Přejít k obsahu

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro akad. rok 2018/2019

 

 

Mgr. Michaela PEŠKOVÁ, Ph.D.:

1. Deníky ruských spisovatelů 20. století

přehled, analýza ve vztahu k životu a dílu, sběr obrazového materiálu

2. Spisovatel Zachar Prilepin

život, dílo, interpretace

3. Ruská literatura a kultura v Revolver Revue

přehled a analýza publikované primární a sekundární literatury a kultury, rozbor celkového přístupu redakce k ruské literatuře a kultuře

4. Nostalgie po SSSR jako kulturní fenomén

analýza jevu v evropském kontextu, strukturalizace tématu

5. Vizuální prezentace ruské kultury v českých médiích

analýza vybraného média v omezeném časovém úseku, spojitost textové a vizuální složky sdělení, obraz, image, brend, reputace a stereotyp ve vztahu k vizuální prezentaci

6. „Ruská duše“ v českém a ruském jazykovém povědomí

analýza vybraných uměleckých a publicistických textů, práce s národním korpusem českého a ruského jazyka, srovnávací asociativní analýza

7. Ruské charitativní organizace

přehled, popis činnosti, osobnosti, rusko-český tematický slovník

8. Inkluze ve školách v RF

minulost, aktuální stav, vývoj a výhledy, rusko-český tematický slovník

 

Doc. Gigla DZHYNDZHOLIIA, CSc.:

1.  Slovníky ruského jazyka

2.  Slovo "nepřátelství" v ruském jazyce

3.  Obraz „srdce“ v ruské poezii (na materiálu díla jednoho nebo více básníků)

4.  Lexikografická fixace změn v jazykové normě (konec 20. – zač. 21. stol.)

5.  Význam "Dopisů o dobrém a krásném"  D. S. Lichačeva

6. Tret´jakovská galerie

7. Ruská sauna

PhDr. Jana SOVÁKOVÁ, CSc.:

1.  Překlady současné ruské literatury do češtiny

2.  Československé legie v Rusku

3.  Interpretace románu G. Jachinové Zulejka otevírá oči

4.  Souboj v ruské literatuře

Doc. Ludmila VALOVA, CSc.:

1.  Principy jazykové hry (na materiále současné publicistiky)

2.  Působení internetu na ruský jazyk

3.  Ruský dětský filmový týdeník Jeralaš

4.  Pořad КВН (Клуб весёлых и находчивых) – minulost a současnost

5.  Ruské veřejné organizace v Česku

Mgr. Andrej ARTEMOV, Ph.D.

1. Lexikální pole "práce", "pracovní činnost" v ruštině a češtině

V bakalářské práci se bude komparativně zkoumat veškerý dostupný repertoár lexikálních jednotek (včetně frazémů) vyjadřujících význam ‘práce’, ‘pracovní činnost’ v češtině a ruštině. Nalezený lexikální materiál bude podroben zevrubné analýze, která se zaměří na vztahy syntagmatické, pragmatické a další. V práci bude vytvořena klasifikace vyčleněných sémů. Zkoumané lexikální pole bude také reprezentováno z kulturologického hlediska.

 2. Oleg Michajlovič Malevič, bohemista a překladatel české literatury

 3. Libor Dvořák, překladatel moderní ruské literatury

 4. Ruské překlady českých děl publikované v časopisu Inostrannaja literatura

 5. Koncepce českého časopisu Plav a publikace překladů děl ruských spisovatelů

 6. Prostředky vyjádření ironie v českých překladech próz Sergeje Dovlatova

 7. Přeložitelné a nepřeložitelné v díle Ljudmily Petruševské

PO DOHODĚ S VYUČUJÍCÍM SI MůŽE STUDENT ZVOLIT JINÉ TÉMA.

 

Téma bakalářské práce nahlašte vedoucímu práce i na sekretariátu nejpozději do 14. 6. 2019!

Po výběru tématu si student vyplní zásady pro vypracování a literaturu - přístup přes PORTÁL, kvalifikační práce, formulář vytiskne a odevzdá na katedře.

Patička