Přejít k obsahu

Akce

Akce konané

3. května 2019 - Pavel Trenčan, student bakalářského oboru Matematická studia, se umístil na 2. místě v sekci odborně-didaktických prací ve fakultním kole soutěže SVOČ.

15. dubna 2019 - Studentky a studenti oborů Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství matematiky pro ZŠ a Matematická studia představili své bakalářské a diplomové práce na katedrálním kole soutěže SVOČ. Fotogalerii naleznete zde

1.-5. 4. 2019 - Katedru matematiky, fyziky a technické výchovy navštívila v rámci Erasmus+ doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD., z katedry matematickej edukácie Prešovské univerzity v Prešove. V rámci svého pobitu vedla několik seminářů a přednášek pro studenty našeho oddělení matematiky.

27. 3. 2019 - Na oddělení matematiky proběhl seminář k rozvoji matematické gramotnosti Plzeň hádankově i geometricky určený pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ. Fotografie z akce naleznete zde.

25. 1. 2019 - Oddělení matematiky a oddělení technické výchovy připravily v rámci dne otevřených dveří na FPE společné schůzky pro uchazeče o studium. Fotografie naleznete zde.

20. 11. 2018 - Na oddělení matematiky se stejně jako na celé FPE uskutečnil Den s absolventy. Diskuze se studenty 2. ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zúčastnily zkušené kantorky Kristýna Zýková, Jitka Vlková, Radka Nachtmannová a Věra Zagorová. Fotografie z akce naleznete zde.

16. 4. 2018 - Studentky oborů Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Matematická studia se zúčastnily katedrálního kola SVOČ. Fotografie jsou k nahlédnutí zde.

7.-8. 2. 2018 - Pro děti ze ZŠ Dolní Bělá byl na oddělení matematiky připraven zábavný a vzdělávací program. Fotografie z akce naleznete zde.

19. 1. 2018 - Pro zájemce o studium na Fakultě pedagogické byl připraven den otevřených dveří, v jehož rámci jim byly poskytnuty informace týkající se studia. Fotografie z oddělení matematiky naleznete zde.

21. 11. 2017 - Studenti oborů Matematická studia a Učitelství matematiky pro 2. stupeň se zúčastnili Dne s absolventy. Učiteli, kteří zodpovídali dotazy studentů, byli Naďa a Josef Kubešovi, Věra Krůsová a Květa Špilerová. Fotografie naleznete zde.

12. 4. 2017 - Vybraní studenti oborů Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ soutěžili v katedrálním kole SVOČ, kde představili své práce. Fotografie jsou k nahlédnutí zde.

20. 1. 2017 - Na Fakultě pedagogické proběhl den otevřených dveří. Pro zájemce o studium byla zorganizována informační setkání, kde se dozvěděli informace týkající se studia na fakultě, tyto schůzky týkající se převážně obecnějších informací pak byly doplněny prezentacemi jednotlivých kateder. Fotografie z oddělení matematiky naleznete zde.

22. 11. 2016 - Za účasti studentů oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ proběhl na oddělení matematiky Den s absolventy. Besedy se studenty se zúčastnili učitelé Petra Konjatová, Jakub Hačka a Ondřej Kočovský. Fotografie jsou k nahlédnutí zde.

8. 9. 2016 - Přihlášení studenti bakalářských a magisterských studijních programů absolvovali státní závěrečné zkoušky.

29. 8. 2016 - V dopoledních hodinách proběhly obhajoby studentů bakalářského studijního oboru Matematická studia a navazujícího magisterského oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, v odpoledních hodinách pak své práce obhajovali studenti magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

20. 6. 2016 - Uskutečnily se přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2016/17.

9. 6. 2016 - Na oddělení matematiky KMT proběhly státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského studia.

7. 6. 2016 - Studenti navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ absolvovali státní závěrečné zkoušky.

24. 5. 2016 - Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru úspěšně zvládli obhajoby svých bakalářských a diplomových prací.

18. 4. 2016 - Na oddělení matematiky KMT se uskutečnilo katedrální kolo SVOČ, kterého se zúčastnilo 8 studentů. Na prvním místě se umístili Hana Reháková s prací GPS a jeho využití v hodinách matematiky a Jan Frank s prací Matematické konstanty. Fotogalerii ze soutěže naleznete zde.

15. 1. 2016 - Na celé FPE proběhl den otevřených dveří, kde byly zájemcům o studium představeny jednotlivé studijní obory. Fotogalerii z informačních schůzek na oddělení matematiky KMT naleznete zde.

12. 11. 2015 - Proběhl seminář s učitelkami MŠ. Fotografie jsou k nahlédnutí zde.

20. 10. 2015 - Uskutečnil se Den s absolventy FPE, který byl na oddělení matematiky doprovázen besedou studentů Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ s učiteli matematiky na ZŠ a SŠ. Fotografie jsou k nahlédnutí zde.

22. 5. 2015 - Proběhly obhajoby bakalářských a diplomových prací studentů bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy a magisterského oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ.

21. 5. 2015 - Studenti závěrečných ročníků bakalářského oboru Matematická studia a navazujícího magisterkého oboru Učitelství matematiky pro 2. st. ZŠ obhajovali své bakalářské a diplomové práce.

21. 4. 2015 - Na oddělení matematiky proběhlo katedrální kolo SVOČ, do něhož bylo přihlášeno celkem 7 studentských prací. Na děleném prvním místě se umístili Kristýna Ungrová s prací Integrované slovní úlohy v matematice a Tomáš Bárta s prací Numerická integrace - ortogonální polynomy. Fotografie ze soutěže jsou k nahlédnutí zde.

16. 1. 2015 - Zájemci o studium zavítali na Den otevřených dveří Fakulty pedagogické.

28. 8. 2014 - Uskutečnily se SZZ studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

27. 8. 2014 - Proběhly obhajoby kvalifikačních prací.

11.-13. 6. 2014 - V těchto dnech se konaly SZZ studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

2. 6. 2014 - Proběhly přijímací zkoušky pro bakalářský obor Matematická studia.

30. 5. 2014 - Proběhly SZZ navazujícího magisterského oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ.

26. 5. 2014 - Proběhly SZZ bakalářského oboru Matematická studia.

19. 5. 2014 - V průběhu celého dne se konaly obhajoby kvalifikačních prací studentů závěrečných ročníků (seznam obhájených BP a DP je k nahlédnutí zde).

15. 4. 2014 - V odpoledních hodinách proběhlo katedrální kolo SVOČ za účasti studentů závěrečných ročníků, kteří prezentovali své bakalářské a diplomové práce. První místo obsadili Lucie Landsingerová (Izolace obtížnosti při osvojování násobilky na 1. stupni základní školy), Hana Reháková (Soustavy polynomiálních rovnic se dvěma neznámými) a Daniel Tyr (Pokročilé sumační algoritmy). Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

17. 1. 2014 - V učebně KL242 se konala přednáška doc. RNDr. Jindřicha Bečváře, CSc., z MFF Univerzity Karlovy na téma Několik pohledů do lineární algebry.

10. 1. 2014 - Na Fakultě pedagogické proběhl den otevřených dveří pro zájemce o studium. Na přednášky poskytující obecnější informace o bakalářském studium navázaly na oddělení matematiky infoschůzky věnované upřesnění údajů o přijímacím řízení a studiu v rámci oboru Matematická studia doplněné o několik ukázek prací současných a bývalých studentů oddělení.

10. 12. 2013 - Uskutečnila se přednáška RNDr. Jiřího Potůčka, CSc., věnovaná tématu Dějiny matematiky s podtitulem Aritmetický a algebraický traktát al-Chvárizmího a jejich význam pro školskou matematiku.

26. 11. 2013 - Proběhla přednáška doc. RNDr. Jaroslava Drábka, CSc., na téma Filozofické otázky matematiky.

1. 9.-12. 9. 2013 - Vybraní zájemci z řad studentů se zúčastnili mezinárodní konference New Challenges in Education pořádané v rámci projektu Erasmus IP Pedagogickou fakultou Katolické univerzity ve slovenském Ružomberku. V průběhu pobytu absolvovali řadu přednášek a workshopů vedených lektory z partnerských univerzit z České republiky (ZČU, UHK), Slovenska (Katolícka univerzita v Ružomberku), Maďarska (Debreceni Egyetem, Kaposvári Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Eszterházy Károly Föiskola), Rumunska (Universitatea Creștină Partium) a Turecka (İstanbul Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi) a též exkurzí po zajímavostech a pamětihodnostech v blízkém i vzdálenějším okolí města.

30. 8. 2013 - Uskutečnily se státní závěrečné zkoušky.

29. 8. 2013 - Konání obhajob kvalifikačních prací.

3. 7. 2013 - Proběhl náhradní termín přijímacích zkoušek do studijního programu Přírodovědná studia obor Matematická studia.

24. 6. 2013 - Uskutečnily se přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia.

6. 6. 2013 - Proběhly státní závěrečné zkoušky bakalářského, navazujícího magisterského i magisterského studia.

4. 6. 2013 - Proběhly přijímací zkoušky do studijního programu Přírodovědná studia obor Matematická studia.

28. 5. 2013 - Konání obhajob kvalifikačních prací.

24. 4. 2013 - Kateřina Ryplová se se svou prací Labyrinty v mateřské škole zúčastnila fakultního kola SVOČ, umístila se na čtvrtém místě.

18. 4. 2013 - Studenti převážně závěrečných ročníků prezentovali své práce na katedrálním kole SVOČ, první místo obsadili Marika Stanisavljevičová (Nestandardní aplikační úlohy v matematice) a Stanislav Hefler (Příklady na dělitelnost v oborech integrity).

Patička