Přejít k obsahu


Plzeňští studenti na předhusitské pražské právnické univerzitě (Pilsna medii aevi docta I)

Citace:
STOČES, J. Plzeňští studenti na předhusitské pražské právnické univerzitě (Pilsna medii aevi docta I). In Musa pedestris. Plzeň: Archiv města Plzně, 2010. s. 27-62. ISBN: 978-80-86971-82-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pilsen students at the Prague Law University in the pre-Hussite period (Pilsna medii aevi docta I)
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Archiv města Plzně
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor si klade za dlouhodobý cíl opravit a především doplnit údaje starší literatury ohledně plzeňských studentů na pražském obecném učení v předhusitské době. Tato první studie uvedeného projektu je věnována plzeňským scholárům imatrikulovaným na samostatnou pražskou juristickou univerzitu (1372-1419), jichž bylo nalezeno celkem osm. Pomineme-li Prahu, patřila tak Plzeň k těm českým městům, která vyslala na studium práv nejvíce osob. To jistě svědčí mj. o kulturní vyspělosti města a úrovni zdejší městské školy. Autor se následně pokouší sestavit z dostupných pramenů biografie všech osmi imatrikulovaných osob. V některých případech sice o nich žádné další doklady nemáme nebo není možné dotyčné osoby identifikovat, u synů z významných měšťanských rodin však lze, zvláště od 90. let 14. století získat poměrně plastickou představu o jejich rodinném zázemí i následné kariéře (ať už v církvi či mimo ni). Jakýmsi vedlejším produktem výzkumu juristických scholárů je nález dvou titulárních biskupů pocházejících rovněž z předhusitské Plzně.
Abstrakt EN: The author has a long-term objective to correct and complete the data and information recorded in older literature concerning students from Pilsen at the Prague universities in the pre-Hussite period. This study is the first of the above-mentioned project and it focuses on Pilsen scholars matriculated at the independent Prague Law University (1372-1419). There were eight of them, which means that besides Prague, Pilsen was one of the Czech towns that sent most students to study law. This fact proves above other things the high level of town schools and culture in general in Pilsen of that time. Furthermore the author strives to draft biographies of all matriculated persons from available records and sources. Even though in several cases no other documents can be found or it is not possible to identify the given persons, in the cases of sons of significant burghers? families, especially from the last decade of the fourteenth century, a relatively detailed picture of their family backgrounds and subsequent careers (either in clergy or somewhere else) can be drawn. This study of jurist scholars has also contributed to the current research by discovering two titular bishops coming from the pre-Hussite Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička