Přejít k obsahu

PublikaceModelování kurikula

Citace:
HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L.., SLAVÍK, J.. Modelování kurikula. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020, 193 s. ISBN: 978-80-261-0903-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Curriculum modelling
Rok vydání: 2020
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová Ph.D.,MPH , doc. PaedDr. Jan Slavík CSc.
Abstrakt CZ: Modelování kurikula je systémový nástroj pro udržování nebo zvyšování kvality kurikula. Z toho důvodu má modelování kurikula bezprostřední důsledky pro kvalitu vzdělávacího systému na jeho různých úrovních. Kniha se zabývá modelováním kurikula jako koncepčním systematickým procesem konstituování obsahu, cílů, principů, rozhodujících faktorů vzdělávání. Takto pojímané modelování kurikula je nezbytné pro udržování a rozvíjení základních funkčních vztahů ve vzdělávacím systému: vztahů mezi vzdělávací teorií a praxí a mezi vzdělávací politikou státu a konkrétní vzdělávací činností škol a vyučujících ve školních třídách. Proto je zapotřebí rozumět modelování kurikula do takové míry, která umožní získávat z praxe věrohodné informace o realizaci kurikula, promýšlet, diskutovat a zdůvodňovat rozhodnutí o zásazích do kurikula a pomáhat učitelům ve školách úspěšně se s kurikulem vyrovnávat.
Abstrakt EN: Curriculum Modelling is a systematic instrument for maintaining or improving the quality of the curriculum. This means curriculum modelling has immediate consequences for the quality of the education process at its various levels. Curriculum Modelling describes systematic conceptual processes in formulating the content, aims, principles and determining factors of education, taking into consideration both long-term trends and flexibility of the education system at the given time. This is a complex issue embracing a variety of partial elements which in many respects are key in maintaining and developing basic functional relationships in the education process. These are the relationships that exist both between theory and practice, and between the education policy of the state and specific educational activities of a school and teachers in the classroom. It is necessary, therefore, to understand curriculum modelling to the extent that it enables reliable information to be obtained from practical experience concerning implementation of the curriculum. It also allows for consideration, discussion and justification regarding decisions on intervention in the curriculum and provides assistance to teachers in schools successfully to come to terms with the curriculum.
Klíčová slova

Zpět

Patička