Přejít k obsahu

Zaměření výzkumu na FPE

Pestrost oborů Fakulty pedagogické předurčuje rovněž několik linií výzkumu.

Pedagogika a psychologie jsou z hlediska výzkumu na FPE klíčové a v posledních letech zde došlo ke znatelnému posílení vědeckovýzkumné činnosti. V oblasti pedagogiky je významně rozvíjena konceptová analýza učiva (metodika 3A) a pojetí reflektivní praxe. Rozvíjejí se také výzkumy zaměřené na využití moderních technologií v edukaci jedinců s postižením a na kompetence budoucích učitelů v oblasti ICT. U psychologie je významné zaměření na problematiku kvality života a školního fungování u dětí s epilepsií. Dlouhodobě je rovněž zkoumán neuroticismus a psychická labilita u budoucích učitelů. V rámci oddělení výchovy ke zdraví je poté věnována značná pozornost psychologickým aspektům výživy.

V oblasti didaktiky fyziky se rozvíjí problematika psychodidaktických aspektů řešení fyzikálních úloh a rovněž konceptuálního pojetí výuky fyziky včetně jejích návazností na matematiku, kde se otevírá prostor i pro poznatky z výzkumů v didaktice matematiky.

Další významnou oblastí vědeckého zaměření je historický výzkum orientovaný na Česká města a společnost za třicetileté války, českou historiografii 20. století a orální historii.

V oblasti jazyků vznikají dosud zásadní vědecké výstupy zaměřené na moderní rakouskou literaturu.

Excelentní výstupy již dlouhá léta vznikají v oblasti regionální geologie (dokumentační výzkum lokalit), kvartérní glacigenní geologie a geomorfologie. V paleontologii pak probíhá výzkum zaměřený na prvohorní mořské živočichy, tzv. ramenonožce, na jejich taxonomii, evoluci a paleoekologii. Výsledky jsou, kromě jiného, významné i pro studium změn klimatu v geologické minulosti. Výzkum je více než dvě desetiletí podporován prostředky GAČR, je zapojen do projektů IGCP (UNESCO), a výstupem jsou desítky publikací v renomovaných periodikách.


 Projekty řešené na FPE

Studentské grantové soutěže

Hodnocení výzkumu a vývoje na FPE (RIV)

 

Patička