Přejít k obsahu

Státní bakalářská zkouška

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z bakalářského oboru Výchova ke zdraví

 

Varianta pro období červen září 2011

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce:

 • Osvojení témat vztahujících se k jednotlivým otázkám státní závěrečné zkoušky bude prověřováno na úrovni vysvětlení klíčových pojmů, porozumění dané problematiky a aplikace do oblasti výchovy ke zdraví.
 • Předložení a obhajoba odborného portfolia (soubor seminárních prací, osvědčení o absolvování odborných kurzů apod.).
 • Předložení seznamu prostudované literatury.

Poznámka: Didaktické portfolium a seznam prostudované literatury se odevzdávají týden před termínem konání státní závěrečné zkoušky na Oddělení VkZ a OSR.

 

SOCIÁLNÍ ASPEKTY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

 

 1. Základní právní předpisy v oblasti výchovy ke zdraví, stručná charakteristika.

Tvorba projektů – projektová činnost, jednotlivé fáze projektu.

 1. Úmluva o lidských právech a biomedicíně; obecná charakteristika ve vztahu k výchově ke zdraví.

Zdravotně výchovné programy WHO.

 1. Zákon o péči o zdraví lidu; hlavní zásady péče o zdraví, poskytování zdravotní péče, soustava zdravotnických zařízení.

Zdraví a nemoc v sociologickém kontextu;kritéria zdraví a nemoci.

 1. Zákon o ochraně veřejného zdraví; stručná charakteristika, hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti.

Institualizace výchovy ke zdraví v ČR. Realizace zdravotní výchovy.

 1. Zákon o ochraně veřejného zdraví – zotavovací akce, podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a zotavovací akci, podmínky účasti osob činných při zotavovací akci, jiné podobné akce pro děti. Zdraví poškozující chování v období školní docházky. Škola podporující zdraví.
 1. Státní správa v ochraně veřejného zdraví; úkoly státních orgánů v ochraně veřejného zdraví, vykonavatelé ochrany veřejného zdraví.

Systém zdravotní péče v ČR. Zdravotní stav obyvatelstva; srovnání se světem.

 1. Veřejné zdravotní pojištění v ČR, účastníci veřejného zdrav.pojištění, způsobilost poskytování zdravotní péče, svobodná volba lékaře.

Zdraví poškozující chování v období dospělosti. Sociální důsledky nemoci.

 1. Odpovědnost za škodu na zdraví podle občanského zákoníku, ochrana osobnosti.

Prevence; charakteristika, dělení prevence, cíle prevence. Systém prevence v ČR, historie prevence. Formy a metody specifické prevence.

 1. Ochrana osobních údajů; Zákon na ochranu osobních údajů, vedení, obsah a nahlížení do zdravotnické dokumentace.

Postup při zpracování projektu; projektový cyklus, základní principy při tvorbě projektu, struktura projektu, swot analýza.

 1. Ochrana zdraví dle zákoníku práce; bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odpovědnost v pracovněprávních vztazích.

Poskytovatelé prevence, osobnost preventivy; dovednosti, znalosti, postoje. Kritéria efektivního programu prevence, evaluace preventivních programů.

 1. Ochrana zdraví podle trestního zákoníku a přestupkového zákona.

Nežádoucí formy rizikového chování; vymezení. Možnosti uplatnění primárně preventivních programů.

 1. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (protikuřácký zákon).

Prevence vzniku civilizačních chorob. Rizikové faktory poruch zdraví.

 1. Ochrana práv pacienta, práva pacienta v dokumentech mezinárodního práva a v českém právním řádu. Charta práv pacientů.

Program Zdraví 21; principy, problematika cílů programu Zdraví 21, přehled cílů programu Zdraví 21.

 1. Tvorba projektů; typy projektů – individuální, národní projekty, globální granty, grantové projekty.

Vymezení pojmu sociologie výhovy ke zdraví.

 1. Tvorba projektů; evaluace a monitoring projektů.

Kritéria efektivního programu všeobecné prevence, evaluace preventivních programů.

 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ


1.Člověk jako bytost bio-psycho-sociální. Biologická a sociokulturní determinace osobnosti, modely determinace. Výchova jako společenský jev a jako pedagogicko-psychologická kategorie. Analýza přirozeného a institucionálního prostředí výchovy. Cíle ve výchově a vzdělávání. Výchova ke zdraví jako součást vzdělávacích cílů.

2.Psychologie osobnosti. Pojem osobnost, její struktura a dynamika. Základní přístupy zkoumání osobnosti. Osobnost a výchova. Postavení vychovávaného a vychovatele ve výchovně vzdělávacím procesu. Vývoj a determinace sebepojetí. Seberealizující se člověk.

3.Globální výchova. Člověk a životní prostředí. Biologické a psychologické determinanty výchovy ke zdraví. Základní psychologické metody. Metodologické přístupy ke zjišťování kvality života.

4.Vymezení zdraví a současné pojetí zdraví. Somatické, psychické, duchovní a sociální aspekty zdraví. Přehled teorií zdraví. Předmět psychologie zdraví. Výchova ke zdraví, její význam v procesu směřování ke zdravému životnímu stylu. Programy podpory zdraví.

5.Socializace osobnosti a jejích jednotlivých stránek. Sociální učení. Charakter, postoj. Seberegulační vlastnosti osobnosti. Vůle. Sebepoznání a sebevýchova, metody sebepoznávání. Sebehodnocení a jeho využití pro osobnostní rozvoj.

 

6.Výchova ke zdraví v historickém kontextu (geneze pojetí a přístupů výchovy ke zdraví od starověku po současnost). Instituce zaměřené na podporu zdraví, obsah a formy jejich činnosti. Zdravý životní styl. Chování poškozující zdraví (kouření, alkoholismus, drogová závislost, sexuální promiskuita a rizikový sex, gamblerství, obezita, mentální anorexie, nehody a úrazy, nové formy závislostí).

7.Sociální skupiny a jejich klasifikace, postavení jedince v malé sociální skupině. Sociální normy, sociální role a sociální status. Postoje a hodnoty. Sociální determinanty výchovy ke zdraví. Agresivita a šikana jako sociálně patologické jevy poškozující zdraví.

8.Pojetí jedince a skupiny ve výchovném procesu. Výchova v rodině a společnosti. Utváření osobnosti v náročných životních situacích (frustrace, deprivace, stres, konflikt). Krizová situace jako zvláštní typ náročných životních situací. Specifičnost krizových situací v rodině, ve škole a na pracovišti. Krizová intervence a její formy, etické aspekty krizové intervence.

9.Senzorické procesy a vnímání. Sociální percepce a faktory, které ji ovlivňují. Chyby v sociální percepci. Sociální komunikace a její struktura. Poruchy komunikace. Význam psychosociálních dovedností při ochraně duševního zdraví. Asertivita jako obrana proti stresu.

10.Interpersonální vztahy ve skupině. Vytváření kooperující skupiny. Konflikty a způsoby jejich řešení. Rodina jako malá sociální skupina. Sociálně psychologické aspekty vzniku lidské agresivity. Analýza pojmů šikana, mobbing a bossing. Krizová intervence u obětí šikany ve škole.

11.Temperament, základní typologie. Frustrace, obranné mechanismy, deprivace. Emoce. Emocionalita a lidské zdraví. Vliv negativních emocí na zdraví. Emocionální poranění. Krizová intervence u drogových závislostí.

12.Výkonové vlastnosti, schopnosti, inteligence. Alternativní školy. Nové pohledy na výchovu a vzdělávání. Klíčové kompetence a jejich rozvoj. Komunikace a empatie ve výchově. Učení a partnerská spolupráce.

13.Pedagogické směry 20. století, jejich filozofická a psychologická východiska Duševní zdraví - vymezení pojmu, obecné předpoklady duševního zdraví. Životospráva z hlediska duševní hygieny. Syndrom vyhoření a jak mu čelit.

14.Motivace, zákonitosti motivace, třídění potřeb. Motivace ve výchově a vzdělávání. Pedagogická komunikace a vedení výchovně vzdělávacího procesu. Evaluace (hodnocení) výchovně vzdělávacího procesu, jeho význam pro žáky a učitele.

