Přejít k obsahu

Magisterské studium

Magisterský navazující studijní program Učitelství pro základní školy, studijní obor: Učitelství ruského jazyka pro ZŠ

Absolvent magisterského navazujícího studijního programu Učitelství pro základní školy (jehož kreditní hodnota je 120 K) získá základní vzdělání pro vykonávání učitelského povolání na 2. stupni základní školy a v nižších ročnících sedmiletých a osmiletých gymnázií.

Absolvent zvládne základy dvou vědních oborů - ruského jazyka a jednoho dalšího oboru - které tvoří náplň dvou odborných modulů.

Dále získá speciální didaktické vzdělání ve vybraných dvou oborech, tj. v ruském jazyce a jednom dalším oboru, a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání v daných oborech. Důraz je kladen na vyšší podíl v zastoupení didaktických a pedagogicko-psychologických předmětů.

Vstupní profil

Uchazeč o magisterské studium učitelství ruského jazyka pro ZŠ musí mít ukončené bakalářské vzdělání a dosáhnout jazykové kompetence B 1. Uchazeč musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku ve formě písemného testu. Test obsahuje lingvistickou část, jíž bude prověřovány jazykové znalosti ruských reálií (orientace v problematice ruské historie, geografie a kultury).

Výstupní profil

Absolvent dosáhne jazykové kompetence B 2.Získal prohloubené vědomosti v lingvistických, literárněvědných disciplínách, reáliích a lingvoreáliích. Je připraven k celoživotnímu vzdělávání a k pokračování ve studiu v doktorském programu. Je kvalifikován pro práci učitele ruského jazyka na 2. stupni ZŠ: osvojil si nejnovější didaktické metody a je schopen je diferencovaně aplikovat. Zvládl základní pedagogické a sociální dovednosti.

Patička