Přejít k obsahu

POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZKOUŠCE Z RUSKÉHO JAZYKA

navazující magisterský program Učitelství ruského jazyka pro ZŠ)

 I . RUSKÝ JAZYK

Předmětem státní zkoušky jsou fonetika spisovné ruštiny, gramatika, lexikologie a základní znalosti o spisovné ruštině, jejím vývoji a současném stylistickém rozvrstvení. Součástí zkoušky je též fonetický, morfologický, syntaktický a lexikální rozbor současného ruského textu. Posuzuje se také správná ruská artikulace při čtení textu a bude vyžadován jeho adekvátní překlad do češtiny bez pomoci slovníku.

Tematické okruhy:

 1. Poměr hlásky, fonému a písmene z hlediska současného ruského stavu. Systém ruských vokálů v přízvučné i nepřízvučné pozici.

2. Systém ruských konsonantů a jejich různorodá asimilace.

3. Syntagmatické členění a intonační typy ruské věty.

4. Morfematické členění a tvoření slov v současné ruštině.

5. Paradigmatika ruských substantiv (včetně hlavních akcentologických typů).

6. Paradigmatika ruských sloves.

7. Paradigmatika adjektiv.

8. Paradigmatika zájmen.

9. Systémové vztahy ve slovní zásobě (polysémie - metafora, metonymie, synekdocha, synonymie, antonymie). Homonymie a paronymie.

10. Klasifikace ruské slovní zásoby (z hlediska původu, aktivnosti, sféry užití, stylistické diferenciace).

11. Lexikografické zpracování ruské slovní zásoby (typy slovníků, výstavba slovního hesla). Frazeologie jako věda. Charakteristika frazeologismu.

12. Paradigmatika číslovek.

13. Pojetí věty jednoduché jako jazykové jednotky o mnoha rovinách.

14. Syntaktická stavba a typické lexikální obsazení vět dvojčlenných.

15. Syntaktická stavba a typické lexikální obsazení vět jednočlenných.

16. Větné členy: jejich vyjadřování, klasifikace (se zaměřením na rozvíjející větné členy).

17. Souvětí souřadné.

18. Souvětí podřadné.

 II. DIDAKTIKA RUSKÉHO JAZYKA

 Při státní zkoušce má student prokázat celkovou orientaci v problematice vyučování ruskému jazyku na základní škole. Zároveň má student prezentovat dovednost tvůrčího řešení běžných vyučovacích situací a má umět zdůvodnit volbu metodických postupů v souladu s cílem a podmínkami výuky. Ke zkoušce student předloží portfolio budoucího učitele cizího jazyka. Zkouška probíhá v ruštině.

 Tematické okruhy:

1. Lingvodidaktika v systému věd. Učitel cizích jazyků a jeho role ve výuce na základní škole. Metodické principy RKI.

2. Žák – typologie. Psychologické základy DCJ. Humanizace ve výuce cizích jazyků.

3. Vývoj metod cizojazyčného vyučování do konce 20. století.

4. Didaktika cizích jazyků na prahu 21. století. Činnostní a projektové vyučování, alternativní metody výuky jazyků. ICT ve výuce cizích jazyků.

5. Problematika jazykového minima. Charakteristika počáteční etapy vyučování ruskému jazyku. Specifika výuky ruštiny jako druhého (třetího) cizího jazyka.

6. Evropské jazykové portfolio; Evropský referenční rámec. RVP, ŠVP. Makročinitelé a mikročinitelé vyučovacího procesu CJ.

7. Kontrola, hodnocení a klasifikace v hodinách ruského jazyka. Pojetí chyby a práce s chybou. Sebehodnocení.

8. Plánování a organizace vyučovací hodiny ruského jazyka.

9. Využití autentických materiálů ve výuce ruského jazyka. Interkulturní komunikační kompetence.

10. Problematika výuky ruského jazyka jako blízce příbuzného jazyka češtině. Transfer. Interference. Překlad ve výuce ruského jazyka na základní škole.

11. Učebnicové soubory pro výuku ruského jazyka, kritéria platná pro výběr učebnice.

12. Čtení ve vyučování ruskému jazyku.

13. Poslech s porozuměním ve vyučování ruskému jazyku.

14. Mluvení ve vyučování ruskému jazyku.      

15. Psaní ve vyučování ruskému jazyku.           

16. Osvojování slovní zásoby ruského jazyka na základní škole.

17. Osvojování základů ruské gramatiky na základní škole.

18. Osvojování grafického a fonetického systému ruského jazyka.

III. RUSKÁ LITERATURA

Tematické okruhy: 

