Přejít k obsahu

O katedře psychologie

Kontakt:
Chodské náměstí 1
306 14 Plzeň
tel: 377 636 378

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

Upozorňujeme studenty, kteří si zapsali vedlejší sloup v oboru Psychologie, Výchova ke zdraví, že Katedra psychologie nemá akreditaci navazujícího magisterského studia těchto oborů.

Žádáme studenty, aby využívali především úřední hodiny sekretářky katedry a konzultační hodiny vyučujících a aby omezili mailovou komunikaci. Zkušenosti ukazují, že mnoho mailů obsahuje zbytečné dotazy, neboť odpovědi lze obvykle nalézt na webu katedry či fakulty.

Při podávání žádostí nutno vycházet ze zásad a povinností uvedených ve Studijním a zkušebního řádu ZČU a informací studijního oddělení FPE. Student je povinen podávat žádosti pouze na formulářích, které jsou ke stažení na webu FPE na adrese: http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/formulare.html

Žádosti studentů vyřizuje PhDr.V.Holeček,Ph.D., zást.vedoucí KPS ve svých konzultačních hodinách (po předchozí domluvě i mimo tyto hodiny). K žádosti o uznání předmětu na základě předchozího studia se vždy vyjadřuje garant předmětu. Student je povinen doložit k žádosti doklad o absolvování předmětu a dokumentaci o jeho rozsahu a obsahu.

Podle Studijního a zkušebního řádu ZČU, čl. 14, odst. 3 může student požádat VYUČUJÍCÍ VŠECH ZAPSANÝCH PŘEDMĚTŮ o náhradní způsob splnění studijních povinností, pokud se z vážných, zejména zdravotních důvodů nemohl povinné vzdělávací činnosti ve stanoveném rozsahu zúčastnit. Student odevzdá žádost s formulářem vyplněným a podepsaným vyučujícími jednotlivých předmětů na studijní oddělení - na začátku každého semestru, tj. do 14 dnů po jeho zahájení.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených pravidel.

 


Základní informace o katedře

Katedra psychologie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni (dále jen KPS) zajišťuje výuku obecné, vývojové, sociální a pedagogické psychologie v rámci společenského základu ve studijních programech magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ a navazujícího magisterského studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

Od roku 1996 do r. 2005 byli přijímáni studenti k dvouoborovému studiu učitelství psychologie pro SŠ, v roce 2001 úspěšně ukončili toto studium první absolventi. S platností od 1.9.2007 bylo akreditováno tříleté bakalářské studium Psychologie se zaměřením na vzdělávání a dvouleté navazující magisterské studium Učitelství psychologie pro střední školy. V roce 2008 získala katedra akreditaci pro bakalářské studium Výchovy ke zdraví a navazující magisterské studium Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy.
Služeb KPS využívají také další fakulty ZČU. Učitelé KPS vyučují především na Filozofické fakultě, Fakultě zdravotnických studií, Fakultě právnické a další fakultách strojní ZČU v Plzni. KPS zajišťuje psychologickou část kombinovaného magisterského studia učitelů 1. stupně základních škol, bakalářského studia Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Učitelství odborných předmětů a Doplňkového pedagogického studia středoškolských učitelů i specializovaných kurzů.
Výzkumně se KPS orientuje na problematiku psychodidaktiky, stresu u vysokoškoláků a učitelů v praxi, vytváření sociálních a profesních kompetencí, psychologii nadaného žáka. Soustřeďuje svoji pozornost na netradiční formy přípravy učitelů, kterou zajišťuje metodické oddělení katedry zaměřené na řízení rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí.
Někteří členové katedry pracují v psychologické poradně Informačního a poradenského centra ZČU, kde poskytují psychologickou pomoc studentům a zaměstnancům ZČU. Většina členů KPS jsou členy Českomoravské psychologické společnosti.
Katedra psychologie také zajišťuje certifikátový program Psychologické aspekty primární prevence sociálně patologických jevů a krizové intervence na základních a středních školách.
V rámci celoživotního vzdělávání KPS garantuje rozšiřující studium: 
Učitelství psychologie pro střední školy
Studium Arteterapie, Muzikoterapie,
Specializační studium pro učitele v metodice osobnostně-sociálního a skupinového rozvoje.
Informace o těchto studiích naleznete  https://www.pc.fpe.zcu.cz/?cat=41 

 


Oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví

Kontakt:

Chodské náměstí 1
306 14 Plzeň
tel: 377 636 378

Doc. PaedDr. Ladislav PODROUŽEK, Ph.D.   (akreditační garant oboru Výchova ke zdraví)

PhDr. Michal SVOBODA, Ph.D.       email: msvoboda@kps.zcu.cz                                                                                                               (pověřen vedoucí KPS vedením oddělení, kontaktní vyučující pro obor Výchova ke zdraví)

Základní informace o oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví

Oddělení vzniklo z rozhodnutí kolegia děkanky FPE ZČU v Plzni dne 25. 2. 2008 jako odborné pracoviště v rámci Katedry psychologie. V současné době zajišťuje vzdělávací a výzkumnou činnost v oblastech výchovy ke zdraví, osobnostně-sociálního rozvoje a psychologie primární prevence rizikového chování.

 

 

Patička