Přejít k obsahu


Původ a studium bratří Konráda a Konstantina z Vechty

Citace:
STOČES, J. Původ a studium bratří Konráda a Konstantina z Vechty. Mediaevalia Historica Bohemica, 2011, roč. 14, č. 2, s. 91-112. ISSN: 0862-979X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Origin and Studies of the Brothers Konrad and Konstantin von Vechta
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie předkládá odpovědi na dosud nezodpovězené otázky ohledně původu předního dvořana Václava IV. a pozdějšího pražského arcibiskupa Konráda z Vechty a jeho bratra Konstantina. Autor na základě studia pramenů vyvrací dosud v literatuře převládající tezi o příslušnosti obou bratří k brémské patricijské rodině von Vechta, a naopak dokládá, že pocházeli z rodiny Puls ve Vechtě. Do Prahy se oba vydali kvůli univerzitnímu studiu – Konstantin složil v roce 1387 na artistické fakultě bakalářskou zkoušku a Konrád byl roku 1390 imatrikulován na tehdy samostatnou juristickou univerzitu. Jejich následná kariéra ukazuje, jaké možnosti sociálního vzestupu nabízela středověká univerzita bez ohledu na získané grady.
Abstrakt EN: The paper presents the answers to the so-far unanswered questions concerning the origin of the eminent courtier of Wenceslas IV and later the archbishop of Prague, Konrad von Vechta, and his brother Konstantin. On the basis of a study of the sources, the autor disproves the thesis on the two brothers being from the Bremen patrician family von Vechta, vhich has prevailed in the literature, and on the other hand documents that they came from the Puls family in Vechta. They left for Prague because of their university studies - Konstantin passed his baccalaureate exam at the Faculty of Arts in 1387 while Konrad was matriculated at the then independent Law University in 1390. Their later career indicates what opportunities for social climbing were offered by a medieval university regardless of the degrees attained.
Klíčová slova

Zpět

Patička