Přejít k obsahu

Historie oddělení

Matematika jako samostatný obor přípravy učitelů na pedagogické fakultě v Plzni existuje již od vzniku fakulty v roce 1948, a to střídavě na katedře samostatné, nebo na oddělení, které bylo složeno z několika příbuzných oborů. V počátcích existence pedagogické fakulty byly spojeny v jedinou katedru matematika, základy průmyslové výroby a fyzika. Ve školním roce 1950/51 se oddělily základy průmyslové výroby a vytvořila se tak katedra matematiky a fyziky. Počátkem školního roku 1962/63 již vzniká samostatná katedra matematiky, jejímž vedoucím byl jmenován prof. Kůst. V r. 1974 dochází opět ke spojení matematiky a fyziky a později je připojena ještě i výpočetní technika. V čele takto spojené katedry stáli postupně Karel Matásek, Jaroslav Kouřim a Zdenek Hronek. Ve školním roce 1990/91 opět vzniká samostatná katedra matematiky, do jejíhož čela je jmenován Jaroslav Drábek.

Vznik oddělení matematiky resp. katedry matematiky Pedagogické fakulty je nerozlučně spjat se jmény dvou osobností - Jiřího Kůsta a Jana Taišla. Oba - tehdy již zkušení středoškolští profesoři - jsou po krátké externí spolupráci povoláni od 1. 9. 1950 na Pedagogickou fakultu, aby se ujali přípravy budoucích učitelů matematiky na základních školách a stali se tak zakládajícími členy budoucí katedry matematiky.

Vzhledem k nedostatku vhodné studijní literatury v oborech, které přednášeli, se rozhodli společně zpracovat celostátní skriptum "Matematická analysa pro pedagogické fakulty" (1956), z něhož pak vznikla úspěšná, dosud užívaná vysokoškolská učebnice. J. Kůst se stal spoluautorem skript a pak i učebnic Geometrie I a II pro PdF, ke kterým se přednášející dodnes vracejí.

Všeobecně známými a uznávanými mezi učitelskou veřejností i mezi didaktiky matematiky se však stali především díky svému zásadnímu autorskému podílu na tvorbě učebnic matematiky pro 7., 8. a 9. ročník ZDŠ a metodických příruček k nim i pro svoji rozsáhlou publikační činnost především v metodických časopisech. J. Taišl se přitom zaměřoval hlavně na aritmetiku a algebru, J. Kůst pak na geometrii.

Především tato široce pojatá práce v didaktice matematiky a samozřejmě i dlouholetá úspěšná pedagogická činnost na fakultě byla podkladem pro jejich jmenování docenty. J. Kůst byl pak v roce 1965 jmenován mimořádným profesorem a později i řádným profesorem.

Oběma byl za dlouholetou pedagogickou i veřejnou činnost udělen titul zasloužilý učitel (J. Taišlovi v r. 1964, J. Kůstovi v r. 1969). U příležitosti svých sedmdesátých narozenin v r. 1972 byl prof. Kůst opět oceněn, a to státním vyznamenáním "Za vynikající práci". Dalším společným rysem bylo zastávání některých funkcí na fakultě. Oba střídavě působili nejen jako vedoucí katedry, ale i jako akademičtí funkcionáři: doc. Taišl byl v letech 1960 - 1964 zástupcem ředitele Pedagogického institutu (tj. vlastně proděkanem) pro interní studium, prof. J. Kůst pak od r. 1965 až do svého odchodu do důchodu v r. 1972 proděkanem pro vědeckou a výzkumnou činnost.

I když není možné vzpomenout další oblasti jejich činnosti, je snad z uvedeného zřejmé, jak významnými osobnostmi oba byli. Dodnes na ně v dobrém vzpomínají nejen pracovníci katedry, ale i další spolupracovníci na fakultě a především stovky, možná i tisíce jejich bývalých studentů.

Rozšiřující se úkoly v přípravě budoucích učitelů matematiky přinášejí postupné rozšiřování oddělení, resp. katedry matematiky. V r. 1953 přichází středoškolský profesor Jaroslav Šmída, aby se především věnoval výuce deskriptivní geometrie a matematického zeměpisu a kartografie. V r. 1955 se asistentem stává čerstvý absolvent Jaroslav Kouřim, který po vzniku Pedagogického institutu v Karlových Varech pomáhá budovat tamější katedru matematiky, aby se po zrušení tohoto institutu v r. 1964 vrátil zpět do Plzně, kde postupně získává titul kandidáta věd v r. 1976 na základě disertace "Problémy vyučování stereometrii", doktorát z pedagogiky a posléze se habilituje na docenta v r. 1979. Ujímá se výuky deskriptivní geometrie a geometrie. V letech 1975 - 1985 je pověřen vedením katedry a v letech 1980 - 1989 byl proděkanem pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky.

