Přejít k obsahu

Akce KVK

Akce KVK v rámci projektu : KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY PLZEŇSKÉ VEŘEJNOSTI, DĚTEM A MLÁDEŽI ANEB UMĚNÍ JAKO VÝCHODISKO EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU

Plakat_UMOPED

Plakát


 • Přednáška prof. KirschenmannaKirschenmann

  Přednášky přiblížily současný umělecko-pedagogický oborový diskurz v Německu a na ilustrativních příkladech nabídnou pozice, východiska a pojetí výtvarné výchovy našich sousedů.

  Prof. Dr. Johannes Kirschenmann

  Prorektor a vedoucí Katedry pedagogiky umění na Akademii výtvarných umění v Mnichově

  Vystudoval umění a politické vědy na Univerzitě v Tübingenu a Umělecké vysoké škole v Kasselu. Zabývá se mediálním a uměleckým vzděláváním, od r. 2001 působí jako profesor pedagogiky umění na Akademii výtvarných umění v Mnichově. Těžiště jeho odborné práce spočívá v didaktické ikonografii, zprostředkování soudobého umění a využití digitálních médií. Je spoluvydavatelem časopisu Kunst+Unterricht, stejně jako edice Kontext Kunstpädagogik.

 • Obraz z diplomové práce na přání primátora obohatil městskou artotéku

  Katedra výtvarné kultury fakulty pedagogické věnovala Artotéce města Plzně obraz, který Luiza Sharipova vytvořila jakou součást své absolventské práce. Velkoformátovou kresbu panoramatu Plzně, jež se iluzivně propojuje se vzpomínkami autorky na rodný Uzbekistán, si vybral sám primátor Martin Zrzavecký.
  Předání za přítomnosti autorky i zástupců fakulty a katedry proběhlo v úterý 26. září na děkanátu fakulty pedagogické.

  Luiza Sharipova se v teoretické části své diplomové práce zabývala formami iluze, postupy při tvorbě plakátů a také problémem uplatnění iluze pro rozvoj žákovského kreativního myšlení. Praktickou část tvoří soubor šesti plakátů o rozměru 100 x 140 cm, jež vyjadřují krajinu Plzně, která se iluzivně propojuje se vzpomínkami na Uzbekistán. Diplomku pod vedením Stanislava Poláčka Sharipova obhájila v roce 2011.

  Cílem Artotéky města Plzně, která nyní obsahuje na 180 děl, je podpora současného lokálního výtvarného umění v Plzni. Zahrnuje např. díla Jiřího Patery, Miroslava Tázlera, Bronislava Losenického Marie Lacigové, Jiřího Rataje či Benedikta Tolara.

  1Zleva: tajemník FPE Ing. Pavel Mičke, proděkanka RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., primátor města Plzeň Martin Zrzavecký, absolventka KVK Luiza Sharipová, děkan RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, vedoucí katedry KVK PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

 •  Den plzeňské keramiky

  Věra Uhl Skřivanová

  Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pořádala 3. 6. 2017 den keramiky. Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň a umožnil nabídnout studentům učitelství, ale také široké veřejnosti bohatý a komplexní program.

  161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled

  Od 10.30 hod. až do večera probíhaly na pedagogické fakultě workshopy, přednášky i výstava prací plzeňských keramiků. Hlavním cílem celé akce bylo připomenout bohatou keramickou tradici pracoviště a po desetileté pauze opět podpořit rozvoj keramické tvorby na katedře.

"Byl to zejména neúnavný Miloš Franče, který vybudoval v 60. letech 20. století na pedagogické fakultě keramickou dílnu v suterénu stávající budovy. Dílna byla vybavena pěti hrnčířskými kruhy, takže součástí vyučování bylo i klasické točení keramických předmětů. Vznikaly práce točené na kruhu i odlévané dle vlastních forem.  Katedra měla i své pece pro vypalování malých a středních formátů, ve kterých ale vznikaly i práce poměrně rozměrné. Speciálním oborem práce Miloše Frančeho i jeho studentů pak byla keramická malba, která je v oblasti keramické tvorby naprostou raritou. Malířská díla vznikala často na plátech červenice či šamotu, používaly se pro ni jak základní, tak někdy i neobvyklé keramické materiály, k nimž náležela různá barvítka, engoby, sole a kysličníky kovů, i samotné glazury, vše originálně kombinované. Absolventi katedry tak odcházeli do praxe výborně připraveni pro výtvarné činnosti s keramickou hmotou, což přispělo také k hojnému zřizování keramických dílen na ZŠ. Práce s keramikou se tak stala často využívanou technikou ve výtvarné výchově na školách, která podporovala prostorové vnímání dětí a umožňovala haptickou zkušenost.“ (dr. J. Potužáková, úvodní slovo k výstavě).

V současné době se ukazuje, že je dobré navázat na tvůrčí minulost pracoviště a posílit výuku praktických předmětů. Vzdělávání budoucích výtvarných pedagogů je totiž založené na třech pilířích: praktické výtvarné a umělecké tvorbě, dějinách a teorii umění i vizuální kultury a neposledně oborové didaktice.

Prof. L. Daniel ve své přednášce o keramice v kontextu moderního a současného umění připomenul citát R. Sennetta „Řemeslná práce je jen jiný způsob myšlení, ale nesmírně důležitý pro rozvoj mozku“. Vyzdvihl tak význam praktické tvorby pro harmonický rozvoj osobnosti a intelektu každého člověka. Zamýšlel se nad pozicí keramické tvorby na hranici užitého a volného umění. Zároveň tak svou přednáškou poskytl východiska a argumenty pro znovuzavedení keramické tvorby v rámci pregraduální přípravy budoucích pedagogů.

Dr. H. Honcoopová představila v Plzni japonskou keramickou tradici jako východisko a inspiraci evropského umění. Obě přednášky pronesené ve velice přátelské a vlídné kolegiální atmosféře přivedly posluchače k hlubokému zamyšlení nad tématem úcty k tradicím, významu rukodělné tvorby a otázce po hranicích umění.

Výstava plzeňských keramiků, kteří působili či působí stále na katedře výtvarné kultury, vypovídala o různorodých přístupech práci s keramickou hmotou. MgA. Poláček, absolvent Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, představil své práce na pomezí volné keramické tvorby a průmyslového designu. Na výstavě bylo možné zhlédnout jeho velkoformátovou digitální keramickou malbu na obkladu nebo bílé reliéfy, které odkazují na jeho původní modelářské zaměření. Dr. R. Podlipský, absolvent stejné střední školy, představil svou točenou a stavěnou užitou keramiku. Mgr. Naďa Potůčková, absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, pak prezentovala svá díla od klasické práce točířské, přes keramický šperk, po volnou tvorbu stavěné keramiky z plátů zemité barevnosti.

Program „Dne plzeňské keramiky“ byl však složen také ze čtyř workshopů, v jejichž průběhu bylo možné se seznámit a vyzkoušet si některé technologie i netradiční postupy při práci s keramikou. Kromě točení na kruhu nebo odlévání keramiky do formy se účastníci mohli zapojit do akčního workshopu, ve kterém MgA. M. Sedlák spolu se studenty vrhal rozličné předměty oproti keramickému plátu. Účastníci následně měli za úkol reagovat na náhodu a vzniklé otisky využit v rámci nově formovaného keramického objektu. Série workshopů pak vyvrcholila přestavením nového přístroje na tisk 3D keramiky, který sestrojil dr. Podlipský.

Den keramiky bude následně zdokumentován v rámci katalogu, který alespoň částečně připomene historii keramické tvorby na pedagogické fakultě v Plzni, ale také otevře otázky po soudobých možnostech volné keramické tvorby i jejího vnímání v kontextu keramické tradice. Keramická tvorba pro studenty učitelství MŠ i 1. stupně, ale také studenty učitelství výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ má totiž v sylabech pregraduálního vzdělávání učitelů budoucnost.

