Přejít k obsahu

DS Rámcová témata disertačních prací

DS Rámcová témata disertačních prací

Počítačové modelování některých úloh z mechaniky a teoretické mechaniky a jejich využití ve školské fyzice

školitel: Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.

anotace:

Vytváření počítačových modelů, simulací a animací pro demonstraci a řešení příkladů z mechaniky, zařazených do výuky fyziky na základní a střední škole i do výuky teoretické mechaniky na vysoké škole.

Literatura:

De Jong, M. L.: Introduction to Computational Physics. Addison-Wesley, Reading, MA, 1991.

Brdička, M., Hladík, A.: Teoretická mechanika . Academia, Praha, 1987.

Záškodný, P., Sklenák, L.: Teoretická mechanika v příkladech, volume II.
Pedagogická fakulta v Ostravě, Ostrava, 1st edition, 1987.

Alternativní přístupy ve výuce fyziky na základní škole

školitel: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

anotace:

Cílem disertační práce je dokázat účinnost alternativních přístupů ve výuce fyziky na základní škole formou pedagogického experimentu, při kterém budou testovány návrhy výukových projektů a zároveň taktéž získané vědomosti žáků v základní a experimentální skupině.

Detailní informace

On-line experimenty při výuce fyziky

školitel: PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

anotace:

Cílem disertační práce je vyvrátit, či potvrdit vhodnost použití on-line experimentů při výuce fyziky za účelem dosažení vyšší úrovně získaných vědomostí testovaných žáků pomocí vytvořených didaktických testů, resp. jednotlivých úloh, které budou součástí rozsáhlého pedagogického výzkumu zjišťovat přínos on-line experimentů.

Detailní informace

Multimediální výuka fyziky na základní škole

školitel: PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

anotace:

Disertace si klade za cíl navržení a vytvoření multimediálních výukových prostředků pro výuku fyziky na základní škole na základě didaktických zásad platících pro tuto oblast, které budou zpracovány z aktuální dostupné literatury. Dalším z cílů práce bude také ověření efektivity těchto prostředků při použití ve výuce, tak aby docházelo ke splnění klíčových kompetencí, cílům RVP ZV.

Detailní informace

Patička