Přejít k obsahu


The Influence of Input Information on Sensomotoric Performance

Citace:
SALCMAN, V., BENEŠOVÁ, D., VALACH, P., ŠVÁTORA, K. The Influence of Input Information on Sensomotoric Performance. In INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Madrid: IATED Academy, 2015. s. 2661-2667. ISBN: 978-84-606-5763-7 , ISSN: 2340-1079
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Influence of Input Information on Sensomotoric Performance
Rok vydání: 2015
Místo konání: Madrid
Název zdroje: IATED Academy
Autoři: Mgr. Václav Salcman Ph.D. , Mgr. Daniela Benešová Ph.D. , Mgr. Petr Valach Ph.D. , Karel Švátora
Abstrakt CZ: Výzkum se zabývá otázkou, jak vstupní informace ovlivňuje průběh prvních pokusů během procesu učení se neznámému pohybovému úkolu. Výzkumný soubor (n = 60) byl náhodně rozdělen do tří skupin. Každá skupina obdržela jiné vstupní informace o obtížnosti neznámého senzomotorického úkolu. První skupina neobdržela žádné vstupní informace, skupina druhá byla informována o jednoduchosti úkolu a skupina třetí o tom, že senzomotorický úkol bude velmi obtížný. Úroveň aktivace probandů byla sledována po celou dobu výzkumu. Porovnáním všech výsledků jsme dospěli k závěru, že vstupní informace o obtížnosti prováděného úkolu má vliv na výkon a aktivaci probandova nervového systému. V průměru nejlepších výsledků testů bylo dosaženo u zkušební skupiny 3, která byla informována o vysoké obtížnosti testu. Současně jsme u této skupiny zjistili nejnižší úroveň aktivace nervového systému. Naopak nejhorší výkon a zároveň nejvyšší úroveň aktivace vykazovala skupina probandů 2, které bylo sděleno, že je úkol velmi snadný. Pro statistické zpracování získaných dat byl použit test χ2. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí software Statistica 8.0. Vzhledem k omezené velikosti vzorku nelze tento výzkum zobecnit. Jeho výsledky jsou považovány za platné ve skupině studentů tělesné výchovy a sportu ve věku 20 až 25 let.
Abstrakt EN: This research addresses the question of how the input information affects the course of the first attempts when learning of an unknown locomotor task. The research sample (n = 60) was randomly divided into three groups, and each group received a different input information about the difficulty of the unknown sensomotor task. The first group did not receive any information about the difficulty of the upcoming task. The second group was informed that the task is very easy. The third group was informed that the upcoming task is very difficult. The activation level of the probands was monitored at all times. After comparison of all results, we concluded that the input information about the difficulty of the task affects the performance and activation of the proband´s nervous system. On an average, the best test results were achieved by test Group 3, which was informed about the high difficulty of the test, and, at the same time, we found the lowest level of activation of the nervous system in these probands. On the contrary, the worst performance and the highest level of activation in this test were showed in the probands of Group 2, who were informed that the sensomotor task is easy. The χ2 test was used for statistical processing of the gained data. These operations were done using the software called Statistica 8.0. With regard to the limited sample size, this research cannot be generalized, and its results are considered to be valid in a group of students of physical education and sports at the age of 20 to 25 years.
Klíčová slova

Zpět

Patička