Přejít k obsahu

Státní bakalářská zkouška

AKTUALIZOVANÉ!

Požadavky a otázky ke státní závěrečné zkoušce bakalářského studia Výchova ke zdraví

Akademický rok 2017/18

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce:

  • Osvojení témat vztahujících se k jednotlivým otázkám státní závěrečné zkoušky bude prověřováno na úrovni vysvětlení klíčových pojmů, porozumění dané problematiky a aplikace do oblasti výchovy ke zdraví.
  • Předložení a obhajoba odborného portfolia (soubor seminárních prací, osvědčení o absolvování odborných kurzů apod.).
  • Předložení seznamu prostudované literatury.

Poznámka: Didaktické portfolium a seznam prostudované literatury se odevzdávají týden před termínem konání státní závěrečné zkoušky na Oddělení PsZ a VkZ

Oblast: Systémy výchovy ke zdraví, metody výchovy ke zdraví, projekty v oblasti výchovy ke zdraví a rizikové chování

1. Zdraví člověka: vymezení, základní pojmy, pojetí zdraví. Vymezení a teorie zdraví, bio-psycho-socio-spirituální koncept zdraví a nemoci. Faktory ovlivňující zdraví. Zdraví a kvalita života.
2. Světová zdravotnická organizace, celosvětové a celonárodní: WHO – základní charakteristika a její význam v současné době. Programy a dokumenty podpory zdraví celosvětového i tuzemského charakteru.
3. Státní správa v ochraně veřejného zdraví a přehled legislativy: úkoly státních orgánů v ochraně veřejného zdraví. Legislativa v ochraně veřejného zdraví. Systém zdravotní péče v ČR.
4. Veřejné zdravotní pojištění v ČR: význam veřejného zdravotního pojištění, účastníci veřejného zdravotního pojištění. Práva a povinnosti pojištěnce.
5. Význam výchovy ke zdraví, edukační cíle a obsah ve výchově ke zdraví. Význam výchovy ke zdraví v současné době. Implementace výchovy ke zdraví do školního a firemního vzdělávání. Edukační cíle a obsah vzdělávání ve výchově ke zdraví.
6. Edukační strategie ve výchově ke zdraví: klasifikace a charakteristika edukačních metod. Klasifikace a charakteristika organizačních metod (komplexních metod).
7. Další metody podporující zdraví a nápravy nemocí: hipoterapie, canisterapie, kineziologie a další podle vlastního výběru.
8. Tvorba projektů a typy projektů: individuální, národní projekty, globální granty, grantové projekty. SWOT analýza a zásady tvorby projektů.
9. Vymezení rizikového chování a popis faktorů ovlivňující vznik rizikového chování: charakteristika rizikového chování. Osobnost, rodina, sociální skupiny, společnost z pohledu vzniku rizikového chování.
10. Drogové závislosti (legální návykové látky): tabakismus, alkoholismus, kofeinismus, zneužívání léčiv.
11. Drogové závislosti (nelegální návykové látky): produkty konopí, stimulanty, opiáty, halucinogeny, tlumivé látky, těkavé látky.
12. Šikana a extrémní projevy agrese: vymezení šikany, fáze šikany, předcházení a řešení šikany. Definice agrese, projevy agrese, příčiny agresivního chování lidí.
13. Nelátkové závislosti: charakteristika nelátkových závislostí. Popis jednotlivých závislostí (workoholismus, gamblerství, závislost na Internetu a sociálních sítí). Předcházení a terapie nelátkových závislostí.
14. Sekty: definice a znaky sekt. Sekty v ČR. Důsledky sekty na jedince a společnost.
15. Rasismus, xenofobie a syndrom CAN: definice rasismu a xenofobie, příčiny a důsledky. Syndrom CAN: vymezení, příčiny a dopad na dítě.

