Přejít k obsahu


Pythagorova věta

Citace:
COUFALOVÁ, J. Pythagorova věta. In Mezinárodní šetření TALIS 2013 : zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky. Praha : Česká školní inspekce, 2015, s. 49-58. ISBN: 978-80-88087-04-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Pythagorean Theorem
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká školní inspekce
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. ,
Abstrakt CZ: „Lesson study“ je jedna z forem dalšího vzdělávání učitelů, která má své počátky v Japonsku a v současnosti se rozvíjí i v jiných zemích světa. Poskytuje učitelům možnost učit se hlouběji porozumět výuce pomocí spolupráce s jinými učiteli, v rámci níž se zabývají jak matematikou, tak způsoby výuky a snahou porozumět, jak se žáci učí a jak uvažují. Zahraniční výzkumy ukazují, že LS představuje vysoce účinný způsob dalšího vzdělávání učitelů u učitelů z praxe. V letech 2014 a 2015 skupina pěti didaktiček z různých univerzit připravujících učitele realizovala jeden cyklus LS u učitelů matematiky s cílem ověřit, zda a jak je tato podoba dalšího vzdělávání učitelů realizovatelná v českých podmínkách. Výsledky ukazují, že lesson study je vhodnou formou zvyšování kompetencí učitelů. Autorka kapitoly pracovala s týmem učitelů matematiky na 2. stupni základní školy, kteří společně zpracovali téma Pythagorova věta, pořídili videonahrávky hodin a provedli jejich detailní analýzu.
Abstrakt EN: "Lesson study" (LS) is a form of continuing education for teachers, which has its origins in Japan and is currently being developed in other countries. It gives teachers the opportunity to learn a deeper understanding of teaching through collaboration with other teachers. Teachers deal with mathematics and methods of teaching and trying to understand how students learn and how they think. Foreign research shows that the LS represents a highly effective way to continuing teacher training for teachers of the practice. In 2014 and 2015 a group of five didacticians from different universities preparing teachers implemented the one cycle for mathematics teachers with LS in order to verify whether and how this form of continuing education for teachers is feasible in Czech conditions. The results show that the lesson study is an appropriate form of increasing the competence of teachers. The author of the chapter worked with a team of teachers of mathematics at second level of primary school, who together worked out the theme of the Pythagorean theorem, lessons recorded on video and made detailed analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička