Přejít k obsahu

SGS v roce 2014

V roce 2014 byly na FPE řešeny tyto projekty SGS.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

Doba trvání v letech

SGS-2014-032

Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

(KTV)

Kvalita života jedinců s tělesným postižením a její optimalizace vlivem pohybové aktivity

2

SGS-2014-013

Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

(KTV)

Analýza motorického výkonu

2

SGS-2014-024

Mgr. Jiří Novotný

(KČJ)

Nositelé české spirituality v 9. a 10. století

2

SGS-2014-036

Mgr. Martina Spěváčková

(KČJ)

Zpracování indexu slov a tvarů doložených v rukopisech Dalimilovy kroniky (část II. - zájmena, číslovky, slovesa, neohebné slovní druhy)

2

SGS-2014-033

Mgr. Jiří Kout, Ph.D.

(KBI)

Využití molekulárních metod v taxonomii hub

2

SGS-2014-042

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

(KNJ)

Sbory německé evangelické církve v Plzni a Ostravě ve vzájemném srovnání

2

SGS-2014-007

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

(KMT)

Transverzální výzkum úrovně tvořivých schopností u studentů oboru technická výchova

1

SGS-2014-020

PhDr. Jana Sováková, CSc.

(KRF)

Překlad uměleckého díla dětské literatury

1

SGS-2014-023

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.

(KVD)

Vliv vstupní počítačové gramotnosti a výukové metody blended learning na úspěšnost při zpracování textových informaci

1

SGS-2014-026

PhDr. Lukáš Štich

(KVD)

Inovace předmětu a multimediálního studijního textu pro předmět Počítačová prezentace

1

SGS-2014-035

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.

(KPS)

Využívání formativního hodnocení v hodinách psychologie a technické výchovy

1

SGS-2014-049

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

(KHI)

Kašperské Hory za třicetileté války

1

SGS-2014-059

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.

(CBG)

Rozdíly v morfologii raka kamenáče mezi skupinami populací s odlišným původem v České republice

1

Patička