Přejít k obsahu

Bakalářské a diplomové práce

Témata bakalářských prací 2018/19: zde

Témata diplomových prací 2018/19: zde

Materiály ke zpracování a úpravě prací:

http://www.zcu.cz/about/uredni_deska/diplomove_bakalarske_prace.html
http://knihovny.cvut.cz/studium/vskp/uprava.pdf
http://www.knihovna.zcu.cz/diplomove_prace.php

Postup pro zveřejňování kvalifikačních prací !!!


r. 2011
Obhájené diplomové práce
smquesti Bc. Jaroslava Císařová - Fyzika ve školních vzdělávacích programech gymnázií. Srovnání pojetí vybraného tematického celku - vedoucí PaedDr. Josef Kepka, CSc.
smquesti Bc. Josef Jíra - Astronomická fotografie. Webová příručka pro astronomické kroužky při hvězdárnách a při základních školách - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
smquesti Bc. Zuzana Suková - Projektová výuka poznatků z astronomie ve středoškolské fyzice se zaměřením na oblast Keplerových zákonů - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 1. místo na celostátní soutěži diplomových prací
Obhájené bakalářské práce
smquesti Tomáš Jakubčík - Peltierův jev, jeho experimentální studium a užití - vedoucí doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.
smquesti Kateřina Pašková - Reproduktory a reproduktorové soustavy (přehled principů a dosažitelných parametrů) - vedoucí Dr. Ing. Josef Petřík
r. 2010
Obhájené diplomové práce
smquesti Petr Beran - Jednoduché pokusy z akustiky pro ZŠ - vedoucí PaedDr. Gerhard Höfer, CSc.
smquesti Stanislav Götz - Fyzikální a fyziologická podstata optických klamů - experimenty, modely, příklady - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
smquesti Radek Honzík - Vytváření prezentací pro výuku fyziky podle vybraných učebnic základní školy - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
smquesti Lenka Hrušková - Základní meteorologická pozorování a měření - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
smquesti Petra Kornatovská - Prezentace mechaniky ve výuce fyziky na střední škole - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
smquesti Bc. Tomáš Meiser - Demonstrace astrofyzikálních procesů a jevů a jejich použití pro žáky základních škol - vedoucí Mgr. Marek Česal
smquesti Adam Petráček - Fyzika a židovsko-křesťanská víra - vedoucí doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.
smquesti Petra Žáčková - Oko jako optická soustava - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
Obhájené bakalářské práce
smquesti Michal Jenč - Piezoelektrický jev - vedoucí doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.
smquesti Štěpánka Kaiserová - Praktická astronomie na základní škole - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
smquesti Magda Kubecová - Mpembův jev - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
smquesti Vladimír Přenosil - Animace některých jevů atmosférické optiky - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
smquesti Jana Rejlová - Termoregulace ve světě zvířat - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 1. místo na celostátní soutěži bakalářských prací
smquesti Tomáš Remiš - Vývoj technik pro analogový a digitální záznam zvuku - vedoucí Dr. Ing. Josef Petřík
r. 2009
Obhájené diplomové práce
smquesti Jitka Hartlová - Prezentace optiky ve výuce fyziky na základní škole - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
smquesti Martin Hromádka - Feroelektrika, vlastnosti a užití na SŠ - vedoucí doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.
smquesti Jiří Kohout - Téma "Mikrovlny" podpořené jednoduchými pokusy - vedoucí PaedDr. Gerhard Höfer, CSc.
smquesti Zdeňka Kolářová -Prezentace elektřiny a magnetismu ve výuce na střední škole - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
smquesti Robert Kunesch - Teorie barevného vidění ve fyzice a umění - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
smquesti Eliška Lukešová - Fyzika a Jáchymov - vedoucí PaedDr. Josef Kepka, CSc.
smquesti Naděžda Sikytová - Prezentace termiky ve výuce fyziky na gymnáziu - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
smquesti Jan Plzák - Kinematika a spec. teorie relativity - vedoucí doc. RNDr. Jan Slavík, CSc.
smquesti Libor Šiman - Obnovitelné zdroje energie ve vzdělávání - vedoucí PaedDr. Josef Kepka, CSc.
smquesti Kateřina Štampachová - Kolorimetrická měření - stanovení absorpčních a extinkčních koeficientů barevných roztoků, ověření Beerova zákona - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
smquesti Michal Pelc - Počítačové modelování aplikací druhého termodynamického zákona - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
Obhájené bakalářské práce
smquesti Pavel Káčerik - Vývoj technik pro domácí reprodukci zvuku - vedoucí Dr. Ing. Josef Petřík
smquesti Jan Kupka - Příklady využití radiouhlíkové metody - vedoucí doc. Dr. Ing. Karel Rauner
smquesti Josef Jíra - Astronomická fotografie - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 2.-3. místo na celostátní soutěži diplomových a bakalářských prací
r. 2008
Obhájené diplomové práce
smquesti Zdeněk Drahoš - Úprava Atwoodowa padostroje a pokusy s ním - Doc. Dr. V. Havel, CSc.
smquesti Tomáš Bílek - Multimediální učební text „Slunce“ - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
smquesti Martin Hanzelín - Využití program. ISES a EXCEL k laboratorním úlohám z fyziky - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
smquesti Ing. Zdeněk Hoffmann - Souprava pro demonstraci vysokoteplotní supravodivosti a pokusy s ní - ved. Doc. Dr. V. Havel, CSc.
smquesti Lenka Prusíková - Fyzikální olympiáda v kategorii E - typy úloh - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
smquesti Petr Turek - Dynamika kapalin a plynů pro zákl. školu podpořená jednoduchými pokusy - ved. Dr. G. Höfer, CSc.
smquesti Barbora Widemannová - Vývoj fyzikálních pojmů v učebnicích elementární ch škol - ved. Dr. G. Höfer,CSc.
smquesti Jakub Kalista - Multimediální text „Závěrečná stadia vývoje hvězd“ - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 2. místo v celostátní soutěži DP
smquesti Martin Tomáš - Fyzika normálních dielektrik - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc., 3. místo v celostátní soutěži DP
smquesti Tomáš Kanta - Sbírka úloh z teorie relativity pro SŠ - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
Obhájené bakalářské práce
smquesti Tomáš Meiser - Jednoduché experimenty demonstrující jevy a procesy ve vesmíru - ved. Mgr. Marek Česal, 2. místo na celostátní soutěži diplomových a bakalářských prací
smquesti Zdeněk Kubeš - Metrologie některých fyzik. veličin užívaných v lékařství - ved. Doc. Dr. V. Havel, CSc.
smquesti Jiří Prušák - Srovnání vybraných dějů v reálném a ideálním plynu- ved. Dr. J. Prokšová, Ph.D.
smquesti Roman Splítek - 23. cyklus sluneční aktivity - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
smquesti Ondřej Trnka - Astronomická digitální fotografie - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 2.-3. místo na celostátní soutěži diplomových prací
smquesti Ondřej Staněk - Páka v živé přírodě - návody a příklady, prezentace

