Přejít k obsahu

Výzkumný projekt Produktivní kultura vyučování a učení

Jak jste mohli číst již před pár dny, kolegové na katedře pedagogiky budou řešit dva prestižní projekty GAČR. Druhý z nich představujeme v následujících odstavcích.

V listopadu 2019 byl Grantovou agenturou České republiky podpořen standardní výzkumný projekt nazvaný „Produktivní kultura vyučování a učení“ (registrační číslo projektu: 20-13038S) . Projekt je inspirativní i perspektivní tím, že je založený na spolupráci akademických pracovníků z brněnské a plzeňské pedagogické fakulty. Řešitelem projektu je Prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M. Ed. z brněnského IVŠV a spoluřešitelem Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. z plzeňské pedagogické fakulty. Členy výzkumného týmu jsou Doc. Mgr. Petr Najvar, PhD., Mgr. Tereza Češková, PhD., z Brna a Doc. RNDr. Pavel Mentlík, PhD., Doc. RNDr. Jiří Kohout, PhD., z Plzně.

Koncepce projektu navazuje na mnohaletou soustavnou badatelskou a teoretickou práci autorského týmu (cca od r. 2005) věnovanou didaktickému zkoumání výuky zaměřenému na zdůvodněné hodnocení její kvality a následně na podporu zlepšování výuky ve vzdělávací praxi.

Cílem takto koncipovaného výzkumu je překonávat příslovečnou „propast“ mezi teorií a praxí prostřednictvím co nejhlubšího porozumění reálným procesům výuky se zřetelem na kvalitu učebního prostředí, tj. na konkrétní důsledky výuky pro žákovské poznávání a učení. Díky tomuto výzkumnému pojetí vznikají hodnotné poznávací opory pro plodnou užitečnou komunikaci a spolupráci oborových didaktiků jak s učiteli ve vzdělávací praxi, tak se studenty učitelství při analýzách založených na reflexi výuky.

Aktuální letos podpořený projekt směřuje k zaplňování dříve vytipovaných “slepých míst” ve výzkumech výuky. Jedná se především o poznávání kauzálních vztahů mezi kvalitami učebního prostředí ve výuce a rozvíjením žákovského porozumění vzdělávacímu obsahu. Výzkum v tomto směru je metodologicky a teoreticky náročný tím, že se zabývá obecnými postupy vyučování a učení, ale zároveň věnuje zvláštní pozornost jejich oborově didaktickému zakotvení ve vzdělávacím obsahu, kterému má žák do hloubky porozumět a zvládat jej v součinnosti a komunikaci s ostatními lidmi.

V takto koncipovaném výzkumu se tedy spojuje obecná problematika pedagogicko-psychologická se speciální problematikou oborově didaktickou a vznikají tím požadavky na teoretické vysvětlení tohoto spojení i na jeho metodologicky korektní výzkumné uchopení. Výzkumy a teorie tohoto typu jsou zatím poměrně vzácné jak u nás, tak ve světě, ale současný trend směřuje k jejich rozvoji.

Teorii a metodologii pro uvedené účely autorský tým rozpracoval již v předcházejících projektech, jejichž výsledkem kromě řady statí v našich i zahraničních odborných časopisech jsou monografie Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (Janík, Slavík, Mužík et al., 2013) a Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory (Slavík, Janík, Najvar et al., 2017). Tvorba těchto monografií byla výjimečná tím, že práce na nich spojila oborové didaktiky z téměř všech českých pedagogických fakult spolu s učiteli z praxe. Současně tím docházelo ke komunikaci a spolupráci oborových didaktiků napříč různými vzdělávacími předměty.

Ke vzniku tvůrčího „společenství myslí“, jehož účastníci se vzájemně obohacují díky součinnosti na společném výzkumném tématu, by mělo dojít i nyní, protože výzkumný projekt „Produktivní kultura vyučování a učení“ využije zkušeností spolupracovníků zúčastněných na předcházejících projektech. K nim přibydou noví zájemci jak mezi oborovými didaktiky, tak mezi učiteli ve školním terénu. Vítanou oporou tohoto výzkumného projektu na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni jsou nově (od r. 2016) zavedené předměty nazvané Reflexe a hodnocení kvality výuky. Tyto předměty poskytují výjimečnou příležitost k odborné spolupráci mezi oborovými didaktiky z různých kateder, a proto slouží jako „líheň myšlenek“ či „inkubační centrum“ pro podnětné diskuse o výzkumných zjištěních.

cover

210-8568-Ob-V

Zdroj obrázků: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (https://www.ped.muni.cz)20.12.19

Zpět na seznam aktualit

Patička