Oblast: Klinika nemocí, první pomoc, reprodukční zdraví a výživa

1. Obecné zásady a dělení první pomoci: význam a rozdělení první pomoci, záchranný řetězec. Charakteristika IZS a specifikace jednotlivých složek. Základní životní funkce a vyšetření postiženého. Základní vyšetřovací metody.
2. Kardiopulmonální resuscitace: doporučené postupy dle guedlines 2015, její specifika, dělení a důvody pro ukončení.
3. Stavy bezvědomí. Základní životní funkce a jejich hodnoty. Zotavovací poloha, Heimlichův manévr a Reutekův chvat. Onemocnění epilepsie a první pomoc při záchvatu.
4. Řízení srdeční činnosti, malý a velký krevní oběh, krev - její složky a funkce. Ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, centrální mozková příhoda.
5. AED – automatický externí defibrilátor: místa uložení a jeho použití. Zajištění průchodnosti dýchacích cest při neodkladné resuscitaci a nepřímá srdeční masáž.
6. Symptomy a onemocnění dýchacího ústrojí. Plicní tuberkulóza, asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc. Zástava krvácení: způsob, dělení krvácení a přístupy dle jednotlivých typů krvácení.
7. Termická poranění: popáleniny - hodnocení rozsahu popálení. Chemická poranění – poleptání. Úpal, úžeh. Omrzliny. Úraz elektrickým proudem. Tekutiny: příjem tekutin, druhy optimálních tekutin pro pravidelný pitný režim.
8. Úrazy kostí a kloubů: jejich dělení a první pomoc. Poranění páteře, míchy a specifika při manipulaci. Poruchy krevní srážlivosti, poruchy bílé a červené krevní složky.
9. Onemocnění GIT: jater, žlučníku, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, Crohnova nemoc, divertikulitidy, ileus. Poruchy metabolismu: obezita, podvýživa. Onemocnění diabetes mellitus: charakteristika, dělení.
10. Infekční onemocnění: bakteriální infekce, virové, mykotické a parazitární infekce, akutní průjmová onemocnění, záněty mozkových blan a mozku. Alergie, ekzémy.
11. Makronutrienty: bílkoviny, sacharidy, lipidy. Výživová doporučení WHO.
12. Mikronutrienty: vitamíny, minerální látky. Antioxidanty. Funkční potraviny.
13. Výživa dětí: od narození do období mladšího školního věku.
14. Sexuálně přenosné choroby – základní dělení, příklady onemocnění s příznaky a léčbou dle původce. Jejich léčba a prevence.
15. Kloubní a kostní onemocnění: artróza, osteoporóza, revmatoidní artritida, Bechtěrevova choroba, dna. Šok a kolaps: druhy, příznaky a první pomoc.

Oblast: Psychologie

1. Psychologie jako obor. Metody psychologického výzkumu. Vyžití psychologie a psychologických metod v oblasti výchovy ke zdraví.
2. Osobnost člověka - vymezení. Typologie osobnosti. Poruchy osobnosti. Socializace osobnosti.
3. Periodizace psychického vývoje. Prenatální období: dělení a specifikace jednotlivých období. Kvantitativní poruchy psychického vývoje.
4. Senzorické procesy. Poruchy senzorických procesů. Sociální vnímání. Chyby v sociálním vnímání ve vztahu k posuzování osobě.
5. Myšlení. Poruchy myšlení. Paměť. Poruchy paměti. Výkonové vlastnosti. Inteligence. Mentální retardace.
6. Emoce. Poruchy emotivity. Pozornost. Poruchy pozornosti. Afektivní poruchy.
7. Aktivačně motivační vlastnosti. Možnosti motivace klienta ke změně zdravého životního stylu. Hodnoty a postoje.
8. Charakterově – volní vlastnosti. Vývojová stádia charakteru. Poruchy jednání. Vůle. Seberegulační vlastnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti.
9. Náročné životní situace – frustrace, deprivace, konflikt. Možnosti řešení interpersonálních konfliktů.
10. Stres: historie výzkumu stresu, fáze stresu, druhy stresu, zákonitosti stresu. Syndrom vyhoření.
11. Psychosomatika. Skupiny psychosomatických poruch. Spouštěče a osobnostní predispozice psychosomatických poruch.
12. Schizofrenie. Neurotické poruchy.
13. Rodina: historie rodiny, funkce rodiny, typy rodiny, znaky současné rodiny.
14. Komunikace: funkce komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, poruchy komunikace.
15. Typy sociálního chování: agrese, manipulace, únik, asertivita. Asertivita: asertivní práva a povinnosti. Charakteristika asertivních technik.

 

V Plzni v ak. roce 2017/18

Mgr. V. Klimtová
Dr. M. Svoboda

Patička