Přejít k obsahu

Aktuality

Před odevzdáním kvalifikační práce si prosím prostudujte pokyny pro odevzdání KP (zde), aby bylo vše tak, jak má být.

Termín pro zvolení témat BP a odevzdání podkladů pro zadání BP je dle harmonogramu AR 14. 6. 2019.

NEPŘÍTOMNOST PEDAGOGŮ:

Ve středu 27. 3. 2019 odpadá výuka a konzultační hodiny dr. Kosíkové z důvodu účasti na praxích v rámci předmětu ZRHV.

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:

Žádáme studenty, aby využívali především úřední hodiny sekretářky katedry a konzultační hodiny vyučujících a aby omezili mailovou komunikaci. Zkušenosti ukazují, že mnoho mailů obsahuje zbytečné dotazy, neboť odpovědi lze obvykle nalézt na webu katedry či fakulty.

Při podávání žádostí nutno vycházet ze zásad a povinností uvedených ve Studijním a zkušebního řádu ZČU a informací studijního oddělení FPE. Student je povinen podávat žádosti pouze na formulářích, které jsou ke stažení na webu FPE na adrese: http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/formulare.html

Žádosti studentů vyřizuje PhDr.V.Holeček,Ph.D., zást.vedoucí KPS ve svých konzultačních hodinách (po předchozí domluvě i mimo tyto hodiny). K žádosti o uznání předmětu na základě předchozího studia se vždy vyjadřuje garant předmětu. Student je povinen doložit k žádosti doklad o absolvování předmětu a dokumentaci o jeho rozsahu a obsahu.

Podle Studijního a zkušebního řádu ZČU, čl. 14, odst. 3 může student požádat VYUČUJÍCÍ VŠECH ZAPSANÝCH PŘEDMĚTŮ o náhradní způsob splnění studijních povinností, pokud se z vážných, zejména zdravotních důvodů nemohl povinné vzdělávací činnosti ve stanoveném rozsahu zúčastnit. Student odevzdá žádost s formulářem vyplněným a podepsaným vyučujícími jednotlivých předmětů na studijní oddělení - na začátku každého semestru, tj. do 14 dnů po jeho zahájení.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených pravidel.

....

Patička