Přejít k obsahu

Bakalářské studium

Bakalářský studijní program Jazyková studia, studijní obor: Ruský jazyk pro vzdělávání

Student bakalářského studijního programu Jazyková studia (jehož kreditní hodnota je 180 K) si v průběhu studia může zvolit svůj obor a zaměření. Po absolvování prvního semestru, který má většinu předmětů povinných pro všechny obory a zaměření, má student možnost se rozhodnout, zda jeho další studium bude zaměřeno na přípravu k získání učitelského vzdělání ve dvou oborech (tj. v ruském jazyce a druhém oboru), či zda se zaměří pouze odborně, a to na jediný obor - ruský jazyk.

V případě volby vzdělávacího zaměření si student oboru Ruský jazyk pro vzdělávání zvolí buď:
1. dva obory bakalářského studijního programu (tj. ruský jazyk a druhý obor) z programu Jazyková studia, nebo
2. jeden obor z programu Jazyková studia, který se stane jeho hlavní specializací (tj. ruský jazyk), a jako druhý si zvolí obor z jiného programu na Fakultě pedagogické, např. program Přírodovědná studia.

V případě volby odborného zaměření si zvolí jediný obor (tj. ruský jazyk) v širším rozsahu, než je tomu u dvouoborového vzdělávacího zaměření.

Studijní program Jazyková studia je postaven tedy tak, aby umožňoval dva různé výstupy studia bakalářského oboru Ruský jazyk pro vzdělávání:

1. vzdělávací zaměření : absolvent zvládne základy dvou vědních oborů (tj. ruského jazyka a druhého oboru). Tyto základy jsou předstupněm studia dvou aprobačních předmětů (tj. ruského jazyka a druhého oboru), které bude moci absolvovat v navazujícím magisterském studijním programu. Absolvent dále získá základy vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické, na které bude moci navázat studiem speciálních pedagogicko-psychologických a didaktických disciplín v navazujícím magisterském studijním programu.

2. odborné zaměření: absolvent získá znalosti ve vybraném jediném oboru, tj. ruském jazyce, na takové odborné úrovni, která mu umožní pokračovat v odborném magisterském studiu ruského jazyka na jiných vysokých školách s magisterským studiem ruského jazyka. Absolvent nezíská základy pedagogicko-psychologického vzdělání.Vstupní profil

Uchazeč o bakalářské studium ruského jazyka musí dosáhnout jazykové kompetence B1.1. Uchazeč musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku ve formě písemného testu. Test obsahuje lingvistickou část, jíž bude prověřována jazyková připravenost a otázky z oblasti aktuálního společenského a kulturního dění v Rusku, které prokáží zájem studenta o zvolený obor.

Výstupní profil

Absolvent dosáhne jazykové kompetence C1.1.Získal prohloubené odborné vědomosti v lingvistických disciplínách a znalosti v oblasti ruské historie, geografie a kultury. Je připraven k pokračování v navazujícím magisterském programu a k celoživotnímu vzdělávání.

Patička