http://astronomia.zcu.cz/objekty/messier/2008-messieruv-katalog

r. 2007
smquesti Pavel Říha - Elektrické a tepelné vlastnosti zinkouhlíkatých galvanických článků - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
smquesti Lucián Malý - Počítačový model klasického paramagnetika - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
smquesti Vladimír Dub - Kreutzovy komety - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 2. místo v celostátní soutěži DP
smquesti Jiři Simmer - Multimediální text „Messierův katalog“ - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
smquesti Ondřej Svoboda - Malé vodní elektrárny a jejich využití ve výuce fyziky - vedoucí Dr. J. Kepka, CSc.
smquesti Daniel Aichinger - Využití jevu fyziologické akustiky při digitálním zpracování audiosignálu - vedoucí Dr. Ing. J. Petřík, 3. místo v celostátní soutěži DP
smquesti Eva Košičárová - Multimediální učební text „Země a Měsíc“ - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
smquesti Petr Jelínek - Výzkum hladiny hlasitosti ve školách a společenských zařízeních pro mládež - vedoucí Dr. G. Höfer,CSc.
smquesti Lukáš Feřt - Powerpoint při výuce fyziky v primě víceletého gymnázia - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 5. místo v celostátní soutěži DP
r. 2006

smquesti

Jan Duršpek - Vytvoření prezentací tématu „Moderní termodynamika v chemických a biologických procesech“ v programu PowerPoint (Aplikace nerovnovážné termodynamiky a demonstrace vzniku disipativních struktur v hydrodynamice, chemii a biologii) - vedoucí RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D., 1. místo v celostátní soutěži DP

smquesti

Jiří Prchlík - Měření rychlosti světla Roemerovou metodou - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., 3. místo v celostátní soutěži DP

