Přejít k obsahu


Vliv dosaženého vzdělání a věku na množství a druh pohybové aktivity obyvatel Plzeňského kraje

Citace:
VAŠÍČKOVÁ, J., VALACH, P., VOTÍK, J., CHMELÍK, F. Vliv dosaženého vzdělání a věku na množství a druh pohybové aktivity obyvatel Plzeňského kraje. Tělesná kultura, 2012, roč. 35, č. 1, s. 40-54. ISSN: 1211-6521
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of educational attainment and age on the amount and type of physical activity of inhabitants in Pilsen Region
Rok vydání: 2012
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Jana Vašíčková Ph.D. , Mgr. Petr Valach Ph.D. , PaedDr. Jaromír Votík CSc. , Mgr. František Chmelík Ph.D.
Abstrakt CZ: Často prováděná pohybová aktivita (PA) jakéhokoliv druhu je důležitou součástí chování každého jedince a vede k udržování zdraví a k prevenci množství civilizačních chorob. Předpokládáme, že vzdělanější obyvatelstvo by mělo vykazovat provádění většího množství pohybových aktivit než lidé se základním a středoškolským vzděláním. Cílem studie bylo analyzovat množství a druh pohybové aktivity obyvatel plzeňského regionu vzhledem k pohlaví a z hlediska dosaženého vzdělání a věku. Dílčím cílem pak bylo zjistit, jaké procento mužů a žen plzeňského regionu plní doporučení pro množství a frekvenci PA, a to z hlediska věku i dosaženého vzdělání. Pro analýzu jsme použili dotazníky IPAQ (dlouhá verze), které byly distribuovány v letech 2005 - 2009 náhodně vybraným rodinám v jarních a podzimních měsících. Celkem bylo zpracováno s pomocí neparametrického Kruskal-Wallis testu 1125 správně vyplněných dotazníků (513 mužů a 612 žen ve věku 25-58 let). Celková pohybová aktivita mužů se zvyšovala s narůstajícím věkem a klesala s úrovní dosaženého vzdělání. U žen se vztah mezi celkovou PA, věkem a vzděláním neprokázal. Doporučení pro PA plnívíce muži mladšího věku (46,6 % plní doporučení pro intenzivní PA; 60,9 % plní doporučení pro chůzi) se základním vzděláním (48,5% plní doporučení pro středně zatěžující PA; 61,3 % plní doporučení pro chůzi) a ženy se vzděláním vysokoškolským (48,5 % plní doporučení pro středně zatěžující PA; 68,5 % plní doporučení pro chůzi). Z výsledků analýzy dotazníků vyplývá, že u mužů plzeňského regionu existuje vztah mezi celkovou týdenní PA, věkem a vzděláním, naopak u žen jednoznačný vztah mezi PA, věkem a dosaženým vzděláním nebyl prokázán.
Abstrakt EN: Frequent participation in physical activity (PA) of any kind is an important part of the behavior of each individual and leads to maintaining health and preventing diseases of civilization. We assume that people with higher levels of education perform more PA than people with primary and secondary education. The aim of this study was to analyze the amount and type of PA of the inhabitants of the Pilsen region from the aspect of their gender, education level, and age. The next goal was to estimate the percentage of male and female participants meeting the recommended amounts of PA (taking into consideration their age and education level). For analysis we used the IPAQ questionnaires (long version), which were distributed in the years 2005 - 2009 to randomly selected families in the spring and autumn months. In total 1125 correctly completed questionnaires were processed using non-parametric Kruskal-Wallis test (513 men and 612 women aged 25-58 years). The total physical activity of men increased with their age and decreased with the level of attained education. In women, the relationship between the total PA, age, and education was not observed. Recommendations for PA are fulfilled more likely by younger men (46.6 % meet recommendations for vigorous PA, 60.9 % meet the recommendations for walking) who attained primary education (48.5 % meet recommendations for moderate PA, 61.3 % meet recommendations for walking) and by women who attained university education (48.5 % meet recommendations for moderate PA, 68.5 % meet the recommendations for walking). The results of the analysis of the questionnaires suggest that in men from the Pilsen region there is a relationship between the total weekly physical activity level, age and education level, while in women a clear relationship between the PA, age and attained education level was not documented.
Klíčová slova

Zpět

Patička