Přejít k obsahu


Požadavky na učitelské studijní programy a obory

Citace:
COUFALOVÁ, J., HRKALOVÁ, J., MAINZ, D., NOVOTNÁ, V., PASÁČKOVÁ, E., RÝDL, K., ŠAFRÁNKOVÁ, J., ŠKODA, J., ŠVEC, M., ŠVEC, J., VAŇKOVÁ, J., VRÁTNÍKOVÁ, Z. Požadavky na učitelské studijní programy a obory. 1. vyd. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2014, 93 s. ISBN: 978-80-87601-26-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Requirements to Study Programs and Disciplines for Teachers
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. , RNDr. Jana Hrkalová , Mgr. Denis Mainz , Doc. PhDr. Viléma Novotná , PhDr. Eva Pasáčková CSc. , prof. PhDr. Karel Rýdl CSc. , Doc. PhDr. Jana Šafránková CSc. , Doc. PhDr. Jiří Škoda Ph.D. , Doc. RNDr. Miloslav Švec CSc. , Ing. Jaroslav Švec , PhDr. Jana Vaňková , Mgr. Zdena Vrátníková
Abstrakt CZ: Materiál představuje metodický přístup zaměřený na analýzu vybrané oblasti školství, a to konkrétně na vysoké školy a fakulty připravující učitele a jejich studijní programy. Metodika je zaměřena na požadavky kladené na profesi učitele, požadavky praxe a možnosti získání učitelské kvalifikace v České republice (modely přípravy učitelů). Poznatky z proběhlé pilotáže zohledňuje Příloha tohoto materiálu – Modely přípravy učitelů, která ilustruje uplatnění zákona o pedagogických pracovnících na několika VŠ v ČR. Zároveň upozorňuje na klady, zápory a rizika jednotlivých modelů a ukazuje šíři problému, se kterými je učitelské studium spojeno.
Abstrakt EN: The material represents a methodological approach oriented to the analysis of the area involving universities and faculties of teachers education and their study programs. The Methodics focuses on teachers profession requirements, necessity associated with doing teachers profession and achieving possibilities of teacher qualifications in the Czech Republic (modely for teacher training). Findings from previous pilot study reflects the Appendix of this material - teacher training models which illustrates the application of the law on pedagogical staff at several universities in the Czech Republic. At the same time highlights the pros and cons and risks Individual models and shows the extent of the problem with which it is associated teacher training courses.
Klíčová slova

Zpět

Patička