Posléze dochází k dalšímu personálnímu rozšiřování katedry. V r. 1960 přichází Božena Linhartová, která až do roku 1985 na vysoké úrovni zajišťuje výuku matematiky a didaktiky matematiky pro budoucí učitele NŠ. V témže roce nastupuje Jaroslava Rýdlová, která přebírá výuku didaktiky matematiky pro učitele ZŠ a matematiky pro učitele NŠ. Na katedře působí až do r. 1998.

Dalšími posilami přicházejícími na katedru jsou PaedDr. Jiří Zach (v r. 1961) a RNDr. Jiří Hejl (v r. 1961). Jiří Zach až do r. 2004 přednáší matematickou analýzu a stává se u posluchačů živoucí legendou, v r. 1990 se stává předsedou Akademického senátu a od r. 1995 do r. 2001 proděkanem pro interní studium. Je třeba se též zmínit o jeho činnosti rozvrháře fakulty, kterou svědomitě vykonával několik desítiletí. Jiří Hejl se specializuje především na výuku geometrie a metodám řešení matematických úloh až do r. 1999, kdy odchází do důchodu.

V r. 1966 na katedru přicházejí Jaroslav Drábek a PaedDr. Jan Liška. Jaroslav Drábek po letech výuky matematiky pro učitele NŠ se specializuje na výuku lineární algebry a od roku 1980 na filozofické problémy matematiky a matematickou logiku. Titul kandidáta věd získal v r. 1987 na základě disertace "Filozofické problémy matematiky v přípravě učitelů matematiky". Docentem byl jmenován v r. 1990. Po r. 1989 krátce vykonával funkci vedoucího katedry, v letech 1989 -1991 byl proděkanem fakulty pro rozvoj a v letech 1991 - 1995 vykonával funkci děkana fakulty. V r. 1995 - 1999 byl předsedou Akademického senátu fakulty. Jan Liška se zaměřil na výuku matematiky pro učitele NŠ a algebry pro učitele ZŠ a SŠ. Z katedry odchází v r. 1988, když několik let vykonával funkci vedoucího oddělení.

V 70. a 80. letech na katedru přicházejí a zde přechodně působí středoškolští učitelé RNDr. Josef Dítě (od r. 1972 do r. 1977) a Jan Malecha (od r. 1982 do r. 1987). Josef Dítě též působí ve funkci vedoucího oddělení a zaměřuje se na deskriptivní geometrii a stereometrii. Jan Malecha se specializuje na předmět Didaktika matematiky.

V r. 1973 na katedru přichází PaedDr. Věra Kárová, která se věnuje výuce matematiky a didaktiky matematiky pro učitele 1. stupně. V r. 1984 získává hodnost CSc. na základě disertační práce na téma "Samostatná práce žáků ve vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ." Její četné publikace jsou zaměřeny na didaktické hry v matematice. Do důchodu odchází v r. 2001.

V r. 1977 a 1978 na katedru přicházejí pozdější výrazné osobnosti, v r. 1977 Jana Coufalová a v r. 1978 Jaroslav Hora. Jana Coufalová z počátku vedla semináře z algebry pro studenty programu Učitelství pro základní školy, přednášela statistiku pro tytéž studenty. Během působení na fakultě se postupně začala velmi úspěšně profilovat v problematice počátečního vyučování matematice. V r. 1988 získala titul kandidáta věd na základě práce "Vytváření pojmu přirozené číslo u žáků mladšího školního věku a jeho odraz v přípravě učitelů". Tato práce se později stala základem pro změny v pojetí matematické přípravy učitelů 1. stupně na Pedagogické fakultě v Plzni. Docentkou byla jmenována v r. 2003 na základě práce "Možnosti učebnic matematiky v procesu individualizace vyučování". Od r. 1986 do r. 2001 byla vedoucí oddělení 1. stupně na katedře, v r. 1990 byla pověřena koordinací studia učitelství 1. stupně na fakultě. Od r. 2001 do r. 2007 vykonávala funkci proděkanky pro pedagogickou činnost a zástupce děkana FPE. V r. 2007 se stává děkankou FPE. Byla rovněž činná v Akademickém senátu fakulty, od r. 1996 členkou a posléze i předsedkyní, v letech 1999 - 2001 byla místopředsedkyní Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni.

Jaroslav Hora nastupuje na katedru v r. 1978, v r. 1981 odchází krátkodobě na Střední zemědělskou školu v Křimicích a v r. 1984 se vrací zpět na katedru matematiky. V r. 1987 získává titul kandidáta věd na základě práce "Studium jedné třídy Abelových grup bez torze". Od r. 1992 je vedoucím katedry. V r. 2005 se habilituje na docenta na základě práce "O některých problémech souvisejících s využíváním programů počítačové algebry ve škole". Od r. 2001 je členem oborové komise "Obecné otázky matematiky a informatiky" při oborové radě doktorského studijního programu matematika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od r. 2007 člen oborové rady doktorského studijního programu "Specializace v pedagogice", studijní obor "Informační a komunikační technologie ve vzdělávání" na KVD FPE ZČU Plzeň. Dále je členem komise pro obhajoby disertačních prací doktorského oboru M8 "Obecné otázky matematiky a informatiky" na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha. Jeho četné publikace jsou jedním z prvních českých pokusů o zachycení vzájemných vazeb a vztahů mezi počítačovou algebrou a klasickými matematickými disciplinami.