 1. Periodizace ruské literatury od konce XVIII. st. do začátku XX. st.
 2. Periodizace ruské literatury od začátku XX. st. do začátku XXI. st.
 3. Typické modely literárních postav a specifické žánry ruské literatury
 4. Znaky ústní lidové slovesnosti. Dětské folklórní žánry a jejich využití ve výuce RJ.
 5. Utilitární žánry (slabikáře, encyklopedie).
 6. Vztah literatury pro dospělé a dětské literatury.
 7. Vztah pedagogiky a dětské literatury. Příklady z ruské literatury.
 8. Představitelé dětské literatury 19. století (ruští spisovatelé dětem - např. Puškin, Turgeněv, Dostojevskij).
 9. Dětský hrdina v ruské literatuře 19. a 20. století. Problematika didaktičnosti a ideologičnosti.
 10. Přehled dětské literatury 20. století.
 11. Tvorba K. Čukovského, A. Gajdara, J. Nosova.
 12. Dobrodružná literatura, literatura sci-fi.
 13. Cíle práce s uměleckým textem ve výuce RJ (jazykový, kulturní, výchovně-vzdělávací a cíl porozumění uměleckému textu).
 14. Literární text jako materiál vhodný pro osobnostní rozvoj žáků. Práce s literárním textem v učebnicích RJ.
 15. Výběr textu pro práci ve výuce RJ vzhledem ke věku dítěte. Etapy práce s literárním textem na hodině RJ
 16. Způsoby práce s uměleckou literaturou (medailony autorů, klíčové úryvky, dramatizace, výrazné čtení, způsoby interpretace atd.).
 17. Funkce ilustrace v dětské knize. Kniha a její adaptace.
 18. Metody podpory a rozvíjení čtenářství.

 

POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZKOUŠCE Z RUSKÉHO JAZYKA

navazující magisterský program Učitelství ruského jazyka pro SŠ)

I . RUSKÝ JAZYK

Součástí zkoušky je též fonetický, morfologický, syntaktický a lexikální rozbor současného ruského textu. Posuzuje se také správná ruská artikulace při čtení textu a bude vyžadován jeho adekvátní překlad do češtiny bez pomoci slovníku.

Tematické okruhy:  

 1. Čeština a ruština ve vzájemné komparaci. Příčiny vzniku interference. Interference v ústním a psaném projevu.
 2. Fonematické a prozodické prvky ruského jazyka. Fonopercepční a fonoprodukční interference. Ortoepické normy současného ruského jazyka.
 3. Systémové vztahy ve slovní zásobě (polysémie — metafora. metonymie, synekdocha, synonymie, antonymie). Homonymie a paronymie. Klasifikace ruské slovní zásoby (z hlediska původu, aktivnosti, sféry užití, stylistické diferenciace). Mezijazyková a vnitrojazyková interference v oblasti lexikální.
 4. Lexikografické zpracování ruské slovní zásoby (typy slovníků, výstavba slovního hesla).Frazeologie jako věda. Charakteristika frazeologismu. Pravidla lexikologického rozboru.
 5. Slovotvorný rozbor (rozdíl mezi morfologickým a slovotvorným rozborem, specifika tvoření slov v ruštině).
 6. Paradigmatika ruských substantiv. Interference v oblasti substantiv . Morfologické normy ruského jazyka.
 7. Paradigmatika ruských adjektiv. Interference v oblasti adjektiv. Pravidla morfologického rozboru adjektiv.
 8. Paradigmatika ruských sloves. Interference v oblasti neproduktivních sloves, v oblasti slovesných vazeb, slovesných předpon. Pravidla morfologického rozboru sloves.
 9. Paradigmatika ruských zájmen. Zájmena a interference.
 10. Paradigmatika číslovek. Interference v oblasti vyjádření časových vztahů a číslovek.
 11. Větné členy: klasifikace, jejich vyjádření a rusko-české odlišnosti. 
 12. Jednočlenné a dvojčlenné věty. Klasifikace jednočlenných vět a stručná charakteristika jednotlivých skupin v porovnávacím rusko-českém plánu.
 13. Souvětí souřadné a podřadné.
 14. Základní problematika textové syntaxe. Vztahy uvnitř textu.
 15. Funkční diference spisovného ruského jazyka. Stylistické vlastnosti jazykových jednotek. Stylistický systém spisovné ruštiny v jejím vývoji.
 16. Definice jazykové normy. Typy jazykových norem. Současné tendence rozvoje ruského jazyka.
 17. Definice textu a diskursu. Textotvorné kategorie. Diskurs ve vztahu ke stylu a k textu.
 18. Současnost slovanských jazyků - jejich diferenciace z hlediska historicko-srovnávací metody, typologické diference. Vliv jazyků mezinárodního styku na současné slovanské jazyky.
 19. Ruský jazyk v systému slovanských jazyků.

 II . DIDAKTIKA RUSKÉHO JAZYKA

 Při státní zkoušce má student prokázat celkovou orientaci v problematice vyučování ruskému jazyku na střední škole. Zároveň má student prezentovat dovednost tvůrčího řešení běžných vyučovacích situací a má umět zdůvodnit volbu metodických postupů v souladu s cílem a podmínkami výuky. Ke zkoušce student předloží portfólio budoucího učitele cizího jazyka. Zkouška probíhá v ruštině.

  Tematické okruhy: 

1. Lingvodidaktika v systému věd. Pomocné disciplíny. Lingvistické základy RKI. Jazyk, řeč a komunikace. Metodické principy RKI.

