Přejít k obsahu

Oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví při Katedře psychologie


Studijní garant a kontaktní učitel oboru Výchova ke zdraví:

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
tel.: 377636379
e-mail: msvoboda@kps.zcu.cz

_______________________________________________________________________________________________________

Základní informace o oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví

Oddělení vzniklo z rozhodnutí kolegia děkanky FPE ZČU v Plzni dne 25. 8. 2008 jako odborné interní pracoviště v rámci Katedry psychologie. V současné době zajišťuje vzdělávací a výzkumnou činnost v oblastech výchovy ke zdraví, osobnostně-sociálního rozvoje a psychologie primární prevence rizikového chování.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Seznam akademických pracovníků a charakteristika činnosti Katedry psychologie – oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví Fakulty pedagogické ZČU v Plzni

 

Interní pracovníci oddělení (HPP):

Doc. MUDr. Jiří BERAN, CSc.

Odborné zaměření: psychologie zdraví, psychosomatika, reprodukční zdraví, psychosociální aspekty zdraví.

 

Mgr. Václava KLIMTOVÁ (v akademickém roce 2018/19 zahájeno doktorské studium na FPE UK Praha. Školitelka: PaedDr. Eva Marádová, CSc.).

Odborné zaměření: didaktika první pomoci a zdravověda, reprodukční zdraví, systémy výchovy ke zdraví a metody výchovy ke zdraví, ochrana člověka za mimořádných událostí.

 

PhDr. Mgr. Michal SVOBODA, Ph.D. (pověřen vedením oddělení, garant bakalářského studijního programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání).

Odborné zaměření: osobností a sociální rozvoj, výživa, zdravá škola, metody primární prevence rizikového chování.

 

Odborné zajištění studijního programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ

Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru výše uvedených studijních programů (biologie a zdravověda - psychologie a společnost – pohyb a výživa – výchova ke zdravému životnímu stylu – didaktika výchovy ke zdraví) se na výuce podílejí akademičtí pracovníci z dalších pracovišť. Tato skutečnost umožňuje specializované a kvalitativní zabezpečení jednotlivých předmětů.

 

  • Katedra psychologie FPE – další akademičtí pracovníci garantujícího pracoviště podílející se na zabezpečování studijního programu Výchova ke zdraví a studijní specializace Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ:

Mgr. Aneta Boháčová - (v akademickém roce 2015/16 zahájeno doktorské studium na FPE UK Praha. Školitelka: Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.) – obecná metodologie, statistika

PhDr. Václav Holeček, Ph.D. – pozitivní psychologie

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D. – krizová intervence, náslechová a výstupová praxe

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. – obecná metodologie, semináře ke kvalifikačním pracím, psychosociální interakční výcvik

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. – psychologie rodiny a rodinná výchova, psychopatologie

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. – psychopatologie, krizová intervence, aplikovaná sociální psychologie

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. - psychologie rodiny a rodinná výchova

 

 

  • Centrum biologie, geověd a envigogiky FPE

RNDr. Iva Taxmandlová, Ph.D. – biologie člověka, ekologie a ochrana životního prostředí

Mgr. Petra Vágnerová – hygiena a školní zdravotnictví

 

  • Centrum tělesné výchovy a sportu FPE

Mgr. Danila Benešová, Ph.D. – základy tělesné kultury, didaktika tělesných cvičení pro rozvoj osobnosti

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. – – propedeutika pohybových aktivit, zdravotně regenerační tělesná výchova, pohybová rekreace ve výchově ke zdraví

Mgr. Petra Šrámková, Ph.D. - pohybová rekreace ve výchově ke zdraví

Mgr. Karel Švátora – základy tělesné kultury

 

  • Katedra chemie FPE

Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. – chemie výživy

Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc. – chemie výživy

 

  • Katedra pedagogiky FPE

Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. – rizikové chování

Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. – metody a didaktika výchovy ke zdraví

PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. – sexuální výchova, systémy výchovy ke zdraví, didaktika první pomoci, pedagogika volného času

 

  • Katedra ošetřovatelství a porodní asistence FZS

PhDr. Mgr. Ladislav Frei, Ph.D. – základy ošetřovatelství, první pomoc (život zachraňující úkony)

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D. – reprodukční zdraví

 

  • Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví FZS

Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. – první pomoc (život zachraňující úkony)

Mgr. Stanislava Reichertová – první pomoc (život zachraňující úkony)

 

  • Katedra rehabilitačních oborů FZS

MUDr. Otto Kott, CSc. – klinika nemocí, zdravotní problémy dětí

Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc. - zdravotní problémy dětí

Patička