Přejít k obsahu


Od omezování k příležitostem

Citace:
SLOWÍK, J. Od omezování k příležitostem. In Speciální pedagogika: teorie a praxe oboru v 21. století : příspěvky ke 100. výročí I. sjezdu pro péči o slabomyslné a školství pomocné v Praze 1909. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. s. 225-233. ISBN: 978-80-7435-132-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From limiting to opportunities
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: PhDr. Josef Slowík Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnuje reflexi aktuálních změn v přístupu k osobám s postižením a znevýhodněním především souvislosti se zaváděním nového mezinárodního klasifikačního modelu ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), který přináší pohledy v některých směrech zásadně odlišné od dosud preferované klasifikace ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps). Speciální pedagogika nejenom v domácím, ale i v mezinárodním rozměru získává možnost pozitivně ovlivňovat současně probíhající změnu společenského paradigmatu v oblasti vztahu k lidem s handicapem a využít trendů jasně směřujících k inkluzívnímu soužití a vyrovnávání příležitostí pro všechny jedince a skupiny osob jakkoliv se odlišující od většinové populace – tedy i lidí se zdravotním postižením a sociálním či sociokulturním znevýhodněním.
Abstrakt EN: The contribution is focused on reflecting actual transformations in approaches to persons with disabilities and handicaps, especially in context of introduction of the new internetional classification model ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), which brings views radically different from up to now preferred model ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps). Special education, not only in home, but even in international extend acquires the opportunity for positive influence on currently proceeding paradigm- transformation in area of relationships to persons with disabilities and exploiting trends that are leading to inclusive coexistence and equalization of opportunities for all different individuals or groups – including persons with disabilities or disadvantages.
Klíčová slova

Zpět

Patička