Přejít k obsahu


Absolventi pražské právnické univerzity (1372-1418) ve službách hanzovních měst

Citace:
STOČES, J. Absolventi pražské právnické univerzity (1372-1418) ve službách hanzovních měst. Documenta Pragensia, 2008, č. 27, s. 199-234. ISSN: 0231-7443
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The students and graduates of the Prague Law University (1372-1418) in the service of the Hansa Towns
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Archiv hlavního města Prahy
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Téma kariér studentů patří v současné univerzitní historiografii k těm nejčastějším. Naprostá většina univerzitních absolventů (graduovaných i negraduovaných) a zvláště právníků nacházela na přelomu 14. a 15. století uplatnění v církvi, ovšem stále více se začínají prosazovat i v prostředí měst. Autor ve svém příspěvku sleduje kariéry příslušníků saského univerzitního národa pražské právnické univerzity v severoněmeckých hanzovních městech. Lze se s nimi setkat jednak mezi městskými úředníky (notáři, písaři, vyjednavači, prokurátoři pověření k jednotlivým kauzám či stálí právní zástupci, tzv. syndici), ale také přímo mezi samotnými měšťany, konšely a purkmistry. U každé z uvedených skupin autor uvádí konkrétní příklady a pokud k zmiňované osobě zatím není v literatuře k dispozici kvalitní biogram, podává jej sám v příloze.
Abstrakt EN: The subject of the students's careers belongs to the most frequent ones in contemporary university historiography. At the turn of the 14th and 15th century, the majority of university students and graduates and especially lawyers were employed within the church, but they gradually begin to be successful also in the towns. In this article, the author follows the careers of the members of the Saxon university nation of the Prague law university in the Hansa towns of Northern Germany. We meet them, on the one hand, among city clerks (notaries, scribes, negotiators, attorneys called for specific cases, or permanent legal representatives, the so-called syndices), but also among the burghers, aldermen, or portreeves themselves. The author provides specific examples for each of the groups, and if the existing secondary literature does not offer appropriate biogram, the author supplies it in the attachment.
Klíčová slova

Zpět

Patička