Fotografie:

Pozvánka:

Den-plzenske-keramiky_3_6_2017

3D tisk keramiky                                        Pohled do expozice výstavy           

3D tisk keramikyPohled do expozice výstavy
     

Přednáška prof. L. Daniela „Keramika v kontextu moderního a současného umění“

Přednáška prof. Daniela - Keramika v kontextu moderního a současného umění

Příprava plátů                                            

– workshop „Keramika v akci“                                            Workshop „Keramika v akci“

                                                                         

Příprava plátů, workshop Keramika v akci

               Workshop Keramika v akci

 “Výsledné objekty – workshop „Keramika v akci“                             Workshop „Točíme na kruhu

Výsledné objekty - workshop Keramika v akci

Workshop Točíme na kruhu

      

         

Stanislav Poláček

- digitální keramická malba a reliéf                                         Workshop „Stavěná a litá keramika“

Stanislav Poláček - digitální keramická malba a keramický reliéf Workshop Stavěná a litá keramika

Miloš Franče – „Vegetace“, talíř 1983 (šamot s červenicí)                            

Miloš Franče - Vegetace

Diplomové práce pod vedením N. Potůčkové

Diplomové práce pod vedením N. Potůčkové

Napsali o nás:

Plzeňský deník

 

 • Konference COMENIUS

  Ve dnech 21. – 23. 9. se na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni konala pracovní konference projektu Comenius a setkání oborové tematické sítě ENViL. Cílem projektu je tvorba prototypu Společného evropského rámce vizuální gramotnosti. 

 

 

 • "O významu tvořivosti ve výtvarné výchověa jejím účinku na všeobecné vzdělávání"

[6.- 7.12.2012] pořádala KVK ve spolupráci s Českou sekcí INSEA v prostorách Katedry výtvarné kultury Fakulty pedagogické v objektu Klatovská 51, Plzeň  konferenci

Sympozium chápeme vzhledem k různým okolnostem spíše jako komorní, diskusní, v rozjímavé atmosféře adventu, jako jistý manifest podpory výtvarné výchovy v její dnešní těžké době. Doufáme, že jsme zvolili téma, které bude jak zajímavé, tak podnětné: tvořivost a výtvarná výchova se téměř zdají být synonymy, takže v době, kdy se o tvořivosti a potřebě jejího rozvoje hovoří takřka každý den, bude jistě pro náš obor užitečné konkretizovat dovnitř i navenek, čím k němu můžeme přispět. K vystoupení ve čtvrtek jsme také pozvali kolegy z jiných vzdělávacích oborů, abychom si ujasnili, čím si můžeme v rozvoji tvořivosti pomoci vzájemně.

 

 

 • MEZINÁRODNÍ KONFERENCE "Children‘s Identity, Culture and Media in Visegrad Context"

[15.-16.9.2011]mezinárodní vědecká konference "Children´s Identity, Culture and Media in Visegrad Context" (Dětská identita, kultura a média ve Visegrádském kontextu) pořádáná katedrou výtvarné kultury FPE ZČU, zabývající se dětskou identitou, kulturní a mediální výchovou v zemích Visegrádu a širším mezinárodním kontextu. Setkání je součástí celoevropského projektu Children 's Identity and Citizenship in Europe, který sdružuje široké společenství více než 100 vysokoškolských institucí ze 30 zemí Evropy. Významnou součástí byl také kulatý stůl diskutující výzkumy identity mládeže se zástupci ČR, Slovenska, Polska, Maďarska a Velké Británie.

 

 

 • MEDIÁLNÍ VÝCHOVA V TEORII A PRAXI

[17.-18.6.2009]Konference Mediální výchova v teorii a praxi. Pořádaná KVK jako konference s mezinárodní účastí zaměřená na výzkum v mediální pedagogice a teorii a praxi mediální výchovy FPE ZCU, Univerzitní 20,17.-18.6.2009

 

 • MEZIOBOROVÁ KONFERENCE

Umění ve výchvě, prevenci a expresivní terapii. 14.-15.5.2008 Z hlediska výchovy, pozitivní prevence nebo terapie slovo "umění" není vyhrazeno jen význačním uměleckým dílům, ale všem expresivním tvořivým projevů, které slouží jako prostředek autetického vyjádření, podnět pro skupinouvou komunikaci a nástroj poznávání nebo sebepoznávání. Konference je zaměřena na úlohu takto pojatého umění jak oblasti školství a zájmové činnosti, tak v oblasti zdravotnictví. Důraz je kladen na vzájemnou výměnu zkušeností z praxe a na diskutování teoretických poznatků, zejména s ohledem na kompetence, které uvedený přístup vylaďuje od učitelů, lektorů nebo terapeutů.

 

 • RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

[16.-18.9. 2004] Česká sekce INSEA ve spolupráci s katedrou výtvarné kultury PedF ZČU v Plzni pořádala ve dnech 16.-18.9. 2004 sympozium "Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova"

 

Patička