smquesti Jaroslav Jindra - Experimenty s plováním těles - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
smquesti Dagmar Bublíková - Vývoj tribologie a užití moderních poznatků ve školské fyzice - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
smquesti Jindřich Káža - Experimentální určení magnetických momentů některých iontů skupiny Fe - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
smquesti Zdeňka Kielbusová - Laboratorní práce na ZŠ - vedoucí Dr. G. Höfer,CSc.
smquesti Martin Zíbar - Astronomická navigace včera a dnes - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
r. 2005

smquesti

Jiří Dostál - Demonstrační experimenty a laboratorní úlohy s neutronovým zdrojem - vedoucí Doc. Dr. Ing. K. Rauner - 1. místo v celostátní soutěži DP

smquesti Pavel Masopust - Počítačové zpracování vybraných laboratorních úloh z jaderné fyziky - vedoucí Doc. Dr. Ing. K. Rauner
smquesti Tomáš Mohler - Coriolisova síla - vedoucí Doc. Dr. Ing. K. Rauner - 1. místo v celostátní soutěži DP
smquesti Irena Vlachynská - Měření hysterézních ztrát feritů - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
smquesti Helena Mathauserová - Fyzika a atletika - vedoucí RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
smquesti Pavel Chábera - Polovodičové lasery a jejich didaktické využití při výuce optiky - vedoucí RNDr. J. Prokšová, Ph.D.
smquesti Martina Koštová - Didaktický rozbor nové koncepce počítačového modelování zákonů geometrické optiky - vedoucí RNDr. J. Prokšová, Ph.D.
smquesti Petr Ečer - Soutěže ve výuce fyziky - vedoucí RNDr. M.Randa, Ph. D.
smquesti Martin Fazekaš - Rozbor stávajících a návrh nových úloh FO (kategorie D) - vedoucí Dr. J. Kepka, CSc.
smquesti Pavel Kratochvíl - Dynamický hypertextový model digitálního procesoru - vedoucí Dr. Ing. J. Petřík - 4. místo v celostátní soutěži DP
smquesti Jiří Vávra - Experimentálně nebo simulací na počítači ověřitelné příklady z předmětu KMITY, VLNY, AKUSTIKA - vedoucí Dr. Ing. J. Petřík
r. 2004

smquesti

Jakub Schwarzmeier - Počítačové modelování pohybu astronomických objektů - vedoucí RNDr. M.Randa, Ph. D. - 2. místo v celostátní soutěži DP

smquesti

Pavel Vladyka - Astronomové a Plzeň - vedoucí RNDr. M.Randa, Ph. D.

smquesti Jan Kapoun - Mlhoviny – multimediální učební text - vedoucí RNDr. M.Randa, Ph. D.
smquesti Jiří Suchý - Řešení úloh z vnější balistiky na PC - vedoucí Doc. Dr. V. Havel, CSc.
r. 2003

smquesti

Kristýna Průchová - Bibliografie didaktických fyzikálních časopisů s možností třídění a výběru - vedoucí Dr. G. Höfer,CSc.

smquesti

Jaroslav Hůrka - Vybrané partie mechaniky - multimediální učebnice pro studenty středních škol - vedoucí RNDr. M. Randa,Ph.D.

smquesti Jan Šebesta - Školní výlety s fyzikální tématikou - vedoucí Dr.J.Kepka,CSc.
smquesti Jana Drhová - Prezentace astronomických poznatků s využitím programu Power Point - vedoucí RNDr. M. Randa, Ph. D. - 1. místo v celostátní soutěži DP
r. 2002

smquesti

Lucie Tumpachová - Fyzikální úlohy v 9. třídě zákl. školy - vedouci Dr. J. Kepka, CSc.

smquesti

Helena Kocurová - Galvanomagnetické a termomagnetické jevy a jejich experimentální studium - vedoucí Doc.Dr.V.Havel,CSc

smquesti

Tomáš Fulín - Fyzikální přístroje zhotovené žáky doma - vedoucí Dr. G. Höfer,CSc.

