Přejít k obsahu


Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele

Citace:
COUFALOVÁ, J., MAINZ, D., NOVOTNÁ, V., PASÁČKOVÁ, E., ŠAFRÁNKOVÁ, J., ŠVEC, M., VAŇKOVÁ, J. Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele. 1. vyd. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2014, 46 s. ISBN: 978-80-87601-25-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for Evaluating the Quality of Universities Which Educate Teachers
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. , Mgr. Denis Mainz , Doc. PhDr. Viléma Novotná , PhDr. Eva Pasáčková CSc. , Doc. PhDr. Jana Šafránková CSc. , Doc. RNDr. Miloslav Švec CSc. , PhDr. Jana Vaňková
Abstrakt CZ: Předložený výstup klíčové subaktivity KA1B naplňuje cíl IPN Kvalita vytvořit návrh specifi ckých kritérií hodnocení kvality VŠVU a zapracovat je do systému hodnocení kvality. Zároveň dokládá oprávněnost stanovení tohoto cíle a potvrzuje, že systém hodnocení kvality ITV/VŠ lze doplnit či rozšířit o segmenty, které odpovídají specifi kům dané oblasti vzdělávání. Kritéria hodnocení kvality VŠVU představují jeden z důležitých prvků systému komplexního hodnocení kvality terciárního vzdělávání. Důsledné uplatňování tohoto systému může výrazně přispět k řešení zjištěných problémů a nedostatků v oblasti vzdělávání učitelů a v konečném důsledku i k řešení problémů a zvýšení kvality systému školství v České republice (viz podkapitola 1.2 Identifi kace a formulace základních problémů).
Abstrakt EN: Presented output of key subactivity KA1B fulfills the objective to create a design specifi c criteria for evaluating the quality of university teacher education and to integrate them into the system of quality assessment. It also advocates setting of that objective and confirms that the quality assessment system may be supplemented or extended by segments that match the specifics of the field of education. Criteria for Evaluating the Quality of Universities Which EDUCATE teachers are one of the important elements of a comprehensive evaluation of the quality of tertiary education. Consistent application of this system can significantly contribute to solving the identified problems and gaps in teacher education. Ultimately, it can contribute to solving problems and improving the quality of education in the Czech Republic (see Section 1.2 Identification and formulation of basic problems).
Klíčová slova

Zpět

Patička