Přejít k obsahu


Rektorská řada předhusitské pražské třífakultní univerzity (do vydání Dekretu kutnohorského). Nové poznatky a otazníky

Citace:
STOČES, J. Rektorská řada předhusitské pražské třífakultní univerzity (do vydání Dekretu kutnohorského). Nové poznatky a otazníky. Český časopis historický, 2009, roč. 107, č. 3, s. 533-558. ISSN: 0862-6111
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Succession of Rectors at the Pre-Hussite Three-Faculty Prague University (prior to the Issue of the Decree of Kutna Hora). Recent Researches and Issues
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Historický ústav Akademie věd české republiky
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie si klade za cíl doplnit a opravit dosavadní soupis rektorů středověké třífakultní univerzity v Praze (do roku 1409). Zatímco na juristické univerzitě, která se vydělila z dosud alespoň formálně jednotné univerzitní korporace roku 1372, známe díky dochované matrice všechny její rektory, řadu rektorů třífakultní univerzity je třeba postupně sestavovat z jednotlivých nalezených dokladů. Autor do seznamu zapracoval rektory zmíněné v novější literatuře, sám přispěl objevem listu dosud neznámého rektora z roku 1394, zaslanému do Göttingen. Výsledná, stále ještě značně neúplná rektorská řada se vyznačuje jistou nepravidelností v počtu rektorátů na rok (zejména v roce 1383 a 1394). Na základě tohoto zjištění autor zpochybňuje dosud v literatuře tradovanou představu semestrálních rektorátů a upozorňuje na možnost alespoň dočasné aplikace pařížského modelu rektorátů čtvrtletních, který se v druhé polovině 80. let 14. století uplatnil na univerzitách v Heidelbergu a Kolíně nad Rýnem. Pro jakýkoliv jednoznačný závěr však zatím není dostatek důkazů.
Abstrakt EN: This study aims to supplement and amend the current list of Rectors of the medieval three-faculty University in Prague (until 1409). Whereas, thanks to its preserved register, we know all the Rectors of the Law University, which separated itself from the contemporary, and at least formally unified University Corporation in 1372, the list of Rectors of the three-faculty University has to be compiled step by step from individual documents, which have now been found. The author has incorporated all Rectors mentioned in more recent publications within his listing. In addition, he personally discovered a letter from 1394 which had been sent to Göttingen by an unknown Rector. The resulting succession of Rectors, although still considerably incomplete, shows certain irregularities in terms of the number of Rectors holding office each year (in particular in 1383 and 1394). Based on this discovery, the author questions the received idea of Rectorship semester tenures. He draws attention to the possibility of at least the temporary use of the Parisian model of quarter-yearly Rectorships, which was in force at the Universities of Heidelberg and Cologne in the second half of the 1380s. However, there is a lack of evidence so far to make it possible to reach any definite conclusion.
Klíčová slova

Zpět

Patička