15.Civilizace a životní styl. Biopsychosociální faktory udržující, posilující a podporující zdraví. Stres jako fenomén moderní doby. Koncepce zdraví a zdravé osobnosti. Ochrana člověka za mimořádných událostí.

 

BIOLOGICKO-MEDICÍNSKÉ ASPEKTY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ


 1. Fylogeneze člověka; vznik a vývoj; ontogeneze člověka.

Základní postupy při poskytování první pomoci, druhy první pomoci, pojem první

pomoc a termíny s tím související, postup na místě nehody.

Výživa jako základní faktor životního stylu a její vliv na lidské zdraví.

 1. Pohybový aparát; kostra, složení a stavba kostí.

Poranění pohybového aparátu; první pomoc – poranění páteře a míchy, zlomeniny,

poranění kloubů.

Nadměrná výživa; nadváha a obezita.

 1. Dýchací soustava; orgány dýchací soustavy, dýchání; tělní tekutiny – cévní, mimocévní.

Život zachraňující úkony; krvácení, zevní pneumothorax. Stavy dušnosti.

Vitamíny a minerální látky. Specifické deficience.

 1. Oběhová soustava; srdce, cévy, krevní oběh.

Život zachraňující úkony; bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace.

Cizorodé látky v potravinách. Možné toxické účinky.

 1. Nervová soustava; činnost nerstva, nervová buňka, vzruch, synapse, reflex, CNS.

Poranění hlavy, neúrazové urgentní stavy – mdloba, cévní mozková příhoda, křečové stavy, akutní psychické poruchy.

Poruchy příjmu potravy; anorexie, bulimie, bulrexie.

 1. Trávicí soustava; orgány trávicí soustavy, nemoci trávicí soustavy.

Poranění břicha, tlaková poranění; Crush a Blast syndrom, polytraumata.

Hygiena výživy; dodržování zásad při výrobě potravin, skladování a přípravě pokrmů.

 1. Kůže – stavba kůže, kožní žlázy, kožní deriváty, termoregulace.

Termická poranění.

Trvale udržitelný rozvoj jako způsob života.

 1. Vylučovací soustava; orgány vylučovací soustavy, nemoci vylučovací soustavy.

Neúrazové urgentní stavy; náhlé příhody břišní, diabetes mellitus.

Nutriční hodnocení stravovacích návyků.

 1. Látkové řízení; hormonální řízení organismu, žlázy s vnitřní sekrecí.

Etické problémy současné embryologie, prenatální vývoj člověka, průběh těhotenství, porod a šestinedělí.

Preventivní výživa a funkční potraviny. Zásady nutričního poradenství.

 1. Rozmnožovací soustava; orgány rozmnožovací soustavy ženy a muže. Poruchy a onemocnění pohlavních orgánů a jejich léčení.

Hygiena pohlavního života a výchova k uvědomělému rodičovství.

Poruchy výživy z hlediska jejich příčin.

 1. Svalstvo; stavba, činnost svalstva, kosterní svalstvo.

Základní druhy zdravotnického třídění, přivolání odborné pomoci.

Alternativní stravování. Výživové deficity při různých typech alternativního stravování.

 1. Imunita o obrana organismu; lymfatické orgány, poruchy imunity.

Život zachraňující úkony - šok, bezvědomí.

Základní živiny.

 1. Smysly, receptory (čich, chuť, kožní čidla, vnitřní čidla, sluch a rovnováha, zrak).

Chemická poranění. Obvazové techniky za použití klasických materiálů a

improvizace.

Životní prostředí a zdraví. Ekosystémy.

 1. Toxikománie, AIDS, negativní vlivy působící na člověka, účinky na organismus.

Další závažná poranění PP; návykové látky a akutní otravy. Rány.

Vývoj sexuální morálky v průběhu dějin. Hygiena pohlavního života.

 1. Vyšší nervová činnost; reflexní činnost, typologie, osobnost člověka podle vyšší nervové činnosti

Prevence dětských úrazů; nejčastější příčiny dětských úrazů, první pomoc, legislativa. Znečištění ovzduší, vody, potravin a půdy.

 

Patička