Přejít k obsahu


Kariéry příslušníků saského národa pražské právnické univerzity imatrikulovaných v letech 1386-1417

Citace:
STOČES, J. Kariéry příslušníků saského národa pražské právnické univerzity imatrikulovaných v letech 1386-1417. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2012, roč. 52, č. 2, s. 17-28. ISSN: 0323-0562
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Careers of members of the Saxon nation of the Prague law university matriculated in 1386-1417
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor v článku doplňuje dříve publikované poznatky o kariérách scholárů imatrikulovaných do saského národa středověké pražské juristické univerzity. Porovnává přitom zhruba stejně velké skupiny osob zapsaných v letech 1372-1385, tedy v době v zásadě trvalé konjunktury univerzity, a scholárů zapsaných v podstatně delším období 1386-1417, v němž frekvence imatrikulací na juristickou univerzity i do jejího saského národa trvale klesá. Hlavním výsledkem výzkumu je zjištění, že toto početní oslabování univerzity nemělo v podstatě žádný negativní vliv na sociální exkluzivitu juristických scholárů ani na jejich značnou (a někdy přímo závratnou) sociální mobilitu.
Abstrakt EN: The goal of this contribution is to add to previously published information pertaining to the careers of scholars registered in the Saxon nation of the medieval Prague law university. The autor compares approximately same-sized groups of persons matriculated in 1372-1385, that is, at a time of basically sustained prosperity, and persons who registered during a substantially longer period of 1386-1417, when the frequency of matriculations to the Prague law university and its Saxon nation was marked by a steady decline. The main outcome of this research is a finding that this decline in student numbers had almost no detectable influence on the social exclusivity of juridical scholars or their considerable (and sometimes quite astonishing) social mobility.
Klíčová slova

Zpět

Patička