2. Učitel cizího jazyka. Specifika výuky ruštiny jako druhého (třetího) cizího jazyka. Profesní růst učitele ruštiny.

3. Žák – typologie. Specifika kategorie středoškolských studentů. Psychologické základy DCJ. Humanizace ve výuce cizích jazyků. Autonomní učení ve výuce cizích jazyků.

4. Vývoj metod cizojazyčného vyučování. Didaktika cizích jazyků ve 21. století. Činnostní vyučování a alternativní metody ve výuce ruského jazyka.

5. Problematika jazykového minima. Charakteristika etap ve vyučování ruskému jazyku.

6. Evropské jazykové portfolio. Evropský referenční rámec pro jazyky. Vedení přípravy ke státní maturitní zkoušce. Makročinitele vyučovacího procesu CJ.

7. RVP a ŠVP ve vztahu k výuce ruského jazyka. Klíčové kompetence, průřezová témata a mezipředmětové vztahy jako součást výuky ruského jazyka.

8. Plánování a organizace vyučovací hodiny. Kontrola, hodnocení a klasifikace v hodinách ruského jazyka. Pojetí chyby a práce s chybou.

9.Využití autentických materiálů.

10.Výuka reálií a lingvoreálií. Sociokulturní kompetence. Interkulturní komunikativní kompetence. Mezikulturní komunikace.

11. Problematika výuky ruského jazyka jako jazyka blízce příbuzného češtině. Transfer. Interference. Role mateřského jazyka ve výuce CJ. Překlad ve výuce ruského jazyka na střední škole.

12. Teorie učebnic cizího jazyka. Učebnicové soubory pro výuku ruského jazyka na SŠ, kritéria platná pro výběr učebnice.

13. Mimotřídní a zájmové aktivity ve výuce ruského jazyka na SŠ. Projektové vyučování ve výuce ruštiny.

14. Využití ICT ve výuce cizího jazyka na SŠ.

15. Receptivní řečové dovednosti: čtení a poslech.

16. Produktivní řečové dovednosti: mluvení a psaní.

17. Osvojování slovní zásoby.

18. Osvojování gramatiky.

19. Osvojování grafického a fonetického systému ruského jazyka na střední škole.

 III . RUSKÁ LITERATURA

 Tematické okruhy: 

 1. Vývoj ruské literatury XIX. století  - průsečík vnitroliterárních faktorů (umělecké směry, vývoj žánrů, tradice a novátorství)  a vnějších vlivů (historické události, společenské klima).

 1. Ruský romantismus v kontextu romantismu evropského. Představitelé ruského romantismu (Puškin, Lermontov, Gogol).
 2. Tvůrčí metoda N. V. Gogola (vztah romantických a realistických elementů, fantaskno). Srovnání s tvorbou F. Rableaise.
 3. Univerzálnost tvorby A. S. Puškina, tvorba Puškina v kontextu světové literatury.
 4. Vývojové etapy v tvorbě F. M. Dostojevského, význam jeho díla pro světovou literaturu.
 5. Psychologická analýza v dílech L. N. Tolstého, pedagogická činnost spisovatele.
 6. Tvorba M. Bulgakova v kontextu světové literatury (tradice ruské klasiky v jeho díle –Saltykov-Ščedrin, Gogol, Puškin, srovnání s E. T. Hoffmannem, G.Meyrinkem).
 7.  Vývoj ruské literatury XX. století  - průsečík vnitroliterárních faktorů (umělecké směry, vývoj žánrů, tradice a novátorství)  a vnějších vlivů (historické události, společenské klima). Postupná izolace ruské literatury od literatury západní.
 8. Modernistické směry v literatuře 10. a 20. let XX. století v kontextu modernismu evropského. Představitelé ruského modernismu (Majakovskij, Blok, Achmatovová a jin.).
 9. Odraz Velké vlastenecké války v literatuře (na základě četby).
 10. Lágrové téma v ruské literatuře v historickém kontextu (od Dostojevského k Solženicynovi).
 11. Funkce mýtu v literatuře. Mytologická linie v ruské literatuře XX. století (Ajtmatov, Kim) ve srovnání s díly literatury světové (Joyce, Goethe, Marquez)
 12. Vznik exilové literatury, hlavní představitelé (Nabokov, Bunin).
 13. Zvláštnosti poetiky románu B. Pasternaka Doktor Živago. Biblická tematika románu.
 14. Charakteristika literatury socialistického realismu (schematismus, statičnost charakterů).
 15. Tradice poetiky L. Tolstého v románu M. Šolochova Tichý Don.
 16. Ruský postmodernismus jako součást postmodernismu evropského. Prezentace jednoho díla postmodernismu na základě vlastní četby.
 17. Hlavní rysy současného literárního procesu v Rusku (odstranění cenzury, polemičnost, tematická a žánrová rozmanitost, koexistence různých literárních směrů).
 1. Cíle práce s literárním textem na hodinách ruského jazyka na SŠ.

Patička