Přejít k obsahu


Self-reported physical activity in perceived neighborhood in Czech adults – national study

Citace:
MITÁŠ, J., FRÖMEL, K., HORÁK, S., NYKODÝM, J., RACEK, O., ŘEPKA, E., ŠEBRLE, Z., BLÁHA, L., SUCHOMEL, A., FELTLOVÁ, D., FOJTÍK, I., VALACH, P., KLOBOUK, T. Self-reported physical activity in perceived neighborhood in Czech adults – national study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 2013, roč. 43, č. 2, s. 23-30. ISSN: 1212-1185
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Self-reported physical activity in perceived neighborhood in Czech adults – national study
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. Mgr. Josef Mitáš Ph.D. , Prof. PhDr. Karel Frömel DrSc. , RNDr. Svatopluk Horák , Doc. Mgr. Jiří Nykodým Ph.D. , Mgr. Oldřich Racek , Doc. PaedDr. Emil Řepka Ph.D. , Doc. PaedDr. Zdeněk Šebrle CSc. , Doc. PaedDr. Ladislav Bláha Ph.D. , Doc. PaedDr. Aleš Suchomel Ph.D. , Mgr. Dana Feltlová Ph.D. , Mgr. Igor Fojtík Ph.D. , Mgr. Petr Valach Ph.D. , PaedDr. Tomáš Klobouk CSc.
Abstrakt CZ: VÝCHODISKA: Mezinárodní výzkumy vztahují pohybovou aktivitu (PA) k dalším faktorům jako jsou podmínky prostředí, kultura, a politika místních podmínek. Velmi často jsou zmiňovány vnější vlivy na životní styl a PA, jako je vliv fyzického a zastavěného prostředí. Podmínky prostředí okolí místa bydliště se ukazují být jedním z důležitých aspektů při prevenci nezdravého způsobu života a pohybové inaktivity. CÍLE: Hlavním cílem práce je analýza vztahů mezi pohybovou aktivitou (PA) a prostředím místa bydliště dospělé populace obyvatel České republiky. Práce se snaží definovat základní koreláty PA v závislosti na podmínkách prostředí a dalších socio-demografických aspektech. METODIKA: Celorepublikový sběr dat o PA dospělé populace probíhal v rámci regionů České republiky 2005-2009 pomocí dotazníkù IPAQ-long a ANEWS. VÝSLEDKY: Výsledky ukazují, že muži realizují signifikantně více intenzivní PA, než ženy a zároveň ženy realizují více středně zatěžující PA a chůze, než muži. PA obyvatel menších sídel je vyšší než u obyvatel velkých měst. Na velikost týdenní PA české populace nemá signifikantní vliv míra chodeckosti [H(3, 8708)=19.60; p< .001; η2= .002]. ZÁVĚRY: Z výsledků práce jasně vyplývá, že je třeba propojení více oborů ovlivňujících životní styl běžné populace. Jednou z cest je interdisciplinární přístup při hodnocení zásadních faktorů podmínek prostředí ovlivňujících PA (chodeckost; SES; účast v organizovaných a neorganizovaných volnočasových PA; bezpečnost v okolí bydliště; způsob transportu; velikost místa bydliště).
Abstrakt EN: BACKGROUND: International studies associate physical activity (PA) to other factors such as the environment, culture, and policy. External influences on lifestyle and PA, such as the effect of the physical and built environment, are discussed. Neighborhood environments seem to be one of the important aspects in prevention of unhealthy lifestyle and physical inactivity research. OBJECTIVE: The main objective is to analyze the relationship between PA and neighborhood environment of the adult population of the Czech Republic. The study tries to define the basic correlates of PA in relation to environmental and other socio-demographical factors. METHODS: Nationwide data collection of adults PA was done in the Czech Republic regions between years 2005-2009 using the IPAQ-long and ANEWS questionnaires. RESULTS: The results show that males realize significantly more vigorous PA than females while females realize more moderate PA and walking than males. PA of residents of smaller communities is higher than those living in large cities. The level of weekly PA does not significantly affect the neighborhood walkability [H(3, 8708)=19.60; p< .001; η2= .002]. CONCLUSIONS: The results clearly indicate the need to connect multiple sectors that affect the lifestyle of the general population. Possible solution is an interdisciplinary approach to the evaluation of the fundamental environmental factors influencing the level of PA (walkability; SES; participation in organized and voluntary PA; neighborhood safety; type of transportation; size of the community).
Klíčová slova

Zpět

Patička