Přejít k obsahu


Konzervátoři práv předhusitského pražského obecného učení

Citace:
STOČES, J. Konzervátoři práv předhusitského pražského obecného učení. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2005, roč. 45, č. 1-2, s. 29-66. ISSN: 0323-0562
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conservators of Law at the Prague University before the Hussite Wars
Rok vydání: 2005
Autoři: Jiří Stočes
Abstrakt CZ: Studie podává nejprve obecný stručný přehled vývoje této právní instituce v rámci kanonického práva. Dále se podrobně věnuje konzervátorům práv univerzit. Jejich ustanovení je sledováno na jednotlivých významných středověkých univerzitách, detailněji pak zejména v oblasti střední Evropy (do roku 1420). Stěžejní část textu představuje výklad o ustanovení konzervátorů práv pražského obecného učení a dalším vývoji této instituce. K bližšímu poznání vlastní činnosti konzervátorů pražského obecného učení bylo autorem shromážděno celkem 33 jistých a několik sporných pramenných dokladů. Z nich pak autor vyvozuje závěry, týkající se obsahu sporů vedených před konzervátory, jejich frekvence, výsledků, postavení žalujících stran a především samotných konzervátorů. Jako nejdůležitější závěr autor vyzdvihuje zjištění, že všichni činní konzervátoři doložení v pramenech byli zároveň příslušníky univerzity. Univerzita tak vlastně konzervátorský úřad personálně zcela ovládla.
Abstrakt EN: First of all, the study provides a succinct overview of the development of the office of the conservator of law and its contributions to the history of canonical law. Then it focuses on the occurrence of the office and its representatives as they were installed at important medieval universities, especially in central Europe (before 1420). The core part of this text gives a precise account of the acts released by the conservators of law at the Prague´s 'studium generale' and further development of the office. To be able to define the nature and the range of the conservators´ activities, the author has collected 33 valid pieces of evidence of their moves and a few more the interpretation of which remains unclear. On the basis of the records, the author draws conclusions about the character of the causes brought into the conservators´ court, their frequency, results, about the social status of the accusers and the defendants and above all about the conservators themselves.
Klíčová slova

Zpět

Patička