r. 2001

smquesti

Martin Ježek - Reálné a simulační experimenty s RLC obvody

smquesti

Petra Bláhová - Aktivita Slunce - porovnání amatérských a profesionálních pozorování (druhé místo z celostátní soutěže DP v roce 2001)

smquesti

Marek Česal - Zpracování vybraných výsledků pozorování získaných při úplném zatmění Slunce v r.1999 (druhé místo z celostátní soutěže DP v roce 2001)

smquesti

Jana Stárková - Vytváření představ o velikosti fyz. veličin ve sluneční soustavě a ve vesmíru (třetí místo z celostátní soutěže DP v roce 2002)

r. 2000

smquesti

Václav Podestát - Učební pomůcky a demonstrace ve starších učebnicích fyziky

smquesti

Veronika Barochová - Problémové úlohy z fyziky na videozáznamu

smquesti

Jana Dostálová - Fyz. podstata běžně pozorovatelných procesů jako motivace ve výuce fyziky

smquesti

Petr Švec - Tvorba soustavy učeb. pomůcek pro netradiční pokusy z fyziky (vítězná diplomová práce z celostátní soutěže DP v roce 2001)

smquesti

Karel Fiala - Závislost zpětn. rozptylu Beta částic na prot. čísle rozptyl. prvku

smquesti

Petr Hřebejk - Češi ve sluneční soustavě

smquesti

Petr Dvořák - Využití literatury pro mládež v hodinách fyz. na ZŠ

smquesti

Marek Krejza - Měření času ve školské fyzice

r. 1999

smquesti

Jan Hosnedl: Zajímavé příklady z atmosférické optiky doplněné pokusy
(vítězná diplomová práce z celostátní soutěže DP v roce 1999)

smquesti

Pavel Růžička - Experimentální studium feromagnetik ve slabých polích

smquesti

Eva Mikešová - Využití CCD kamery v astronomii k pozorování zákrytů hvězd sluneční soustavy (vítězná diplomová práce z celostátní soutěže DP v roce 1999)

smquesti

Jan Kárník - Srovnání výuky v projektech Národní škola, Občanská škola a ZDŠ

smquesti

Lukáš Pitule - Využití třídimenzionálního počítače. Animace v nauce o kmitech a vlnách

smquesti

Antonín Pajdar - Vytváření počít. modelů v kvantové mechanice

smquesti

Jan Blažek - Využití elektronické stavebnice ve spojení s PC

smquesti

Eva Mauleová - Předvědecké představy a jejich využívání při tvorbě pojmů při výuce fyziky

r. 1998

smquesti

Lukáš Soukup - Měření extinkce kapalin a zpracování naměřených hodnot počítačem

smquesti

Dušan Mandát - Převodníky stejnosměr. el. veličin na veličiny střídavé konst. frekvence

smquesti

Jana Opičková - Historický vývoj mechanických měřidel

smquesti

Jana Wurmová - Fyzika v říši zvířat

smquesti

Petr Nekola - Fyzik. úlohy pro 2.st.ZŠ

smquesti

Ivana Šafránková - Fyzik. principy funkce klasických a elektron. hudebních nástrojů

smquesti

František Janoušek - Vstupní testy ke kontrole přípravy žáků na výuku fyziky na 2.st ZŠ

smquesti

Josef Adámek - Vedení el. proudu v kapalinách, vakuu a plynech

smquesti

Věra Balousová - Pěstování fyzik. odhadu pomocí kvalit. a kvantit. fyz. úloh (vítězná diplomová práce z celostátní soutěže DP v roce 1998)

smquesti

Dušan Mandát: Převodníky stejnosměrných el. veličin na veličiny střídavé konstantní frekvence
r. 1997

smquesti

Lenka Lukešová - Využití počítač. animace v nauce o kmitech a vlnách

smquesti

Zuzana Skalová Jednoduché animace ve výuce fyziky na ZŠ s využitím programu Famulus

smquesti

Pavel Zámečník - Realizace výukových experimentů se zvukovou kartou Sound Blaster (2. místo na celostátní soutěži diplomových prací, BRNO 1997)

smquesti

Jiří Bunda - Počítačem podporované řešené příklady z nauky o kmitech, vlnách a akustice, experiment. dokazatelné

r. 1996

smquesti

Petr Zrostlík: Vytvoření model. programu pro PC k demonstraci fyz. dějů v neinerciální soustavě (na celostátní soutěži diplomových prací)

smquesti

Michal Štěpánek: Srážka komety S-L 9 s Jupiterem

smquesti

Zdeněk Zátko: Instruktážní videoprogram k provádění laboratorních prací na ZŠ

smquesti

Pavel Hellmich: Vytvoření souboru fyz. pokusů pro domácí práce na ZŠ (1. místo na celostátní soutěži diplomových prací)

smquesti

Markéta Míková: Použití didaktických testů při ověřování znalostí z termiky na ZŠ

smquesti

Jitka Frčková: Využití vědecko fantastické literatury k sestavení problémových úloh z fyziky

