Přejít k obsahu


Axiologické otázky inkluzivního vzdělávání

Citace:
SLOWÍK, J. Axiologické otázky inkluzivního vzdělávání. Paidagogos, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 111-129. ISSN: 1213-3809
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Axiological issues of inclusive education
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Josef Slowík Ph.D.
Abstrakt CZ: Inkluzivní vzdělávání patří bezpochyby mezi jedno z nejcitlivějších témat diskutovaných s ohledem na současné vzdělávání nejenom v České republice. Tento koncept je prosazován jako jednoznačně pozitivní a respektující práva jedinců s postižením nebo znevýhodněním, a to i v globálním měřítku a s výraznou politickou podporou. Ne zcela jednoznačně je tento trend ovšem v prostředí českého školství akceptován těmi, kterých se bezprostředně týká – tedy učiteli, poradenskými pracovníky, ale i některými rodiči žáků bez zdravotního postižení nebo zdravotního či sociálního znevýhodnění. Autor se v článku pokouší formulovat alespoň některé ze zásadních otázek, na které je v souvislosti s inkluzivním vzděláváním nezbytné se zaměřit a hledat relevantní odpovědi nejenom v obecné rovině, ale vždy i ve vztahu ke konkrétnímu případu dítěte, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami.
Abstrakt EN: Inclusive education is in no doubt one of the most sensitive topics discussed with regard to the current education not only in The Czech Republic. This concept is reinforced as clearly positive and respecting the rights of individuals with disabilities or handicaps, even on a global scale and with a strong political support. On the other side, it is not accepted as much positively by those, who are directly concerned with this topic – the teachers and school consultants, and also some parents of children without handicap. The article tries to formulate at least some of the essential questions connected with inclusive education which should be relevantly answered not only in general sense, but always concretly for every case of student with special educational needs.
Klíčová slova

Zpět

Patička