Kratší dobu na katedře působí její absolventi PaedDr. Zdeněk Mensa (od r. 1986 do r. 1996) a PaedDr. Jaroslav Hervert (od r. 1986 do r. 1996). Zdeněk Mensa vede semináře z algebry a z matematické analýzy, Jaroslav Hervert vede semináře z matematiky pro 1. st. ZŠ.

Od r. 1987 na katedře začíná působit Šárka Pěchoučková, absolventka katedry, která se věnuje výuce matematiky a didaktiky matematiky na 1. st. ZŠ. V r. 2007 získává titul Ph.D. na základě disertace "Aktivita dětí při vytváření pojmu přirozené číslo".

V témže roce na místo asistenta nastupuje absolventka katedry PaedDr. Ivana Kalivodová, která je pověřena vedením předmětu Geometrie. Ta však z katedry odchází v r. 1999 po několikaleté mateřské dovolené.

V r. 1989 na katedru přechází z tehdejšího KPU RNDr. Jiří Potůček, který garantuje výuku předmětů Didaktika matematiky a Dějiny matematiky. V r. 1992 získává titul CSc. na základě disertace: "České středoškolské učebnice matematiky v období 1900 - 1945". Na katedře vykonává funkci vedoucího oddělení pro 2. a 3. stupeň. Je jedním z prvních, kteří se zabývají historií teorie vyučování matematice.

V r. 1990 na katedru nastupuje RNDr. Václav Kohout, který vyučuje předmět Pravděpodobnost a statistika, jeho hlavním zaměřením je však užití výpočetní techniky v matematice.

Dále přicházejí na katedru její čerství absolventi Mgr. Martina Kašparová v r. 2001 a RNDr. Miroslav Lávička v r. 1996, který po získání titulu Ph.D. v r. 2002 obhájením práce "Vývoj výuky analytické geometrie na středních školách" odchází na katedru matematiky FAV, kde vykonává funkci vedoucího oddělení geometrie. Miroslav Lávička se specializoval na výuku geometrie, Martina Kašparová převzala předměty Metody řešení úloh a Úlohy matematické olympiády. V r. 2005 získala titul Ph.D. na základě práce "Soustavy algebraických rovnic a jejich řešení ve starověku a středověku".

Od r. 2007 na katedře působí doktorandi Mgr. Lukáš Honzík a Mgr. Miroslava Chmelová, o rok později se připojuje doktorandka Mgr. Regina Hrabětová.

S platností od listopadu r. 2010 je katedra matematiky sloučena s katedrou obecné fyziky a katedrou technické výchovy a dále funguje jako oddělení matematiky na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy. Vedoucím sloučené katedry se stává dosavadní vedoucí katedry technické výchovy PaedDr. Petr Mach, CSc., na pozici vedoucí oddělení matematiky je jmenována PhDr. Šárka Pěchoučková, PhD.

Se začátkem akademického roku 2012/13 dochází k několika personálním změnám. Mgr. Martina Kašparová, Ph.D. se vrací z mateřské dovolené a naopak RNDr. Jiří Potůček, CSc. odchází do důchodu. Didaktické předměty, předmět Dějiny matematiky a náslechové praxe po něm přebírá právě Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.


 

Seznam vedoucích katedry

doc. RNDr. Jiří Kůst (1955-1963)
doc. Jan Taišl (1963-1975)
doc. PaedDr. Jaroslav Kouřim, CSc. (1975-1985)
doc. Ing. PhDr. Zdenek Hronek, CSc. (1985-1989)
doc. RNDr. Jaroslav Drábek, CSc. (1989-1991)
doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. (1992-2010)
PaedDr. Petr Mach, CSc. (2010-2012)
doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D. (2012-dosud)

 

Bývalí učitelé katedry/oddělení matematiky
RNDr. Jiří Kůst (1950-1972)
doc. Jan Taišl (1950-1975)
Jaroslav Šmída (1953-1975)
doc. PaedDr. Jaroslav Kouřim, CSc. (1955-1992)
Božena Linhartová (1960-1985)
Věra Rýdlová (1960-1998)
RNDr. Jiří Hejl (1961-1999)
PaedDr. Jiří Zach (1961-2004)
PaedDr. Jan Liška (1966-1988)
RNDr. Josef Dítě (1972-1977)
PaedDr. Věra Kárová, CSc. (1973-2001)
Jan Malecha (1982-1987)
PaedDr. Jaroslav Hervert (1986-1996)
PaedDr. Zdeněk Mensa (1986-1996)
PaedDr. Ivana Kalivodová (1987-1999)
doc. RNDr. Jaroslav Drábek (1966-2010)
RNDr. Jiří Potůček, CSc. (1989-2012)

Patička