Přejít k obsahu


Rozptýlená praxe - jeden z faktorů ovlivňujících proces motorického učení

Citace:
VALACH, P. Rozptýlená praxe - jeden z faktorů ovlivňujících proces motorického učení. Tělesná kultura, 2012, roč. 35, č. 1, s. 75-89. ISSN: 1211-6521
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Random practice - one of the factors of the motor learning process
Rok vydání: 2012
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Petr Valach Ph.D.
Abstrakt CZ: Důležitým konceptem při osvojování motorických dovedností je tzv. rozptýlená praxe. Efekt kontextuální interference se zdůvodňuje tím, že paměť musí pracovat více intenzivně, a proto poskytuje vyšší efekt uchování motorických dovedností v paměti než praxe bloková. Pouze aktivní zapamato¬vání pohybové dovednosti jí přiřazuje praktickou hodnotu pro budoucí využití v potřebných situacích. Cílem studie bylo porovnat úroveň osvojení a retence vybraných po¬hybových dovedností ve sportovní gymnastice při použití dvou odlišných vyučo¬vacích metod – blokové a rozptýlené praxe. Výzkumný soubor byl rozdělen do skupin dle předem stano¬vených kritérií. Každá skupina vlastního výzkumu absolvovala nácvik shodných akrobatických cvičení jednou ze dvou rozdílných metod. Aplikace zvolených metod probíhala po dobu 2 měsíců, 1× týdně (celkem 80 pokusů). Po šesti mě¬sících od zakončení nácviku proběhlo retenční testování. Před zahájením vlast¬ního výzkumu byla provedena pilotní studie. Pro finální analýzu byla použita data 21 studentů (pilotní prů¬zkum) a 60 studentů (dvě experimentální skupiny). Oproti očekávání nebyly odhaleny signifikantní rozdíly v úrovni osvojení vybraných pohybových doved¬ností po uplynutí doby vlastního nácviku u probandů pilotních skupin, ani mezi skupinami vlastního výzkumu. Při porovnávání výsledků retenčního testování vykázali cvičenci skupiny, u které byla uplatňována metoda rozptýlené praxe, jednoznačně rozdílnou úroveň osvojení motorických dovedností než probandi skupiny absolvující blokovou praxi.Úroveň retence gymnastických pohybových dovedností při použi¬tí metody rozptýlené praxe byla statisticky významně vyšší.
Abstrakt EN: An important concept of acquiring motor skills is the ran¬dom practice (contextual interference – CI). The explanation of the effect of contextual interference is that the memory has to work more intensively, and therefore it provides higher effect of motor skills retention than the block prac¬tice. Only active remembering of a motor skill assigns the practical value for appropriate using in the future. The aim of this research was to determine the difference in how the motor skills in sport gymnastics are acquired and retained using the two different teaching methods – blocked and random practice. The blocked and random practice on the three selected gymnastics tasks were applied in the two groups students of physical education (blocked practice – the group BP, random practice – the group RP) during two months, in one session a week (totally 80 trials). At the end of the experiment and 6 months after (retention tests) the groups were tested on the selected gymnastics skills. No significant differences in a level of the gymnastics skills were found between BP group and RP group at the end of the experiment. However, the retention tests showed significantly higher level of the gymnastics skills in the RP group in comparison with the BP group. The results confirmed that a retention of the gymnastics skills using the teaching method of the random practice was significantly higher than with use of the blocked practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička