Přejít k obsahu

DS Rámcová témata disertačních prací

DS Rámcová témata disertačních prací

Fyzika pevných látek – vytváření výukových modelů, využití a začlenění ve středoškolské výuce

školitel: RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.

anotace: Podrobná analýza výuky poznatků z fyziky pevných látek ve školské praxi (na základních, středních a vysokých školách) s důrazem na termodynamické a optické vlastnosti, popř. na aplikace fyziky pevných látek a problematiku nových perspektivních materiálů (kapalné krys-taly, fullereny apod.). Vytvoření počítačových modelů, animací a dalších materiálů vhodných pro počítačovou podporu distanční výuky nebo pro doplnění znalostí.

literatura a odkazy:
Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha 1985
Halliday D. a kol.: Fyzika. VUTIUM a PROMETHEUS, Brno a Praha 2000 Sodomka L., Fiala J.: Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi 1,2. ADHESIV, Liberec 2003
http://www.lci.kent.edu/lc.html
http://emf-9.fzu.cz/lidi/glogarova/kapkrystaly/Kap-krystHTML2.htm
http://fzu.cz/texty/brana/kapkrystaly/kapkryst3.html
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=5431

Fyzika atmosféry – její začlenění a využití ve školní výuce

školitel: RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.

anotace: Podrobná analýza výuky poznatků z meteorologie, geofyziky, optiky, aerodynamiky a termodynamiky s aplikací na školskou praxi (na základních, středních a vysokých školách u nás) a vytvoření materiálů vhodných pro počítačovou podporu distanční výuky nebo pro doplnění znalostí a samostudium.

Literatura:

  • Bednář J.: Pozoruhodné jevy v atmosféře. Academia, Praha 1989
  • Bednář J. a kol.: Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Academia, Praha 1993
  • Skřehot P.: Základy teorie bouřek. Franz Joseph Meteorologische Station, Praha 2000
  • Seifert V.: Počasí kolem nás. Grada Praha 1994
  • Chromov S.: Meteorológia a klimatológia. SAV Bratislava 1968

Patička