Přejít k obsahu

DS Vstupní požadavky

DS Vstupní požadavky

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu

Přijímací řízení pro doktorský studijní program teorie vzdělávání ve fyzice se řídí Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni podle §43, (http://legislativa.zcu.cz/ven/studijni.pdf ), přičemž konkrétní požadavky stanovuje oborová rada doktorského studijního programu.

O přijetí se mohou ucházet absolventi vysokoškolského magisterského studijního programu učitelství fyziky pro základní školy a učitelství fyziky pro střední školy; dále absolventi magisterského studijního programu fyzika a programů příbuzných, kteří absolvovali doplňující pedagogické studium.

Součástí přihlášky je:

a) doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a eventuální dosavadní praxi; je-li žadatel studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné doklady po dokončení studia dodatečně ve stanoveném termínu,

b) životopis,

c) seznam odborné činnosti, tj. publikovaných prací či jiných odborných výsledků, název diplomové práce a případně posudky na tyto práce, zapojení do výzkumné práce katedry, účast v soutěži o nejlepší studentskou práci.

d) téma disertační práce v doktorském studijním programu vybrané z vypsaných témat nebo návrh vlastního tématu zvoleného po předchozím projednání s předpokládaným školitelem a předsedou oborové rady.

Přijímací komise se skládá z předsedy komise a nejméně dalších tří členů, z nichž jeden je zpravidla předpokládaný školitel. V přijímací komisi musí být zastoupeni představitelé všech tří pracovišť, na kterých je uvedený doktorský studijní program zaveden. Přijímací zkouška je konána z fyziky a pedagogiky. Komise přitom ověřuje především:

a) Ověření základních znalostí uchazeče z obecné fyziky (mechanika, elektřina a magnetismus, nauka o kmitech a vlnění, termika, optika, atomová a jaderná fyzika). Zjištění orientace v problematice moderní fyziky (teorie relativity, kvantová mechanika, statistická fyzika, fyzika pevných látek, elektronika). Přehled o současné odborné literatuře a orientace na internetu.

b) Ověření základních znalostí uchazeče z pedagogiky.

c) Vymezení potřebných doplnění těchto znalostí a případně vypsání doplňkových zkoušek.

d) Vymezení tématu disertační práce. Uchazeč si v souladu se studijním řádem vybírá ze zveřejněných témat, případně předkládá vlastní téma (po projednání s předpokládaným školitelem).

e) Hodnocení dosavadních výsledků v oboru (diplomová práce, publikační činnost, vystoupení na seminářích a konferencích).

f) Ověření jazykových znalostí uchazeče.

Na základě úspěšně vykonaného přijímacího pohovoru přijímací komise navrhne děkanovi fakulty školitele, jehož jmenování schválí oborová rada.

Patička