Přejít k obsahu


Miskoncepce podporované učitelem

Citace:
COUFALOVÁ, J. Miskoncepce podporované učitelem. In Matematika v primárnej škole : rôzne cesty, rovnaké ciele : sborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov: Prešovská univerzita. Pedagogická fakulta, 2013. s. 54-58. ISBN: 978-80-555-0765-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Misconceptions Supported by Teacher
Rok vydání: 2013
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Prešovská univerzita. Pedagogická fakulta
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. ,
Abstrakt CZ: Miskoncepce, které vznikají v průběhu prvotního uchopení tématu žáky, jsou v počátečním vyučování matematiky přirozeným jevem. Snaha autorů učebnic i řady učitelů o propojení matematického učiva s reálným životem žáků však vyvolává situace, které vedou k chybám v pojmotvorném procesu žáků zcela zbytečně. Příspěvek uvádí několik příkladů takových miskoncepcí s analýzou příčin jejich vzniku. Autorka čerpá z učebnic pro počáteční vyučování matematiky, z analýzy žákovských prací a z pozorování realizovaných v průběhu vyučování.
Abstrakt EN: Misconceptions occurring during the initial processing of the theme are natural phenomenon at mathematics education at the primary level. Textbook authors and many teachers are trying to connect the curriculum to real life of pupils. Sometimes it causes unnecessary errors in the pupil conceptualization. The paper presents several examples of such misconceptions and analyzes its causes. Sources of examples are textbooks, analysis of pupils' work and observations carried out during the teaching.
Klíčová slova

Zpět

Patička