

Zpět

Patička