Přejít k obsahu


Podíl účasti intelektových schopností v procesu senzomotorického učení

Citace:
VALACH, P. Podíl účasti intelektových schopností v procesu senzomotorického učení. Studia Kinanthropologica, 2011, roč. 12, č. 2, s. 103-107. ISSN: 1213-2101
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The share of participation of the intellectual skills in the process of motor learning
Rok vydání: 2011
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: Mgr. Petr Valach Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem předkládané studie bylo experimentální ověření průběhu motorického učení v podmínkách běžné tělovýchovné praxe. Konkrétně se jednalo o zjištění existence vztahu úrovně osvojení vybraných pohybových dovedností sportovní gymnastiky a intelektového potenciálu probandů. Studie byla provedena ve spolupráci se studenty katedry tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Probandi výzkumného souboru absolvovali nácvik shodných akrobatických cvičení sportovní gymnastiky (salto vpřed skrčmo, přemet vpřed, kotoul vzad do stoje na rukou s napnutými horními končetinami). Aplikace vybraných vyučovacích metod probíhala po dobu dvou měsíců, jedenkrát týdně. Před zahájením osvojování gymnastických dovedností byli probandi otestováni testem úrovně intelektového potenciálu - T.I.P. Jedná se o nonverbální test vyvozování abstraktních vztahů se snahou o minimalizaci úlohy prostorového faktoru, který je založený na velké pestrosti a percepční rozmanitosti jednotlivých úloh. Na základě analýzy získaných dat byly vysloveny závěry o existenci určité míry závislosti mezi úrovní intelektového potenciálu a dosaženou úrovní gymnastických dovedností u probandů našeho výzkumného souboru.
Abstrakt EN: The aim of this study was experimental verification of course of the motor learning in conditions of current physical education practices. Specifically, this was the finding of the relationship levels for acquirement of selected movement skills in gymnastics and gymnast intellective potential. The study was provided with students from the Department of Sport and Physical Education, University of West Bohemia in Pilsen. Gymnast from this research group passed training of the same acrobatic exercises from gymnastics (front flip, somersault forward, backward roll to handstand). The application of selected teaching methods had been running for two months, once a week. Gymnasts were tested by the intellective potential test – T.I.P before they acquired their selected motor skills. This is a nonverbal test of the extrapolation of abstract relations with effort to minimize the role of spatial factors, based on a large variety and diversity of perceptual tasks. According to the analysis of these acquired dates they were made conclusions about existence of some degree of dependence between the level of intellect potential and achievement levels of gymnastic skills from our research group.
Klíčová slova

Zpět

Patička