Přejít k obsahu


Jak se žilo v Plzni za císaře "Procházky"

Citace:
Mušková, E., Stočes, J., Kilián, J., Pleskačová, I. Jak se žilo v Plzni za císaře "Procházky". Národopisné muzeum Plzeňska, Plzeň, 29.04.2014 - 13.07.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: How people lived in Pilsen during the reign of the Emperor "Procházka”
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Eva Mušková Ph.D. , PhDr. Jiří Stočes Ph.D. , Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D. , Mgr. Iva Pleskačová
Abstrakt CZ: Didakticky zaměřená výstava se věnovala dějinám Plzně v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, tedy v době mimořádně dlouhé vlády císaře a krále Františka Josefa I., v Čechách některými posměšně přezdívaného „starý Procházka“. Hlavní důraz byl ovšem kladen na přelom století. Cílem autorů bylo přehledně postihnout zásadní změny, k nimž ve sledovaném čase v Plzni došlo (industrializace, rozrůstání města, nová výstavba, doprava a komunikace apod.), a zvláště přiblížit prostřednictvím vybraných exponátů a fotografiích každodenní život tehdejších obyvatel města, zejména jejich životní styl, náboženství, kulturu, školství, sport a trávení volného času. Výběr témat i exponátů byl volen s ohledem na hlavní cílovou skupinu – žáky základních škol a nižších ročníků gymnázií. Zejména pro ně byla také připravena celá řada navazujících didaktických aktivit – pracovní listy, kvízy, křížovky, šifry, puzzle apod. Některé interaktivní úkoly byly řešeny na připravených tabletech a dotykových monitorech.
Abstrakt EN: Educationally focused exhibition devoted to the history of Pilsen in the second half of the 19th and early 20th centuries, a period of extremely long reign of Emperor and King Franz Josef I, in Bohemia, some derisively nicknamed "Old Prochazka". The main emphasis, however, was on the turn of the century. The aim of this study was to clearly affect the fundamental changes that have occurred in the reporting time in Pilsen (industrialization, urban sprawl, new construction, transport and communications, etc.), and demonstrate through selected exhibits and photographs the daily life of the city residents, especially their lifestyle, religion, culture, education, sport and leisure. The selection of topics and the exhibits were chosen with regard to the main target group - students of primary schools and lower secondary schools. Especially for them was also prepared numerous related educational activities - worksheets, quizzes, crosswords, ciphers, puzzles, etc. Some of interactive tasks were dealt with at the tablets and touch screens.
Klíčová slova

Zpět

Patička