smquesti

Jitka Jedličková: Souprava pokusů z hydrostatiky a hydrodynamiky pro ZŠ (2. místo na celostátní soutěži diplomových prací)
r. 1995

smquesti

Eva Bartošová: Povrchové napětí - experimentální problémové úlohy

smquesti

Jan Bečvář: Zpracování složitějších pokusů pro ZŠ videoprogramem

smquesti

Miroslav Kroc: Astronomie v úlohách FO

smquesti

Zdeněk Koňařík: Zákony zachování v mechanice - soubor složitějších řešení příkladů

smquesti

Alena Miosgová: 35 let FO v západních Čechách

smquesti

Jana Černá: Didaktické testy z fyziky v 7.ročníku ZŠ

smquesti

Aleš Jahoda: Komplexní zpracování úloh z fyziky a elektron. praktika počítačem

smquesti

Aleš Grubr : Frontální experimenty ve výuce fyziky na ZŠ

smquesti

Andrea Poláková: Samostatná práce ve vyučování fyzice na ZŠ

smquesti

Michaela Matoušová: Elektrolyt. vedení proudu v různých kapalinách

smquesti

Jana Rukavičková: Didaktické testy z fyziky v 9.ročníku ZŠ

smquesti

Jiří Sojka: Měření hladiny hlasitosti zvuku v budově PF v Plzni

smquesti

Patrik Spanbauer: Využití desky LABCARD k měření závislosti odporů na teplotě

smquesti

Alena Štědrá: Hračky hry ve výuce fyziky

smquesti

Jan Thurnwald: Didaktické testy z fyziky v 6.ročníku ZŠ

smquesti

Josef Vladař: Laboratorní práce z fyziky v 9.ročníku ZŠ

smquesti

Zuzana Zavodančíková: Didaktické testy z fyziky v 8.ročníku ZŠ

smquesti

Libor Machálek: Dyn. modely z akustiky

smquesti

František Janoušek: Měření frekvenčích charakteristik Q metrem

smquesti

Zdeněk Boch: Návrh a konstrukce mikroteslametru

smquesti

Roman Juha: Souřadnicový zapisovač
r. 1994

smquesti

Zdeněk Kubů: Konstrukce elektromag. vah s počítačovou kompenzací

smquesti

Pavel Zít: Měření Curierovy teploty ve slitinách CuNi

smquesti

Lubomír Hoffmann: Využití měření jedn. ADDA k poč. PC pro fyzikální demonstrační a laboratorní experimenty na SŠ a ZŠ

smquesti

Božena Schuhová: Demonnstrační pokusy k ověření základních poznatků z termodynamiky

smquesti

Vlasta Radlingerová : Sbírka řešených úloh z astrofyziky

smquesti

Libor Froněk: Záření Slunce a jeho závislost na sluneční aktivitě

smquesti

Alena Pinková: Stanovení relativní mol. hmotnosti polymerů viskozimetricky

smquesti

Jitka Hradecká: Sbírka úloh „Pohyb tuhých těles a jejich soustav“

smquesti

Karel Heřman: Počítači řízené fyzik. a labor. experimenty z elektřiny a elektroniky

smquesti

Pavel Černý: Život a dílo Ernsta Macha se zaměřením k jeho pedagogické činnosti

smquesti

Libuše Čamrová: Sbírka úloh z fyziky pro 9.ročník ZŠ

smquesti

František Vejčík: Tečný zákryt hvězdy Měsícem
r. 1993

smquesti

Miroslava Chocholová: Soubor úloh z mechaniky řešených v neinerciálních soustavách

smquesti

Ilona Ptáková: Historický vývoj řešení fyzik. příkladů z mechaniky na českých středních školách

smquesti

Miroslava Potužáková : Využití problémových úloh z mechaniky ve výuce fyziky

smquesti

Eva Valková: Kvantová mechanika - kondiční program otázek a odpovědí pro individuální práci studenta

smquesti

Jan Kudrnáč: Zpracování demonstračních pokusů z elektřiny pro základní školy videoprogramem

smquesti

Šárka Hojerová: Nejvhodnější zdroje elektřiny z hlediska současných ekologických požadavků

smquesti

Štěpánka Dufková: Coulombův zákon ve výuce fyziky u nás a ve světě

smquesti

Dagmar Kovačová: Mechanika kapalin ve výuce fyziky u nás a ve světě

smquesti

Alena Hrabačková: Sluneční skvrny a jejich pozorování

smquesti

Pavla Rašková: Hydrostatika - soubor problémových úloh pro ZŠ a SŠ

smquesti

Jitka Chocholoušková: Historie katedry fyziky PeF v Plzni

smquesti

Pavel Šmídl: Srovnání výuky v Československu a v zahraničí

smquesti

Roman Čechura: Využití jednotky styku počítače PS a AT s prostředím

smquesti

Jan Vodička: Formalismus ve výuce fyziky

smquesti

Josef Sazama: Laboratorní práce ve výuce fyziky na ZŠ

smquesti

Věra Radová: Činnost žáka v průběhu vyučovacího procesu
r. 1992

smquesti

Lenka Filípková: Tření ve fyzice na ZŠ a SŠ, návrhy na zkvalitnění výuky.

smquesti

Miroslava Spurná : České středoškolské učebnice v letech 1945-1990

smquesti

Ivan Harašta: Konstrukce elektroakustického generátoru bílého a růžového šumu

smquesti

Jana Baxová: ? žákovské práce ve vyučování fyzice na ZŠ

smquesti

Martin Hubený: Výpočetní technika ve středoškolské praxi

smquesti

Soňa Brunnová: Světelné jevy

smquesti

Miloš Kurc: Supravodivost a její využití

smquesti

Zuzana Oberlová: Fyzikální pokusy ve fyzice 6.třídy ZŠ

smquesti

Renata Rozumová: Pohyb a síla

smquesti

Petra Skopaňová: Materiálně technické zabezpečení fyziky na ZŠ

smquesti

Jaroslava Janoušová: Rozměrová analýza a její využití

smquesti

Iveta Medřická: Elektrické a optické jevy v atmosféře, jejich fyz. princip

smquesti

Jiří Brunn: Elektrický obvod
r. 1991

smquesti

Libuše Bečková: Význam fyz. prvků v přírodovědě 1st.ZŠ pro výuku fyz. na 2.st.ZŠ

smquesti

Kamil Blecha: Ohybové jevy v optice, jejich výklad a demonstrace

smquesti

Roman Čuřík: Magnet. kapaliny, jejich vlastnosti a užití

smquesti

Jana Chvalová: Motivace ve vyučování fyzice

smquesti Romana Bogdanová: Mezipředmětové vztahz fyzika - technickéé práce na 2.st.ZŠ
smquesti Vladimír Kašpar: Využití mikropočítače IQ 151 pro návrh a výrobu prašných spojů v elektronickém zájmovém kroužku
smquesti Miroslav Krajina: Měřící převodníky typu neelektrická veličina - kmitočet
smquesti Jana Rajalová: Přínos M.V.Lomonosova ve fyzice
smquesti Kateřina Lipertová: Využití problémových úloh z elektrostatiky a magnetismu ve výuce fyziky
smquesti Luděk Měřínský: Využití problémových úloh y elektrostatiky a magnetismu ve výuce fyziky
smquesti Richard Nový: Historie výuky fyz. v českých zemích
smquesti Vladimír Svoboda: Vizuální pozorování zákrytových dvojhvězd
smquesti Jan Soulek: Využití výpočetní techniky ve výuce fyziky na SŠ
smquesti Gabriela Zalubilová: Příspěvek G.Galilea k heliocentrickému svtěovému názoru.
smquesti Olga Zemanová: Vliv použité metody na efektivitu výuky fyziky
r. 1990
smquesti Hana Kubíková: Exkurze ve fyzice na ZŠ a SŠ
smquesti Martin Bašta: Frekvenční závislost perm. feritů
smquesti Karel Dyk: Výpočet a měření komplex. perm. fer.
smquesti Petr Telinger: Výuka mikroelektroniky
smquesti Pavel Hříšný: Filozofický a fyzik. popi vesmíru
smquesti Monika Kováčová: Historie kalendáře
smquesti Irena Palková Historický vývoj kosmologie
smquesti Hana Schoříková: Měření termodynamických změn
smquesti Ivan Rybár: Současné poznatky o stavbě atom. jádra
smquesti Soňa Hublová: Prověřování a hodnocení vědomostí žáků
smquesti Jaroslav Vrba: Historie fyziky a její význam
smquesti Hana Krásová: Nekonvenční využití IQ 151
smquesti Petr Zenkl: Počítačové zpracování res. křivek na IQ 151

smquesti Pavel Horský (absolvent MU v Brně): Univerzitní příprava gymnaziálních učitelů fyziky (se zvláštím zřetelem ke kvantové mechanice)
smquesti Hana Martinásková (absolventka MU v Brně): Fotoelektrický jev (bakalářská práce)

Patička